iMeds.se

Parosept

Document: Parosept mouthwash PL change

Bipacksedel: information till användaren


Parosept 1,2 mg/ml, munsköljvätska


klorhexidindiglukonat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, tandläkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, tandläkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Parosept är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Parosept

3. Hur du använder Parosept

4. Eventuella biverkningar

5 Hur Parosept ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Parosept är och vad det används för


Parosept innehåller den bakteriedödande substansen klorhexidindiglukonat.


Används som tilläggsbehandling av infektioner i munslemhinnan efter operation eller tandvårdsingrepp, för vuxna och barn över 6 år.


Klorhexidindiglukonat som finns i Parosept kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, tandläkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder Parosept


Använd inte Parosept:

Om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Endast avsett för att skölja munnen – ska inte komma i kontakt med ögon eller öron eller andra vävnader än munhålan. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta genast läkare eller tandläkare. Vid kontakt med öron eller andra vävnader, skölj med vatten.


Du ska inte använda Parosept om du har sår eller om slemhinnan flagnar i munhålan.


Vid kontinuerlig sköljning i munnen med Parosept i stället för att borsta tänderna kan blödningar i tandköttet förvärras.

Använd inte Parosept mer än 5 dagar i taget om inte din läkare eller tandläkare har ordinerat längre behandling. Kontinuerlig användning kan öka risken för bakterie- eller svampinfektioner.


Klorhexidindiglukonat är den aktiva substansen i Parosept och kan i sällsynta fall orsaka allvarliga allergiska reaktioner, som leder till blodtrycksfall och ibland även medvetslöshet. Tidiga symtom på en allvarlig allergisk reaktion kan vara hudutslag eller astma. Om du märker sådana symtom ska du sluta använda Parosept och genast kontakta läkare eller tandläkare (se avsnitt 4: ”Eventuella biverkningar”).


Andra läkemedel och Parosept

Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Parosept fungerar dåligt tillsammans med anjoniska ämnen. Sådana ämnen finns ofta i vanlig tandkräm. Därför ska du helst använda Parosept efter att du har borstat tänderna och sköljt munhålan noggrant med vatten.


Parosept med mat och dryck

Ät inte sockerhaltiga livsmedel och drick inte sockerhaltiga drycker inom en timme efter att du har använt Parosept.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns endast begränsad klinisk erfarenhet av att gravida kvinnor har använt Parosept. Man vet inte heller om klorhexidin går över i bröstmjölk. Därför ska du använda Parosept med försiktighet.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att användning av Parosept påverkar förmågan att köra bil och använda maskiner.


Parosept innehåller azorubin (E122), makrogolglycerol­hydroxi­stearat, propylenglykol

Azorubin (E122) kan orsaka allergiska reaktioner.

Makrogolglycerolhydroxistearat kan orsaka hudreaktioner. Oavsiktlig sväljning kan orsaka magbesvär och diarré.

Propylenglykol kan orsaka hudirritation.


3. Hur du använder Parosept


Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om inte läkaren eller tandläkare har ordinerat något annat ska du använda Parosept 1–3 gånger om dagen, helst efter måltiderna och vid en annan tidpunkt än när du borstar tänderna.


Skölj munnen med 15 ml Parosept (doseringskoppen fylld upp till markeringsringen) i en minut och spotta ut. Svälj inte munsköljvätskan och skölj inte munnen efteråt. Om förpackningen saknar doseringskopp, ska du använda ett matskedsmått (15 ml).

Om du använder Parosept precis efter tandborstning, ska du skölja munnen noggrant med vatten innan du sköljer med Parosept.

Parosept är färdig att använda och ska inte spädas.


Behandlingens längd

Parosept ska normalt inte användas mer än 5 dagar i taget. Får endast användas under längre tid om läkare eller tandläkare har ordinerat det.


Äldre samt barn över 6 år

Det finns inga särskilda doseringsrekommendationer för vare sig äldre patienter eller barn över 6 år. Den normala dosen för vuxna är lämplig, om inte läkare eller tandläkare har rekommenderat något annat.


Om du har använt för stor mängd av Parosept

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, tandläkare sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


När läkemedlet används enligt anvisningarna kan de mängder av klorhexidin som tas upp av munslemhinnan oskadliggöras av människokroppen utan tecken på skadliga effekter.

Det krävs ingen speciell behandling för att oskadliggöra läkemedlet. Vid lokal överdosering kan Parosept avlägsnas genom att skölja med vatten.

Läkemedlet innehåller också en ingrediens som i höga doser kan utlösa kramper hos barn och oro/förvirring hos äldre personer. Följ anvisningarna för dosering och rekommenderad behandlingstid.


Om du har glömt att använda Parosept

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen som vanligt enligt anvisningarna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I sällsynta fall (hos mer än 1 av 10 000 patienter men färre än 1 av 1 000 patienter): omedelbara allergiska reaktioner, kontaktallergi och urtikaria (nässelutslag). I enstaka fall har även allvarliga allergiska reaktioner rapporterats, med symtom som andningssvårigheter, svullnad runt ögonen, lågt blodtryck och chock efter lokal användning av klorhexidin.


Om du får anafylaktiska eller allergiska reaktioner ska du genast kontakta läkare.


Vid tillförsel genom munnen kan det förekomma övergående missfärgning av hårda tandvävnader, fyllningar och tungpapiller (glossotriki). Brunaktig missfärgning av tänderna kan förekomma.

Dessa symtom kan förebyggas genom att man minskar konsumtionen av te, kaffe och rödvin.

Fördröjd sårläkning kan förekomma.


I början av behandlingen kan en brännande känsla på tungan uppstå.

Följande kan också förekomma: Övergående försämring av smaksinnet, övergående domning i tungan.

Dessa symtom minskar i allmänhet vid fortsatt användning av Parosept. Om symtomen finns kvar efter avslutad behandling, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.


I sällsynta fall (hos mer än 1 av 10 000 patienter men färre än 1 av 1 000 patienter) kan regelbunden användning leda till blödningar i tandköttet efter tandborstning.

I sällsynta fall (hos mer än 1 av 10 000 patienter men färre än 1 av 1 000 patienter) kan det bildas mer tandsten.

I mycket sällsynta fall (hos mer än 1 av 100 000 patienter men färre än 1 av 10 000 patienter) kan munslemhinnan bli irriterad och flagna.


Rapportering av biverkningar:

Om du får biverkningar, tala med läkare, tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Parosept ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning (för flaskor med 500 ml): 1 månad

Hållbarhet i öppnad förpackning (för behållare med 5 liter): 3 månader


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat. 1 ml innehåller 6,36 mg klorhexidin­diglukonatlösning 20 % (vikt/volym). En ml innehåller 1,2 mg klorhexidindiglukonat.

- Övriga innehållsämnen är glycerol, kaliumacesulfam, makrogolglycerolhydroxistearat, propylenglykol, azorubin, optamint arom, renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar röd lösning.

Förpackningsstorlek: flaskor innehållande 500 ml och 5 liter.

Följande förpackningsstorlekar är receptfria: 50 ml, 100 ml och 300 mlInnehavare av godkännande för försäljning

Sunstar France

55/63, rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Frankrike


Tillverkare

Lichtenheldt GmbH Pharmazeutische Fabrik

Industristrasse 7-9

23812 Wahlstedt

Tyskland

eller

Laboratoires Chemineau

93 Route de Monnaie - BP 16

37210 Vouvray

Frankrike


Denna bipacksedel kan på begäran erhållas i format som är lämpliga för blinda och synskadade.


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-06-16

9/9