iMeds.se

Passipas

Document: Passipas coated tablet OTC PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Passipas, dragerade tabletter


Extrakt av passionsblomma


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Passipas är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Passipas

3. Hur du tar Passipas

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Passipas ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Passipas är och vad det användsför


Passipas är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Passipas


Ta inte Passipas

om du är allergisk mot passionsblomma eller mot något av övriga innehållsämnen i Passipas (anges i avsnitt 6).


Barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.


Andra läkemedel och Passipas

Det finns inga rapporter om interaktioner mellan Passipas och andra läkemedel vid samtidigt intag.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Passipas inte användas av gravida eller ammande kvinnor.


Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du därför inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Passipas innehåller glukos och sackaros

Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan du tar Passipas.


3. Hur du tar Passipas


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Vid lindrig oro:

2–3 tabletter dagligen, jämnt fördelade över dagen.


Vid sömnsvårigheter:

1–2 tabletter en halvtimme före sänggåendet.


Maximala dosen är 3 tabletter per dag.


Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med lämplig vätska (helst ett glas vatten).


Kontakta läkare om symtomen kvarstår eller har förvärrats efter 14 dagars behandling.


Användning för barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.


Om du har tagit för stor mängd av Passipas

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Inga fall av överdosering har rapporterats.


Om du har glömt att ta Passipas

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Det finns inga kända biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Passipas ska förvaras


Förvaras vid högst 30C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusgula, runda, dragerade tabletter i blister (PVC/PVDC-aluminium).

Förpackningar med 10, 30, 60, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare


PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, Tyskland

Tel: +49 641 7960 0, fax: +49 641 7960 109


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


DK: Pascoflair

NO: Pascoflair

SE: Passipas


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-04-14