iMeds.se

Paracetamol Panpharma


Bipacksedel: Information till användaren


Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska

3. Hur du använder Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml infusionsvätska ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Detta är ett analgetiskt (smärtlindrande) och ett antipyretiskt (febernedsättande) läkemedel.


Glasinjektionsflaskan innehållande 10 ml skall endast användas till fullgångna nyfödda barn och spädbarn som väger mindre än 10 kg.

Påsen eller glasinjektionsflaskan innehållande 50 ml skall endast användas till spädbarn och barn som väger mer än 10 kg och mindre än 33 kg.

Påsen eller glasinjektionsflaskan innehållande 100 ml skall endast användas till vuxna, ungdomar och barn som väger mer än 33 kg (från cirka 11 års ålder).


Läkemedlet används för korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter operation, och för korttidsbehandling av feber.


Paracetamol som finns i Paracetamol Panpharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml infusionsvätska


Använd inte Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska


Varningar och försiktighet


Tala om för läkaren före behandling om något av ovanstående gäller för dig.


Andra läkemedel och Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta läkemedel innehåller paracetamol, vilket man måste ta hänsyn till om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol eller propacetamol, så att högsta rekommenderade dagliga dos ej överskrids (se kommande avsnitt). Tala om för läkaren om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol eller propacetamol.


Dosminskning ska övervägas vid samtidig behandling med probenecid.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar orala blodförtunnande medel (antikoagulantia). Det kan behövas fler kontroller för att undersöka effekten av det blodförtunnande medlet.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Tala om för din läkare om du är gravid. Paracetamol Panpharma kan användas under graviditet, men i så fall ska läkaren först utvärdera om denna behandling är lämplig.


Amning

Paracetamol Panpharma kan användas under amning.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infusionsvätska innehåller natrium och glukos

Detta läkemedel innehåller 79 mg natrium per 100 ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Detta läkemedelinnehåller33 mgglukosmonohydratper ml.Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml infusionsvätska


Paracetamollösningen ges av sjukvårdspersonal.


Dosering


Dosering baserad på patientens vikt (se doseringstabellen nedan)


Patientens vikt

Dos per administrering

Volym per administrering

Högsta volym av Paracetamol Panpharma 10 mg/ml per administrering baserat på gruppens övre viktgränser (ml)***

Högsta dagliga dos**

10 kg*

7,5 mg/kg

0,75 ml/kg

7,5 ml

30 mg/kg

>10 kg till ≤33 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

49,5 ml

60 mg/kg, ej överstigande 2 g

>33 kg till ≤50 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

75 ml

60 mg/kg, ej överstigande 3 g

>50 kg med ytterligare riskfaktorer för levertoxicitet

1 g

100 ml

100 ml

3 g

>50 kg och utan ytterligare riskfaktorer för levertoxicitet

1 g

100 ml

100 ml

4 g


*Prematuranyfödda barn: Inga data beträffande säkerhet och effekt finns tillgängliga för prematura nyfödda barn (se avsnitt 5.2).

**Högsta dagliga dos: Den högsta dagliga dos som visas i ovanstående tabell gäller patienter som inte får andra läkemedel som innehåller paracetamol och ska justeras med hänsyn till sådana läkemedel.

***Patientersom väger mindre behöver mindre volymer.


Intervallet mellan varje administrering måste vara minst 4 timmar.

Intervallet mellan varje administrering hos patienter med allvarlig njurinsufficiens måste vara minst 6 timmar.

Fler än 4 doser på 24 timmar ska inte ges.


Användningssätt


RISK FÖR FELMEDICINERING

Var noga med att undvika doseringsfel på grund av förväxling mellan milligram (mg) och milliliter (ml), vilket kan resultera i en oavsiktlig överdos och död.


Intravenös användning.

Paracetamollösningen ges genom infusion i en av dina vener.

Paracetamollösningen ges som intravenös infusion under 15 minuter.


