iMeds.se

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Bipacksedel: Information till patienten


Ramipril/HydrochlorothiazideKrka2,5mg/12,5 mgtabletter

Ramipril/HydrochlorothiazideKrka5mg/25 mgtabletter


ramipril/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

3. Hur du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för


Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka är en kombination av två läkemedel som kallas ramipril och hydroklortiazid.


Ramipril tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”ACE-hämmare” (Angiotensin Converting Enzyme hämmare) som verkar genom att:


Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas ”tiazid-diuretika” eller vattendrivande medel som verkar genom att öka mängden vatten (urin) som produceras i kroppen. Detta sänker ditt blodtryck.


Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka används vid högt blodtryck. De två aktiva substanserna fungerar tillsammans för att sänka ditt blodtryck. De används tillsammans när den ena eller andra inte fungerat ensam.


Ramipril och hydroklortiazid som finns i Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan vårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka


Ta inte Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka:

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av dina läppar, ansikte, svalg eller tunga.


Ta inte Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.

  • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  • aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka”.

den aktiva beståndsdelen hydroklortiazid kan ge en ovanlig reaktion som leder till försämrad syn och ögonsmärta. Detta kan vara tecken på ett ökat tryck i ögat och kan uppträda inom timmar till veckor efter intag av Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka. Utan behandling kan detta leda till permanent nedsatt syn.


Om du tror att du ärellerblirgravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte under de 3 första månaderna av graviditeten och kan orsaka fosterskador om det används efter att det gått mer än 3 månader av graviditeten (Se avsnitt ”Graviditet och amning” nedan).


Barn och ungdomar

Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderasintetillbarnochungdomarunder18år.Dettaeftersomläkemedlet aldrigharanväntsi dennaåldersgrupp.


Omnågotavdetsommnsovangällerfördig(elleromduärosäker),talameddinläkareinnandu tarRamipril/Hydrochlorothiazide Krka.


Andra läkemedel och Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel (inklusive växtbaserade läkemedel). Detta eftersom Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kan påverka vissa läkemedels effekt, och vissa läkemedel kan påverka effekten av Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka.


Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.Dekangöraatt Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka fungerarmre:


Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.Dekanökariskenför biverkningaromdutardemmedRamipril/Hydrochlorothiazide Krka:

om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka” och ”Varningar och försiktighet”).


Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.Dekanpåverkasav Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka:


Omnågotavdetsommnsovangällerfördig(elleromduärosäker),talameddinläkareinnandu tarRamipril/Hydrochlorothiazide Krka.


Undersökningar

Kontrollerameddinläkareeller apotekspersonalinnandutarditt läkemedel:


Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka med mat, dryck och alkohol


Graviditet och amning

Om dutrorattduärellerblirgravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Du bör inte ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka under de första 12 veckorna av graviditeten och får inte ta dem alls efter den 13:e veckan eftersom användningen kan vara skadlig för barnet.

Om du blir gravid när du behandlas med Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka kontakta omgående din läkare. Ett byte till ett lämpligt alternativ bör genomföras i god tid innan en planerad graviditet.


Du ska inte ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka om du ammar.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Dukankännadigyri huvudetnärdutarRamipril/Hydrochlorothiazide Krka.Detärmertroligtatt dettahändernärdubörjar ta Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka eller omdubörjarta enhögredos.Omdettahänder,körinteochanvändintenågra verktygeller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering


Vilken dos ska man ta?


Behandlingavhögtblodtryck

Dinläkarekommeratt justeradosentills att ditt blodtryckärunderkontroll.


Äldre

Dinläkarekommeratt minskastartdosenochjusteradinbehandlingi enlångsammaretakt.


OmduhartagitförstormängdavRamipril/Hydrochlorothiazide Krka

Kontaktaläkareelleruppsökakutmottagningennärmastesjukhussnarast.Körintetill sjukhuset,benågonannanattköradigellerringenambulans.Tameddinläkemedelsförpackning. Dettaföratt läkarenskavetavaddutagit.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


OmduharglömtatttaRamipril/Hydrochlorothiazide Krka

Omduharglömtattta endos,ta dinnormaladosvidnästadoseringstillfälle

Taintedubbeldosförattkompenseraförglömdtablett


Omduharytterligarefrågoromdettaläkemedelkontaktaläkareeller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


SlutataRamipril/Hydrochlorothiazide Krka ochuppsökomedelbartläkareomdumärkernågonavföljandeallvarliga biverkningar-dukanbehövaakutsjukvård:


Berättaomedelbartfördinläkareomduuppleverattdufått:


Övriga biverkningar inkluderar:


Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarlig eller kvarstår i mer än ett par dagar.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare):

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är ramipril och hydroklortiazid.

2,5 mg/12,5 mg tabletter: Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril och 12,5 mg hydroklortiazid.

5 mg/25 mg tabletter: Varje tablett innehåller 5 mg ramipril och 25 mg hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är hypromellos, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse och natriumstearylfumarat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2,5 mg/12,5 mg tabletter: vita till benvita, runda tabletter, med fasade kanter och märkta med C på ena sidan. Tablettdiameter: 5,5 mm.

5 mg/25 mg tabletter: vita till benvita, runda tabletter, med fasade kanter, skåra på ena sidan och märkta med S på den andra sidan av tabletten. Tablettdiameter: 7,5 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka finns tillgänglig i kartonger med 14, 28, 30, 56, 98 och 100 tabletter i blister.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Tillverkare

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-11-07

8