iMeds.se

Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

Information för alternativet: Ramipril/Hydroklortiazid Actavis 5 Mg/25 Mg Tablett, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL:INFORMATIONTILLANVÄNDAREN


Ramipril/Hydroklortiazid Actavis 5 mg/25 mg tabletter


ramipril/hydroklortiazid


Läsnogaigenomdennabipacksedelinnandubörjartadettaläkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Sparadennainformation,dukanbehövaläsadenigen.

- Omduharytterligarefrågorvänddigtill läkareeller apotekspersonal.

- Dettaläkemedelharordinerats enbart åt dig.Gedetintetillandra.Detkanskadadem,ävenomde uppvisarsjukdomstecken somliknardina.

- Omdu får biverkningartala med läkare eller apotekspersonal . Detta gäller även eventuella biverkningarsomintemnsi denna information.. Se avsnitt 4


Idennabipacksedelfinnsinformationom följande:

1. VadRamipril/Hydroklortiazid Actavis ärochvaddetanvändsför

2. Vad du behöver veta innandutarRamipril/Hydroklortiazid Actavis

3. HurdutarRamipril/Hydroklortiazid Actavis

4. Eventuellabiverkningar

5. HurRamipril/Hydroklortiazid Actavis skaförvaras

6. Förpackningens innehåll och övrigaupplysningar


1. VadRamipril/Hydroklortiazid Actavis ärochvaddetanvändsför


Ramipril/Hydroklortiazid Actavis ärenkombinationavtvåläkemedelsomkallasramiprilochhydroklortiazid.


Ramiprilsomtillhörengruppavläkemedelsomkallas”ACE-hämmare”(AngiotensinConverting Enzymemmare)somverkargenomatt:

Minskakroppensproduktionavsubstansersom ökarditt blodtryck

Göraatt dinablodkärlvidgasochslappnarav

Göradetlättare förditt hjärtaattpumparuntblodetidinkropp


Hydroklortiazidtillhörengruppläkemedelsomkallas”tiazid-diuretika”eller vattendrivandemedel somverkargenomattökamängdenvatten(urin)somproducerasi kroppen.Dettasänkerditt blodtryck.


Ramipril/Hydroklortiazid Actavis användsvidhögtblodtryck hos vuxna.Detvåaktivasubstansernafungerartillsammansföratt sänkaditt blodtryck.Deanvändstillsammansnärdenenaeller andraintefungeratensam.


Ramipril som finns i Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan vårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innandutarRamipril/Hydroklortiazid Actavis


TainteRamipril/Hydroklortiazid Actavis:

Omduärallergiskmotramipril,hydroklortiazidellermotnågotavövriga innehållsämneni detta läkemedel (anges i avsnitt6).

Omduärallergisk(överkänslig)motläkemedelsomliknarRamipril/Hydroklortiazid Actavis (andraACE-hämmare eller sulfonamider).Teckenenallergiskreaktionkanomfattautslag,svårigheteratt svälja eller andas,svullnadavdina läppar,ansikte, svalgeller tunga.

Omdunågonsinhaftenallvarigallergiskreaktionsomkallas”angioödem”.Tecknendetta inkluderarklåda,nässelutslag(urtikaria),rödamärkenhänder,fötterochhals,svullnadav halsochtunga,svullnadkringögonenochläpparna,svårigheteratt andasochsvälja.

Omdugenomgårdialysellernågonannantypavblodfiltering.Beroendevilkenmaskinsom användskanRamipril/Hydroklortiazid Actavis möjligenintevarampligfördig

Omduharallvarligaleverproblem

Omduharonormalamängderavsalter(kalcium,kalium,natrium)i dittblod

Omduharnjurproblemsominnebärattblodtillförselntilldinanjurarärminskad(stenos i njurartären)

Om du har allvarliga njurproblem och inte genomgår dialys

Underde6sistamånadernaavgraviditeten. (se avsnittet om graviditet och amning.)

Omduammar(seavsnittet”Graviditetochamning”nedan)

Om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.


TainteRamipril/Hydroklortiazid Actavis omnågotavdetsommnsovangällerfördig.Omduärosäker,pratameddin läkareinnandutarRamipril/Hydroklortiazid Actavis.