För 10 ml, 50 ml och 100 ml injektionsflaska måste en 0,8 mm kanyl (21 gauge kanyl) användas och proppen måste perforeras lodrätt vid det särskilt markerade stället.


50 ml påse eller injektionsflaska:

Den kan även spädas med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning upp till en tiondel (en volym av Paracetamol Panpharma i nio volymer spädningsvätska).


Den utspädda lösningen ska inspekteras visuellt och ska ej användas om den är oklar, innehåller synliga partiklar eller utfällningar.


Om du upplever att effekten av Paracetamol Panpharma 10 mg/ml är för kraftig eller för svag, tala med din läkare.


Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Panpharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid överdosering ska du omedelbart söka läkare, eftersom det finns risk för bestående leverskada.


Vid överdosering uppträder symtomen i allmänhet inom de första 24 timmarna och består av illamående, kräkningar, aptitlöshet, blekhet och buksmärta. Det finns risk för leverskada. Informera din läkare om du märker något av dessa symtom.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml infusionsvätska SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Särskilda förvaringsanvisningar för påsar av PVC:

Förvaras vid högst 25°C.

Särskilda förvaringsanvisningar för injektionsflaskor av glas:

Förvaras vid högst 25°C.


Förvara påsen eller injektionsflaskan i ytterkartongen.

Förvara innerförpackningen i ytterförpackningen.


Före användning ska produkten inspekteras visuellt. Använd inte Paracetamol Panpharma om du ser partiklar.


Endast för engångsbruk. Läkemedlet ska användas omedelbart efter öppnandet. Ej använd lösning ska kasseras.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paracetamol 10 mg/ml infusionsvätska, lösning.


Varje 10 ml glasinjektionsflaska innehåller 100 mg paracetamol.

Varje 50 ml påse eller glasinjektionsflaska innehåller 500 mg paracetamol.

Varje 100 ml påse eller glasinjektionsflaska innehåller 1 g paracetamol.


Övriga innehållsämnen är:

Glukosmonohydrat, koncentrerad ättiksyra, natriumacetattrihydrat, natriumcitratdihydrat, natriumhydroxid eller saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Detta läkemedel levereras som en klar, färglös till svagt gulaktig eller ljusbrun infusionsvätska, lösning i en 50 ml eller 100 ml påse eller glasinjektionsflaska och 10 ml glasinjektionsflaska. Kartonger med 10, 12 eller 50 påsar och med 10, 12 eller 50 injektionsflaskor.

10, 50 och 100 ml injektionsflaska av glas är försluten med halogenerad butylpropp.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

PANPHARMA

ZI DU CLAIRAY

35133 LUITRÉ

FRANKRIKE


Tillverkare

PANPHARMA

ZI DU CLAIRAY

35133 LUITRÉ

FRANKRIKE


Eller


BIOMENDI SA

POLIGONO INDUSTRIAL DE BERNEDO S/N

01118 BERNEDO (ALAVA)

SPANIEN


Eller:


ROTEXMEDICA GmbH

ARZNEIMITTELWERK

BUNSENSTRASSE 4

22946 TRITTAU

TYSKLANDDetta läkemedel är godkänt inomEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under namnen:


Bulgarien:

Парацетамол Панфарма 10 mg/ml инфузионен разтвор

Danmark:

Paracetamol Panpharma 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Finland:

Paracetamol Panpharma 10 mg/ml, infuusioneste, liuos

Tyskland:

Paracetamol Rotexmedica 10 mg/ml Infusionslösung

Ungern:

Paracetamol Panpharma 10 mg/ml oldatos infúzió

Litauen:

Paracetamol Panpharma 10 mg/ml infuzinis tirpalas

Lettland:

Paracetamol Panpharma 10 mg/ml šķīdums infūzijām

Norge:

Paracetamol Panpharma 10 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning

Polen:

Paracetamol Panpharma, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Rumänien:

Paracetamol Infomed 10 mg/ml, soluţie perfuzalibǎ

Sverige:

Paracetamol Panpharma 10 mg/ml, infusionsvätska, lösning


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-11-02


12