iMeds.se

Paracetamol Apofri

Information för alternativet: Paracetamol Apofri 24 Mg/Ml Oral Lösning, visar 3 alternativ
Document: Paracetamol Apofri oral solution PL change

Bipacksedel: Information till användaren

Paracetamol Apofri 24 mg/ml, oral lösning


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paracetamol Apofri är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du anvämder Paracetamol Apofri

3. Hur du använder Paracetamol Apofri

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracetamol Apofri ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paracetamol Apofri är och vad det används för


Paracetamol Apofri innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel). Paracetamol Apofrianvänds vid mild och måttlig smärta och för att sänka feber.


Paracetamol Apofri kan användas för att lindra huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärta, muskelvärk och feber vid förkylning.


Paracetamol som finns i Paracetamol Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du beöver veta innan du använder Paracetamol Apofri


Använd inte Paracetamol Apofri

om du eller ditt barn är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges avsnitt 6).


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Paracetamol Apofri.


Använd inte Paracetamol Apofri utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracetamol Apofri tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Apofri.


Kontakta läkare innan användning av Paracetamol Apofri om du eller ditt barn:


Om du använder smärtstillande läkemedel ofta och under lång tid, eftersom det kan orsaka eller förvärra huvudvärk. Du ska då inte öka dosen av smärtstillande läkemedel utan istället kontakta din läkare för rådgivning.


Varning: Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Ta aldrig mer Paracetamol Apofri än vad som står under doseringsanvisningarna. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol Apofri utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos. Se också avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Apofri”.


Andra läkemedel och Paracetamol Apofri

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är speciellt viktigt för:

- Kloramfenikol (mot infektioner) eftersom paracetamol kan göra så att kloramfenikol stannar kvar under längre tid i kroppen

- Metoklopramid eller domperidon (mot illamående och kräkningar) eftersom dessa kan förstärka effekten av paracetamol

- Kolestyramin (för att sänka kolesterolvärdet) och läkemedel som fördröjer magtömningen, eftersom dessa kan försvaga effekten av paracetamol

- Probenecid (behandling av t.ex. gikt). Dosen av Paracetamol Apofri kan behöva sänkas.

- Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin), om du behöver daglig behandling med Paracetamol Apofri under lång tid.

- Salicylamid (behandling av feber och lindrig smärta) eftersom det kan fördröja att paracetamol försvinner ur kroppen.

- Lamotrigin (behandling av epilepsi) eftersom paracetamol kan minska dess effekt.

- Läkemedel som eventuellt kan skada levern såsom:

- barbiturater eller karbamazepin (behandling av psykiska sjukdomar och epilepsi).

- rifampicin (mot bakterieinfektioner)

- isoniazid (behandling av tuberkulos)

- fenytoin (behandling av epilepsi)

- johannesört (Hypericum perforatum) (behandling av depression).


Paracetamol kan påverka laboratorietester såsom urinsyratester och blodsockertester.


Paracetamol Apofri med mat,dryck och alkohol

Samtidig användning av Paracetamol Apofri och intag av alkohol ska undvikas.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Paracetamol bör inte tas under långa perioder eller i höga doser under graviditet om inte läkaren har ordinerat det.

Paracetamol Apofri kan tas i rekommenderade doser under graviditet och amning.Körförmåga och användning av maskiner

Detta avsnitt är inte tillämpligt eftersom Paracetamol Apofri oral lösning är avsett för barn. Vissa biverkningar (såsom yrsel och synstörningar) som har dock rapporterats i sällsynta fall för den aktiva substansen paracetamol kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Paracetamol Apofri innehåller sorbitol, natriummetabisulfit och natrium

Detta läkemedel innehåller sorbitol (140 mg/ml). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Den orala lösningen kan ha en milt laxerande effekt, särskilt hos barn som får högsta rekommenderade dos. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.


Paracetamol Apofri oral lösning innehåller natriummetabisulfit och kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


Detta läkemedel innehåller ca 0,08 mmol (eller 1,7 mg) natrium per ml oral lösning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och som väger minst 25 kg (för doser på 12,5 ml eller mer).


3. Hur du använder Paracetamol Apofri


Sväljes.


Dosering

Använd alltid Paracetamol Apofri enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Överskrid inte rekommenderad dos. Högre dos än den rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Barn

Den rekommenderade dygnsdosen paracetamol till barn är:

- 10-15 mg/kg kroppsvikt var 4:e till 6:e timme, dock högst 4 gånger per dygn.


Dosen bör främst bestämmas utifrån barnets vikt. Åldersintervallen som anges nedan för respektive viktgrupp tjänar endast som vägledning.


Kroppsvikt

Ålder (ca)

Rekommenderade doser (total dygnsdos)

5-7 kg

3-6 mån

2,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (240 mg)

7-10 kg

6 mån-1 år

3,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (336 mg)

10-15 kg

1-3 år

5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (480 mg)

15-20 kg

3-5 år

7,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (720 mg)

20-25 kg

5-7 år

10 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (960 mg)

25-30 kg

7-9 år

12,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1200 mg)

30-40 kg

9-12 år

15 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1440 mg)

≥ 40 kg

≥ 12 år

20 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1920 mg)Patienter med nedsatt leverfunktion eller njurfunktion

Hos patienter med försämrad leverfunktion eller njurfunktion och hos patienter med Gilberts syndrom bör dosen sänkas eller dosintervallen förlängas. Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion bör intervallet mellan två doser vara minst 8 timmar. Rådfråga läkare.


Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Apofri

Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering, även om du mår bra, eftersom det finns risk för fördröjd allvarlig leverskada. För att undvika leverskada är det viktigt att du får en antidot (motgift) så snart som möjligt. Symtom på leverskada uppträder normalt först efter ett par dagar. Symtom på leverskada kan vara illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit), blekhet och buksmärtor och dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Slutaatt ta Paracetamol Apofri och kontakta omedelbartläkare om du får något av följande:

Allvarlig allergisk reaktion med något av följande symtom (angioödem, anafylaktisk chock) (sällsynta biverkningar);


Allvarliga hudreaktioner med rodnande eller såriga hudutslag (erythema multiforme), blåsor

eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom),hudavlossning (epidermal nekrolys).Detta har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare).


Andra biverkningar som kan förekomma:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

- Allergiska reaktioner

- Depression, förvirring, hallucinationer

- Skakningar, huvudvärk

- Synstörningar

- Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

- Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

- Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

- Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden

- Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

- Överdosering och förgiftning


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita och röda blodkroppar)

- Låga nivåer av glukos i blodet

- Leverskada (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

- Grumlig urin och njursjukdomar


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paracetamol Apofri ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan. Utgångsdatum är sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Paracetamol Apofri oral lösning är en klar till svagt färgad lösning med jordgubbssmak.

Paracetamol Apofri oral lösning är förpackat i bärnstensfärgade glasflaskor med vitt, barnskyddande skruvlock med adapter för dosmått (Polyeten/Polypropen). Varje förpackning innehåller ett dosmått (HPDE/PP) med 0,5 ml gradering.


Förpackningsstorlekar:

60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml och 1000 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tel.: 08-544 960 30

info@apofri.se


Tillverkare

Balkanpharma-Troyan AD

1. Krayerchna str.,

Troyan, 5600

Bulgarien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-26

6