iMeds.se

Pantoprazole Bluefish

Information för alternativet: Pantoprazole Bluefish 20 Mg Enterotablett, visa andra alternativ
Document: Pantoprazole Bluefish 20 mg gastro-resistant tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotabletter


pantoprazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Pantoprazole Bluefish är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazole Bluefish

Hur du tar Pantoprazole Bluefish

Eventuella biverkningar

Hur Pantoprazole Bluefish ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Pantoprazole Bluefish är och vad det används för


Pantoprazole Bluefish tillhör en läkemedelsgrupp som kallas protonpumpshämmare.

Protonpumpshämmare minskar mängden syra som bildas i magen.


Du har fått Pantoprazole Bluefish enterotabletter förskrivet därför att du har en åkomma orsakad av magsyra.


Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotabletter används för:

- behandling av mild refluxsjukdom (ett tillstånd där maginnehåll kan stiga upp i matstrupen och leda till esofagit) och dess symtom (t. ex. halsbränna, sura uppstötningar, smärta vid sväljning)


- långtidsbehandling och förebyggande behandling av återfall av refluxesofagit (ett tillstånd där

maginnehåll tränger upp i matstrupen och leder till inflammation och smärta)


- förebyggande behandling till patienter med risk för sår i magsäcken eller tolvfingertarmen då de

behöver fortsatt behandling med s k NSAID-preparat (läkemedel mot inflammation och smärta).


Pantoprazol som finns i Pantoprazole Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazole Bluefish


Ta inte Pantoprazole Bluefish om du:

- om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot andra protonpumpshämmare.

- om du tar atazanavir (som används för behandling av HIV-infektion).


Varningar och försiktighet

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pantoprazole Bluefish

- om du har kraftigt nedsatt leverfunktion. Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion behöver din läkare kontrollera leverfunktionen med hjälp av blodprov då du behandlas med Pantoprazole Bluefish

- om du har fått diagnosen malabsorption av vitamin B12, d.v.s. din kropp har dålig förmåga att ta upp vitamin B12 från födan.

- om du tar antiinflammatoriska läkemedel för behandling av smärta eller reumatism samtidigt som du tar Pantoprazole Bluefish, ska du tänka på att läsa bipacksedeln även för de andra läkemedlen noggrant.

- om du tar Pantoprazole Bluefish som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att vilja kontrollera dig regelbundet. Berätta alltid om eventuella nya och ovanliga symtom och omständigheter, när du träffar din läkare.


Ta omedelbart kontakt med din läkareom du märker något av följande symtom:

- omotiverad viktminskning

- upprepade kräkningar eller blodiga kräkningar

- mörk avföring

- allvarlig eller ihållande diarré

- svårighet att svälja

- du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)


Din läkare kanbesluta att du behöver genomgå ytterligare undersökningar som kallasendoskopiför attdiagnostisera din sjukdomoch/eller uteslutaelakartad sjukdom.


Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Bluefish och särskilt om du använder Pantoprazol Bluefish i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazole Bluefish. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


Barn

Pantoprazole Bluefish rekommenderas inte till barn.


Andra läkemedel och Pantoprazole Bluefish

Annan samtidig medicinering kan påverka effekten och säkerheten av detta läkemedel. Pantoprazole

Bluefish kan även påverka effekten och säkerheten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller

apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tänk på att tala om för din läkare att du behandlas med Pantoprazole Bluefish om du blir ordinerad annan medicin medan behandlingen pågår.


Det är särskilt viktigt att tala om för läkare

- om du tar atazanavir som används för behandling av HIV-infektion

- om du tar ketokonazol eller itrakonazol som används för behandling av svampinfektioner, eftersom pantoprazol kan påverka koncentrationen av dessa i kroppen

- om du använder blodförtunnande medel, t ex warfarin, eftersom det kan bli nödvändigt att göra

blodkoagulationstest oftare.

- om du tar metotrexat (som används vid behandling av reumatism, psoriasis och cancer).


Pantoprazole Bluefish med mat och dryck

Pantoprazole Bluefish ska tas med vatten en timme före måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns inga data från användning av pantoprazol av gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar, ska du bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Pantoprazole Bluefish


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Administreringssätt

Pantoprazole Bluefish skall inte tuggas eller krossas. Tabletterna skall sväljas hela tillsammans med vatten en timme före måltid.


