iMeds.se

Paracox-8 Vet.

Läkemedelsverket 2015-03-16

Användarinformation


Paracox-8 vet., suspension för användning i dricksvatten


Vad innehåller läkemedlet?

Aktiva substanser:

1 dos (0,1 ml) vaccin innehåller följande antal sporulerade oocystor från brådmogna (attenuerade) linjer av koccidier.


E. acervulina HP

500

E. brunetti NP

100

E. maxima CP

200

E. maxima MFP

100

E. mitis HP

1000

E. necatrix HP

500

E. praecox HP

100

E. tenella HP

500


Förteckning över hjälpämnen:

Xantan gummi 0,6 mg per dos och renat vatten till 0,1 ml


Innehavare av godkännande för försäljning

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nederländerna


Information om läkemedlet lämnas av

Intervet AB

Box 6195

102 33 StockholmTel: 08 522 216 60

Vad används läkemedlet för?

Aktiv immunisering av kycklingar mot koccidios.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Vaccinera endast friska kycklingar som föds upp på golv med ströbädd. Ge inte vaccinet i torra dricksanordningar. Ströet skall avlägsnas och lokalen rengöras och desinfekteras mellan uppfödnings-omgångarna. Detta minskar risken för att en sjukdomsframkallande koccidios infektion inträffar innan ett gott vaccinationsskydd för flocken har utvecklats.

Kycklingarna skall inte vid något tillfälle, varken före eller efter vaccineringen, tillföras foder eller vatten som innehåller koccidiostatika eller substanser (inklusive sulfonamider och antibakteriella medel) som har en koccidiostatisk effekt eftersom det ödelägger effekten av vaccinet. Eftersom vaccinationsskyddet efter administrering av Paracox-8 vet förstärks av naturligt förekommande koccidier riskerar insättandet av koccidiostatika, även lång tid efter vaccinationstillfället, att minska varaktigheten av effektivt skydd.

Vilken djurart är läkemedlet avsett för?

Kyckling.

Hur skall läkemedlet doseras?

0,1 ml per kyckling som engångsdos i dricksvattnet. Vaccinationen skall utföras mellan 5:e och 9:e levnadsdagen.

Paracox-8 vet. skall administreras med en slangansluten automatspruta direkt i fyllda, väl rengjorda vattentråg. Innan vaccinationen genomföres skall kycklingarna ej haft tillgång till vatten under 1 - 2 timmar.

Förpackningen skall omskakas kraftigt under 30 sekunder före användning för att säkerställa en homogen suspension av oocystorna. Paracox-8 vet innehåller xantan gummi som underlättar suspenderingen av oocystorna i vattnet. Paracox-8 vet administreras i enskilda drickanordningar. Det är tillrådligt att en enstaka typ av drickanordningar är tillgängliga och att fåglarna är vana med dessa drickanordningar före vaccinationen. Mängden vaccin i varje drickanordning beräknas på följande sätt:


Totalt antal kycklingar per avdelning

x 0,1 = mängd vaccin per vattenkopp

Totalt antal vattenkoppar per avdelning


Vaccinet riktas i en sned vinkel mot vattenytan och sprutas runt i vattenkoppen för att säkerställa en jämn fördelning av vaccinet. Tillse att vaccinationssprutan är noggrant kalibrerad.Bruksanvisning

Instruktioner för användning av dospåsen:

Sätt fast den öppna änden av slangen (inkluderat i varje förpackning) på en lämpligt kalibrerad, automat spruta. Med användning av ett fast tryck, forcera spetsen på den andra änden av slangen igenom vaccinpåsens membran. Spetsen kommer att låsas fast med ett tydligt knäpp.

Vattenkopp av typen ”Bell drinkers”:

Höj upp vattenkopparna 1-2 timmar före vaccinationen. Se till att kopparna är rena och justera ventilen om så behövs för att säkerställa att de innehåller lämpliga volymer vatten (250 - 400 ml). Administrera den lämpliga volymen vaccin in i varje drickanordning på det sätt som beskrivs ovan. Sänk omedelbart ner vattenkopparna. Den minsta volym vaccin som skall levereras är 10 ml per drickanordning och den maximala är 25 ml, dvs. se till att det är mellan 100 och 250 fåglar per kopp. Vattenförsörjningen till koppen skall inte stängas av under vaccinationen, dvs. låt vattenkoppen återfyllas automatiskt allteftersom fåglarna dricker.


Tråg-vattenkopp:
Metoden är i princip likartad den för ”Bell-drinkers” drickanordningar. Töm eller avlägsna drickanordningarna 1-2 timmar före vaccinationen. Se till att drickanordningarna är rena. Låt dem återfyllas omedelbart före administrering av vaccinet. Som riktlinje för antalet tråg som krävs vid vaccinationen, är att det skall vara cirka 0,25 - 1 cm drick utrymme per fågel.


Tillfälliga vattenkoppar:

Det rekommenderas att där drickanordningar av ”line drinkers” med nipplar används, skall tillfälliga vattenkoppar att tillhandahållas för att administrera vaccinet. Det skall understrykas att kycklingarna skall vara invanda till dessa vattenkoppar före vaccinationen. Vaccinet skall inte administreras i huvudtanken i ett vattensystem. Utspädningen av vaccinet blir för stor och oocystorna förblir inte i suspension. Vaccinet skall inte spädas ut mer än 1:50.


Karenstider

Slakt: 0 dygn.


Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Inga rapporterade.

Hur skall läkemedlet förvaras?

Förvaras i ytterkartong vid 2C - 8C (i kylskåp). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Preparatet får inte användas efter utgångsdatum på förpackningen.


Hur skall överblivna rester och tomförpackningar hanteras?

Tomma och delvis använda dospåsar skall brännas eller lämnas till apotek för omhändertagande.


Bipacksedeln reviderad:

2015-03-16