iMeds.se

Panodil Novum

Document: Panodil Novum 500 mg film-coated tablet PL change


Bipacksedel: Information till användaren


Panodil Novum 500 mg filmdragerade tabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Panodil Novum är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Novum

3. Hur du använder Panodil Novum

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panodil Novum ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD PANODIL NOVUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Panodil Novum innehåller paracetamol som är smärtstillande och febernedsättande.


Panodil Novum används mot värk och smärta av olika slag (t.ex. huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t.ex. vid förkylningar).


Panodil Novum kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL NOVUM


Använd inte Panodil Novum

Om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panodil Novum


Varsärskilt försiktig med Panodil Novum


Andra läkemedel och Panodil Novum

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Panodil Novum kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

Vissa läkemedel mot epilepsi:


Intag av Panodil Novum med mat och dryck

Panodil Novum kan tas med eller utan mat.

Använd inte Panodil Novum tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Panodil Novum”.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Panodil Novum kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Novum under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Panodil Novum påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL NOVUM


Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Doseringen och behandlingstiden bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig. Använd alltid Panodil Novum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna: 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.


Barn: 10-15 mg/kg kroppsvikt var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Vikt

Ålder

Dosering

15-25 kg

3-7 år

½ tablett var 4-6 timme, högst 2 tabletter per dygn.

25-40 kg

7-12 år

½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

>40 kg

>12 år

1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.


Panodil Novum tabletter är försedda med ett filmöverdrag som blir halt vid kontakt med saliven och därmed går det lättare att svälja tabletten, samtidigt som den karaktäristiska smaken av paracetamol döljs.


Om du har tagit för stor mängd av Panodil Novum

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Panodil Novum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta(förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR PANODIL NOVUM SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret eller burken efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg.

Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse; kalciumkarbonat; alginsyra; krospovidon; povidon; magnesiumstearat; kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Filmdragering är Opadry White (titandioxid, hypromellos, makrogol, polysorbat 80); karnaubavax .


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, filmdragerad, oval tablett. Brytskåra på ena sidan och på andra sidan märkt med ett "P" i en triangel. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Blisterförpackning: 10, 12, 20, 30, 48, 96 och 98x1 tabletter

Plastburk: 100 och 300 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Omega Pharma Nordic AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Irland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-02-25


4