Dosering

Ta alltid Pantoprazole Bluefish enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på doseringen.


Behandling av mild refluxsjukdom och dess symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning):

Rekommenderad dos är 1 tablett (20 mg) dagligen.


Långtidsbehandling och förebyggande av återfall av refluxesofagit:

Rekommenderad dos vid långtidsbehandling är 1 tablett (20 mg) dagligen. Vid återfall ökas dosen till 40 mg dagligen (2 tabletter à 20 mg eller 1 tablett à 40 mg).


Förebyggande behandling av sår i magsäcken och tolvfingertarmen orsakade av antiinflammatoriska

läkemedel:

Rekommenderad dos är 1 tablett (20 mg) dagligen.


Äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion:

En daglig dos på 40 mg bör ej överskridas.


Patienter med nedsatt leverfunktion:

En daglig dos på 20 mg bör ej överskridas.


Användning för barn:

Pantoprazole Bluefish bör inte användas till barn.


Om du har tagit för stor mängd Pantoprazole Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112 i Sverige och tel. (09) 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Pantoprazole Bluefish

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har glömt att ta en dos skall du ta den så fort du kommer ihåg det, men inte om det snart är dags för nästa dos.


Om du slutar ta Pantoprazole Bluefish

Ändra inte doseringen och sluta inte att ta medicinen utan att först diskutera med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:


- Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt; förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare):svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.


- Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats; förekommer hos okänt antal användare):blåsbildning i huden och snabb försämring av allmäntillståndet, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.


- Andra allvarliga tillstånd (har rapporterats; förekommer hos okänt antal användare):gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation, som kan leda till njursvikt).

Andra biverkningar är:

- Mindre vanliga(förekommer hos upp till 1 av 100 användare): huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, olika typer av hudutslag, nässelutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfrakturer.


- Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare): synstörningar t ex dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män; agranulocytos(kraftig minskning av antaletvitablodkroppar, vilketökar sannolikheten för infektioner), smakförändringar.


- Mycket sällsynta(förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare): desorientering, trombocytopeni(minskat antal blodplättar, vilket ökarrisken för blödningellerblåmärken), leukopeni(minskning av antaletvitablodkroppar(leukocyter), pancytopeni(kraftig minskning av blodkroppar, vilketkanorsaka svaghet, blåmärken ellerökad infektionskänslighet).


- Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):
Myrkrypningar/stickningar, hallucinationer, förvirring(särskilt hos patientersom tidigare haft sådana symtom); minskadnatriumhalt i blodet, minskadkalciumnivå,minskadkaliumnivåniblodet.

Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.


Om du använder Pantoprazol Bluefish i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan ordinera kontroll av magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.


Biverkningar som identifieras med blodprov:

- Mindre vanliga(förekommer hos upp till 1 av 100 användare): en förhöjning av leverenzymer.


- Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare): en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter.


- Mycket sällsynta(förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare): en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar som kan ge ökad infektionskänslighet.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Pantoprazole Bluefish ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30° C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotablett är gul, oval, bikonvex, slät tablett med måtten 8 mm x 5,5 mm.


Förpackningsstorlekar:

Kartonger innehållande 28, 56 och 100 enterotabletter i blisterkartor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Sverige


Tillverkare

Bluefish Pharmaceticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stockholm

Sverige


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Medlemslandets namn

Läkemedlets namn

Österrike

Pantoprazol Bluefish 20 mg magensaftresistente tabletten

Danmark

Pantoprazol Bluefish 20mg

Irland

Pantoprazole Bluefish 20 mg gastroresistant tablet

Italien

Tecnozol 20 mg gastroresistenti

Nederländerna

Pantoprazole Bluefish 20 mg maagsapresistente tabletten

Polen

Pantoprazol Bluefish 20mg enterotabletter

Portugal

Pantoprazole Bluefish

Spanien

Pantoprazole Bluefish 20 mg comprimidos gastroresistentes

Sverige (RMS)

Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotabletter


Denna bipacksedel godkändes senast
2016-11-11

6