iMeds.se

Parvoruvax Vet.

Information för alternativet: Parvoruvax Vet. Injektionsvätska, Suspension, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2012-11-13

BIPACKSEDEL


Parvoruvax vet. injektionsvätska, suspension


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Merial S.A.S.

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrike


Tillverkare:

Merial Laboratoire Porte des Alpes

99 rue de l'Aviation

698 00 San Priest

Frankrike


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Parvoruvax vet. injektionsvätska, suspension


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


2 ml (1 dos) innehåller:

Aktivt innehållsämne:

Inaktiverat svinparvovirus, 102 HAI.U

Lyserade bakterieceller av rödsjuka (Erysipelothrix rhusiopatiae) serotyp 2, 1 ELISA enheter

Övriga innehållsämnen:

Aluminiumhydroxid (uttryckt som Al+++) 4,2 mg

Tiomersal ≤0,2 mg

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Aktiv immunisering av svin mot rödsjuka och parvovirusinfektion.


5. KONTRAINDIKATIONER


Inga.


6. BIVERKNINGAR


Lokal övergående svullnad på injektionsstället kan förekomma.


7. DJURSLAG


Svin.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR


Vaccinet omskakas före injektion. Använd normal aseptisk hantering. Endast friska djur bör vaccineras.

2 ml (1 dos) ges djupt intramuskulärt i nacken bakom örat.

Vaccinationsprogram:

Grundvaccinering (från 6 månaders ålder): 2 injektioner med 3–4 veckors mellanrum. Den andra injektionen måste ges minst en vecka före eventuell betäckning.

Revaccinering: Var 6:e månad (suggor återvaccineras lämpligen i sista veckan före avvänjningen).


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


10. KARENSTID


Noll dygn.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Ljuskänsligt. Får ej frysas.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Personer som administrerar läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Användning under dräktighet och laktation

Vaccinering kan ske under dräktighet, dock först 3 veckor efter betäckning


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kvarvarande maternell immunitet mot porcint parvovirus kan störa antikroppsbildningen upp till 6 månaders ålder


Överdosering

Vid dubbel dos har inte symtom på överdosering observerats.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2012-11-13


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR