iMeds.se

Rabisin Vet.

Information för alternativet: Rabisin Vet. 1 Ie/Dos Injektionsvätska, Suspension, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-04-03

BIPACKSEDEL


Rabisin vet 1 IE/dos injektionsvätska, suspension1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning

Merial S.A.S.

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrike


Tillverkare

Merial, Laboratory of Lyon Porte des Alpes

99 Rue de l'Aviation

69800 Saint-Priest

Frankrike


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Rabisin vet 1 IE/dos injektionsvätska, suspension


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 dos (1 ml) av vaccinet innehåller:

Aktiv substans:

Rabiesvirus glykoprotein >1 IE


Övriga innehållsämnen:

Aluminiumhydroxid 1,7 mg och GMEM-medium (aminosyror, mineralsalter, vitaminer och andra ämnen lösta i vatten för injektionsvätskor).


4. INDIKATIONER

Aktiv immunisering av hund, katt, häst, nötkreatur och får mot rabies.


5. KONTRAINDIKATIONER


Injicera ej vaccinet subkutant på häst.


6. BIVERKNINGAR


Som för alla vacciner kan en överkänslighetsreaktion uppkomma. Sådana är sällsynta och lämplig symptomatisk behandling skall då sättas in.

Injektion av vaccinet kan i enstaka fall orsaka en mindre och övergående svullnad på injektionsstället.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Nötkreatur, hund, häst, katt och får.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR


Hund och katt: 1 ml intramuskulärt eller subkutant.

Nötkreatur och får: 1 ml subkutant.

Häst: 1 ml intramuskulärt.


Vaccinet omskakas väl före användning.

Tillämpa vanlig aseptisk procedur. Använd steril utrustning.


Djurslag

Grundvaccinering

Revaccinering


Hund

En injektion från 12 veckors ålder


Ett år efter grundvaccinering, därefter vart 3:e år

Katt

Två injektioner från 12 veckors ålder med 3-4 veckors intervall

Årligen

Häst, nötkreatur och får

En injektion fr.o.m. två månaders ålder. Djur födda av immuniserade moderdjur skall vaccineras först vid 6 månaders ålder.

Årligen9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


-


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter: nötkreatur, får och häst: Noll dagar.

Mjölk: Noll dagar.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2014-04-03


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Förpackningar:

10 x 1 ml injektionsflaska5