Varningar och försiktighet


Rådfrågaläkareeller apotekspersonalinnandutardettaläkemedel:

Ramipril/Hydrklortiazid Actavis rekommenderasinteunderde3 första månadernaundergraviditetenochkan orsaka allvarlig skada hos ditt barn om det används efter attdet gått mer än 3 månader av graviditeten (Se graviditetsavsnittet).

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren.


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril/Hydrklortiazid Actavis”.


Barn och ungdomar

Ramipril/Hydroklortiazid Actavis rekommenderasintetillbarnochungdomarunder18år.Dettaeftersomläkemedlet aldrigharanväntsi dennaåldersgrupp.


Omnågotavdetsommnsovangällerfördig(elleromduärosäker),talameddinläkareinnandu tarRamipril/Hydroklortiazid Actavis.


Andraläkemedel och Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

Tala omförläkareeller apotekspersonalomdutarellernyligenhartagit andraläkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel.Dettagrundavatt Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kanpåverkahur andraläkemedelverkar.VissaläkemedelkanävenpåverkahurRamipril/Hydroklortiazid Actavis verkar.


Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.Dekangöraatt Ramipril/Hydroklortiazid Actavis fungerarmre:

Läkemedelsomanvändsföratt lindrasmärtaochinflammation(icke-steroida antiinflammatoriskaläkemedelsåsomibuprofeneller indometacinochacetylsalisylsyra)

Läkemedelsomanvändsvidbehandlingavlågtblodtryck,chock,hjärtsvikt,astmaeller allergiersåsomefedrin,noradrenalineller adrenalin.Dinläkarekommeratt kontrolleraditt blodtryck.


Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.Dekanökariskenför biverkningaromdutardemmedRamipril/Hydroklortiazid Actavis:

Läkemedelsomanvändsföratt lindrasmärtaochinflammation(icke-sterioda antiinflammatoriskaläkemedelsåsomibuprofeneller indometacinochacetylsalisylsyra)

Läkemedelsomkanminskamängdenkaliumi ditt blod.Dessaomfattarläkemedelmot förstoppning,diuretika(vattendrivande),amfotericinB(användsmotsvampinfektioner)och ACTH(användsföratt undersökafunktionenavdinabinjurar)

Läkemedelmotcancer(kemoterapi)

Läkemedelmothjärtprobleminklusiveproblemmedhjärtrytmen

Läkemedelsomförhindraravstötningavtransplanteradeorgansåsomciklosporin

Diuretika(vattendrivande)såsomfurosemid

Läkemedelsomkanökamängdenkaliumi dittblodsåsomspironolakton,triamteren, amilorid, kaliumsalterochheparin(blodförtunnande)

Steroidersomanvändsvidinflammationsåsomprednisolon

Kalciumtillskott

Allopurinol(användsförattminskamängdurinsyrai dittblod)

Prokainamid(användsförhjärtrytmrubbningar)

Kolestyramin(användsföratt minskablodfetter)

Karbamazepin(användsmotepilepsi)


Talaomfördinläkareomduanvändernågotavföljandeläkemedel.Dekanpåverkasav

Ramipril/Hydroklortiazid Actavis:

Läkemedelmotdiabetessåsomoralaglukossänkandeläkemedelochinsulin. Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan kommaatt minskadinablodsockernivåer.Kontrollera dinablodsockernivåernogamedandutar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis.

Litium(användsvidpsykiskasjukdomar).Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kanökamängden litiumidittblod. Dinalitiumnivåerkommeratt behövakontrollerasnogaavdinläkare.

Muskelavslappnandeläkemedel

Kinin(användsmotmalaria)

Läkemedelsominnehållerjod,dessakananvändasvidröntgenundersökningarsjukhus

Penicillin(användsmotinfektioner)

Blodförtunnandeläkemedelsomtasviamunnen(oralaantikoagulantia)såsomwarfarin.

Vildagliptin (användsmot typ 2 diabetes)Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Actavis” och ”Varningar och försiktighet”)


Omnågotavdetsommnsovangällerfördig(elleromduärosäker),talameddinläkareinnandu tarRamipril/Hydroklortiazid Actavis.


