iMeds.se

Palonosetron Fresenius Kabi

Information för alternativet: Palonosetron Fresenius Kabi 250 Mikrogram Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogram injektionsvätska, lösning


palonosetron


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Namnet på detta läkemedel är Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogram injektionsvätska, lösning. I resten av denna bipacksedel kommer det att kallas ”Palonosetron”.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Palonosetron är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron

Hur du använder Palonosetron

Eventuella biverkningar

Hur Palonosetron ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Palonosetron är och vad det används för


Palonosetron tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin- (5HT3) antagonister.


Dessa har förmågan att blockera verkan av serotonin, vilket kan orsaka illamående och kräkningar.


Palonosetron används för att förebygga illamående och kräkningar i samband med kemoterapi mot cancer hos vuxna, ungdomar och barn över 1 månads ålder.


Palonosetron som finns i Palonosetron Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron


Använd inte Palonosetron

om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Palonosetron:


Användning av Palonosetron de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel påbörjas.


Andra läkemedel och Palonosetron

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, kommer din läkare inte att ge Palonosetron till dig om det inte är absolut nödvändigt.


Det är inte känt om Palonosetron kan orsaka några skadliga effekter när det används under graviditet.


Det är inte känt om Palonosetron passerar över i bröstmjölk.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Palonosetron kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar, kördå inte biloch användinte verktygellermaskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Palonosetron innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 0,04 mmol (eller 0,91 mg) natrium per ml. Maximal dos för barn innehåller 1,19 mmol (eller 27,3 mg) natrium. Detta ska tas i beaktande för patienter som står på en natriumkontrollerad diet.


Hur du använder Palonosetron


Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen av Palonosetron ca 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.


Vuxna

Den rekommenderade dosen av Palonosetron för vuxna är 250 mikrogram, som ges som en snabb injektion i en ven.


Barn och ungdomar (från 1 månad till 17 års ålder)

Läkaren kommer att bestämma dosen, beroende på kroppsvikt. Den maximala dosen är dock 1500 mikrogram.


Palonosetron kommer att ges som en långsam infusion i en ven.


Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Eventuella biverkningar och deras frekvenser är listade nedan:


Vuxna


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Allergiska reaktioner mot Palonosetron (tecknen kan innefatta svullnad i läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter eller kollaps, du kan också märka ett kliande utslag (nässelutslag)), sveda eller smärta vid injektionsstället.


Barn och ungdomar


Vanliga(kan drabba upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk


Mindre vanliga(kan drabba upp till 1 av 100 personer):


Rapporteringavbiverkningar

Omdufårbiverkningar,talamedläkare,apotekspersonalellersjuksköterska.Dettagälleräven biverkningarsomintenämnsidennainformation.Dukanocksårapporterabiverkningardirekt(se detaljer nedan).Genomattrapporterabiverkningarkandubidratill attökainformationenomläkemedelssäkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Palonosetron ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar eller har synliga partiklar.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning kasseras.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid)

Varje ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron. Varje injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron.

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), dinatriumedetatdihydrat, natriumcitratdihydrat (E331), vattenfri citronsyra (E330) och vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Palonosetron injektionsvätska är en klar, färglös lösning och levereras i injektionsflaskor av glas för engångsbruk med propp av halobutylgummi och förslutna med avdragbar hätta av aluminium-plast.


Förpackningsstorlekar:

1 eller 10 injektionsflaskor

Det är inte säkert att alla förpackningsstorlekar marknadsförs.


Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige


Tillverkare

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36

A-8055 Graz

Österrike


Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn:


Medlemsland

Läkemedlets namn

Belgien

Palonosetron Fresenius Kabi 250 microgram oplossing voor injectie, solution injectable, Injektionslösung

Tjeckien

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogramů injekční roztok

Danmark

Palonosetron Fresenius Kabi

Finland

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos

Frankrike

PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 microgrammes/5 ml, solution injectable

Tyskland

Palonosetron Fresenius Kabi 250 Mikrogramm Injektionslösung

Irland

Palonosetron Fresenius Kabi 250 micrograms solution for injection

Italien

Palonosetron Fresenius Kabi

Luxemburg

Palonosetron Fresenius Kabi 250 Mikrogramm Injektionslösung

Malta

Palonosetron Fresenius Kabi 250 micrograms solution for injection

Norge

Palonosetron Fresenius Kabi

Polen

Palonosetron Fresenius Kabi

Portugal

Palonossetrom Fresenius Kabi

Rumänien

Palonosetron Fresenius Kabi 250 micrograme soluție injectabilă

Slovakien

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogramov injekčný roztok

Slovenien

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogramov raztopina za injiciranje

Spanien

Palonosetron Fresenius Kabi 250 microgramos Solución inyectable

Sverige

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogram injektionsvätska, lösning

Nederländerna

Palonosetron Fresenius Kabi 250 microgram, oplossing voor injectie

Storbritannien

Palonosetron Fresenius Kabi 250 micrograms solution for injection


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-09-08.


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Dosering och administreringssätt


Vuxna

250 mikrogram palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan kemoterapin påbörjas. Palonosetron bör injiceras över 30 sekunder.


Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre.


Barn och ungdomar (från 1 månad till 17 års ålder)

20 mikrogram/kg (den maximala totala dosen ska inte överstiga 1500 mikrogram) palonosetron administrerat som en intravenös engångsinfusion över 15 minuter som pååbörjas cirka 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.


Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.


Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

6