iMeds.se

Ramipril Actavis


Bipacksedeln: Information till användaren

Ramipril Actavis 1,25 mg tabletter

Ramipril Actavis 2,5 mg tabletter

Ramipril Actavis 5 mg tabletter

Ramipril Actavis 10 mg tabletter


ramipril


Läsnogaigenomdennabipacksedelinnandubörjartadettaläkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


Idennabipacksedelfinnerduinformationom:

1. VadRamipril Actavis ärochvaddetanvändsför

2. Vad du behöver veta innandutarRamipril Actavis

3. HurdutarRamipril Actavis

4. Eventuellabiverkningar

5. HurRamipril Actavis skaförvaras

6. Förpackningens innehåll och övrigaupplysningar


1. Vad Ramipril Actavis är och vad det används för


Ramipril Actavis innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors).


Ramipril Actavis verkargenomatt:


Ramipril Actavis kananvändas:


Ramipril som finns i Ramipril Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Actavis


TainteRamipril Actavis:

Under graviditetens 6 sista månader (se avsnittet ”Graviditet och amning”)

Omditt blodtryckäronormaltlägeteller instabilt.Dinläkarekommerattgöradennabedömning

Om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren


TainteRamipril Actavis omnågotavdetsommnsovangällerfördig.Omduärosäker,pratameddin läkareinnandutarRamipril Actavis.


Varningar och försiktighet

Tala medläkare ellerapotekspersonal innan dutarRamipril Actavis:

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Actavis”.


Barn och ungdomar

Ramipril Actavis rekommenderasintetillbarnochungdomarunder18årsålderdå säkerhet och effekt av Ramipril Actavis ännu inte har fastställts.


Omnågotavdetsommnsovangällerfördig(elleromduärosäker),talameddinläkareinnandu tarRamipril Actavis.


Andraläkemedel och Ramipril Actavis

Tala omförläkareeller apotekspersonalomdutar,nyligenhartagit eller kan tänkas ta andraläkemedel.Dettagrundavatt Ramipril Actavis kanpåverkahurvissa andra läkemedelverkar.VissaläkemedelkanävenpåverkahurRamipril Actavis verkar.


Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.Dekangöraatt Ramipril Actavis fungerarmre:


Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.Dekanökariskenför biverkningaromdutardemmedRamipril Actavis:Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.DekanpåverkasavRamipril Actavis:

Omnågotavdetsommnsovangällerfördig(elleromduärosäker),talameddinläkareinnandu tarRamipril Actavis.


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Actavis” och ”Varningar och försiktighet”)


Ramipril Actavis medmatochalkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller skulle kunna bli) gravid. Du bör inte ta Ramipril Actavis under graviditetens första 12 veckor och du får inte ta dem alls efter den 13:e graviditetsveckan eftersom dess användning vid graviditet kan vara skadlig för barnet. Om du skulle bli gravid medan du tar Ramipril Actavis, tala om detta omedelbart för din läkare. Ett byte till en alternativ behandling som passar bättre vid graviditet bör ske innan planerad graviditet.


Amning

Du bör inte ta Ramipril Actavis om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmågaochanvändningavmaskiner

Dukankännadigyri huvudetnärdutarRamipril Actavis.Detärmertroligtatt dettahändernärdubörjarta Ramipril Actavis eller omdubörjar taenhögredos.Omdettahänder,körinteochanvändintenågraverktygeller maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om några innehållsämnen i Ramipril Actavis

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Ramipril Actavis


Taalltiddetta läkemedel enligtläkarensanvisningar.Rådfrågaläkareeller apotekspersonalomduär osäker.


Dosering


För 2,5 mg, 5 mg och 10 mg tabletter: Tabletten kan delas i lika stora delar.


Vilkendosskadu ta


Behandlingavhögtblodtryck

Förattminskariskenförhjärtinfarktochstroke

Förattminskaeller skjutauppförsämringavnjurproblem:

Behandlingavhjärtsvikt

Behandlingefter hjärtinfarkt


Äldre

Dinläkarekommeratt minskastartdosenochjusteradinbehandligi enlångsammaretakt.


OmduhartagitförstormängdavRamipril Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


OmduharglömtatttaRamipril Actavis


Omduharytterligarefrågoromdettaläkemedelkontaktaläkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksomalla läkemedelkandetta läkemedel orsakabiverkningarmenallaanvändarebehöverintedem.


SlutataRamipril Actavis ochuppsökomedelbartläkareomdumärkernågonavföljandeallvarliga biverkningardukanbehövaakutsjukvård:


Berättaomedelbartfördinläkareomduuppleverattdufått:


Övrigabiverkningarinkluderar:

Talaomfördinläkareomnågonavföljandeblirallvarligteller kvarståri meränett pardagar.


Vanliga(kan förekomma hosupp till1av10personer)


Mindrevanliga(kan förekomma hosupp till1av100personer)


Sällsynta(kan förekomma hosupp till1av1 000personer):


Mycketsällsynta(kan förekomma hos upp till1av10 000personer):

Ökad solkänslighet


Ingen känd frekvens

koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och anfall som kan vara orsakat av inadekvat ADH (antidiuretiskt hormon)- sekretion. Om du får följande symptom ska du snarast möjligt kontakta din läkare


Följande biverkningar är vanligare hos barn än hos vuxna:

Vanliga(kan drabba upp till 1 av 10 personer)


Mindre vanliga (kan drabbaupp till 1 av 100 personer)

Darrningar, klåda


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Ramipril Actavis ska förvarasLäkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ramipril. En tablett innehåller 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg ramipril.

Övriga innehållsämnen är: natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse, natriumstearylfumarat.

Färgämnen: Tabletter 2,5 mg/5 mg. Gul järnoxid (E172). 5 mg tabletter innehåller även röd järnoxid (E172).


Läkemedletsutseendeochförpackningsstorlekar

Utseende

Tabletter 1,25 mg; Vita till vitaktiga, kapselformade platta tabletter.

Tabletter 2,5 mg: Gula, kapselformade platta tabletter, med en skåra på en sida och på kanterna. Tabletterna är präglade med ”R2”. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

Tabletter 5 mg: Rosa, kapselformade platta tabletter, med en skåra på en sida och på kanterna. Tabletterna är präglade med ”R3”. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

Tabletter 10 mg: Vita till vitaktiga kapselformade platta tabletter, med en skåra på en sida och på kanterna. Tabletterna är präglade med ”R4”. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlekar

10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 90, 98 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavareavgodkännandeförförsäljningochtillverkare

Actavis Nordic A/S

Örnegårdsvej 16

DK-2820 Gentofte

Danmark


Dennabipacksedeländradessenast: 2016-06-09


Dennabipacksedelinnehållerinteall informationomditt läkemedel.Omduharnågrafrågoreller är osäkernågot,frågadinläkareeller apotekspersonal.