iMeds.se

Pantoprazole Teva

Information för alternativet: Pantoprazole Teva 20 Mg Enterotablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-12

Bipacksedel: Information till användaren


Pantoprazole Teva 20 mg enterotablett


pantoprazol (som pantoprazolnatriumseskvihydrat)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Pantoprazole Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazole Teva

3. Hur du tar Pantoprazole Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pantoprazole Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VadPantoprazole Teva är och vad det används för


Pantoprazole Teva är en selektiv protonpumpshämmare som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


Pantoprazole Teva 20 mg används för:

Vuxna och barn över 12 år:


Vuxna:

förebyggande behandling av sår i tolvfingertarmen och i magsäcken orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID-preparat t.ex. ibuprofen) hos riskpatienter som behöver denna typ av läkemedel kontinuerligt.


Pantoprazol som finns i Pantoprazole Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazole Teva


Ta inte Pantoprazole Teva


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pantoprazole Teva:

om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du tar Pantoprazole Teva som långtidsbehandling. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazole Teva. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av följande symtom:


Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazole Teva och särskilt om du använder Pantoprazole Teva i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.


Om du tar Pantoprazole Teva 20 mg som långtidsbehandling (längre än ett år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser.


Andra läkemedel och Pantoprazole Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Pantoprazole Teva kan påverka effekten av andra mediciner, så tala om för din läkare om du tar:


Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner


Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Pantoprazole Teva


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


När och hur ska du ta Pantoprazole Teva?

Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.


Om din läkare inte meddelat något annat så är rekommenderad dos:


Vuxna och ungdomar över 12 år:


För behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning) i samband med milda former av matstrupsbesvär orsakade av återflöde av syra från magsäcken:

Rekommenderad dos är en tablett (20 mg) dagligen. Denna dos ger vanligtvis lindring inom 2 ‑ 4 veckor – ibland behövs ytterligare 4 veckors behandling. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Därefter kan återkommande symtom kontrolleras genom att taen tablett (20 mg) dagligen vid behov.


För långtidsbehandling och för att förebygga att refuxesofagit återkommer:

Rekommenderad dos är en tablett (20 mg) per dag.

Om sjukdomen återkommer kan din läkare dubbla dosen och du kan då använda Pantoprazole Teva 40 mg istället, en tablett dagligen. Efter utläkning kan du minska dosen till en tablett 20 mg per dag.


Vuxna:


För att förebygga sår i tolvfingertarmen och magsäcken hos patienter som behöver NSAID-läkemedel regelbundet:

Rekommenderad dos är en tablett per dag.


Särskilda patientgrupper:

Nedsatt leverfunktion:

Om du har allvarliga leverproblem, ska du inte ta mer än en tablett (20 mg) per dag.


Pediatrisk population:

Barn under 12 år. Dessa tabletter bör ej användas av barn under 12 år.


Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazole Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det finns inga kända symtom på överdosering.


Om du har glömt att ta Pantoprazole Teva

Ta intedubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


Om du slutar att ta Pantoprazole Teva

Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:


Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.


Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.


Andra allvarliga tillstånd (har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation).


Andra biverkningar är:


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

desorientering.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)


Om du använder Pantoprazole Teva i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.


Biverkningar som identifieras med blodprover:

Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

en förhöjning av leverenzymer.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter, drastisk minskning av mängden cirkulerande granulära vita blodkroppar.


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner,

samtidig onormal sänkning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Pantoprazole Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, etiketten eller blistret efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd läkemedlet inom 100 dagar efter det att burken öppnats för första gången.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Tablettkärna: dinatriumfosfat (vattenfritt), mannitol, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos,natriumstärkelseglykolat;

Tablettdragering: metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, gul järnoxid (E172), trietylcitrat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pantoprazole Teva 20 mg enterotabletter är ovala, gula tabletter och tillhandahålls i aluminiumblisterförpackningar med 7, 14, 15, 28, 30, 50x1, 56, 90, 98, 100 eller 120 tabletter och HDPE-burkar med barnskyddande förslutning med 14, 28 och 100 tabletter.*


*Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Tillverkare

Teva Pharma S.L.U.,

ZARAGOZA, Spanien


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecen, Ungern


TEVA UK Ltd

Eastbourne, Storbritannien


Pharmachemie B.V.

Haarlem, Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast


2015-11-12

6