Undersökningar

Kontrollerameddinläkareeller apotekspersonalinnandutarditt läkemedel:

Omduskallundersökafunktionenavdinbisköldkörtel Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan påverkaresultatetav undersökningen

Omduidrottarochskallgenomettdopingtest.Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kangeett positivtutslag


Ramipril/Hydroklortiazid Actavis medmatochalkohol

OmdudrickeralkoholnärdutarRamipril/Hydroklortiazid Actavis kandukännadigyrihuvudet.Omduärorolig förhurmycketdukandrickamedandutarRamipril/Hydroklortiazid Actavis,diskuterameddinläkareeftersom alkoholkanförstärkaeffektenavblodtrycks-sänkandeläkemedel.

Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kantasmedeller utanmat


Graviditetochamning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid fråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Du måste berätta för din läkare ifall dutrorattduär(ellerkanske blir)gravid.

Du bör inte ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis under de första 12 veckorna av graviditeten och får inte ta dem alls efter den 13:e veckan eftersom användningen kan vara skadligt för barnet.

Om du blir gravid när du behandlas med Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kontakta omgående din läkare. Ett byte till ett lämpligt alternativ bör genomföras i god tid innan en planerad graviditet.

Du skall inte ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis om du ammar.

Fråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Hydroklortiazid

Du måste berätta för din läkare ifall du är gravid eller tror att du är det. Vanligtvis kommer din läkare att ge dig rådet att använda ett annat läkemedel istället för Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, eftersom Ramipril/Hydroklortiazid Actavis inte rekommenderas vid graviditet. Detta är eftersom Ramipril/Hydroklortiazid Actavis passerar placenta och dess användning efter de första tre månaderna kan ge potentiellt skadliga fetala och neonatala effekter.


Körförmågaochanvändningavmaskiner

Dukankännadigyri huvudetnärdutarRamipril/Hydroklortiazid Actavis.Detärmertroligtatt dettahändernärdubörjar ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis eller omdubörjarta enhögredos.Omdettahänder,körinteochanvändintenågra verktygeller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril/Hydroklortiazid Actavisinnehåller laktosOm du informerats av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.3. HurdutarRamipril/Hydroklortiazid Actavis


Taalltiddetta läkemedelenligtläkarenseller apotekspersonalens anvisningar.Rådfrågaläkareeller apotekspersonalomduär osäker.


Dosering

Skallsväljas.Tasvidsammatidvarjedag,vanligtvismorgonen

Sväljtabletternamedvätska

Krossaeller tuggaintetabletterna


Den rekommenderade dosen är


Behandlingavhögtblodtryck

Dinläkarekommeratt justeradosentills att ditt blodtryckärunderkontroll.


Äldre

Dinläkarekommeratt minskastartdosenochjusteradinbehandligi enlångsammaretakt.


OmduhartagitförstormängdavRamipril/Hydroklortiazid Actavis

Tala omfördinläkareelleruppsökakutmottagningennärmastesjukhussnarast.Körintetill sjukhuset,benågonannanattköradigellerringenambulans.Tameddinläkemedelsförpackning. Dettaföratt läkarenskallvetavaddutagit.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning


OmduharglömtatttaRamipril/Hydroklortiazid Actavis

Omduharglömtattta endos,ta dinnormaladosvidnästadoseringstillfälle

Taintedubbeldosförattkompenseraförglömdtablett


Omduharytterligarefrågoromdettaläkemedelkontaktaläkareeller apotekspersonal.


4. Eventuellabiverkningar


Liksomalla läkemedelkandetta läkemedel orsakabiverkningarmenallaanvändarebehöverintedem.


SlutataRamipril/Hydroklortiazid Actavis ochuppsökomedelbartläkareomdumärkernågonavföljandeallvarliga biverkningar-dukanbehövaakutsjukvård:

Svullnadavansikte,läppareller halsvilketgördetsvårtatt sväljaeller andas,menävenklåda ochutslag.DettakanvarateckenenallvarligallergiskreaktionRamipril/Hydroklortiazid Actavis

Allvarligahudreaktionerinklusiveutslag,munsår,försämringavhudåkommor,rodnad,blåsor eller hudavlossning(såsomStevens-Johnsonssyndrom,toxiskepidermalnekrolyseller erythemamultiforme)


Berättaomedelbartfördinläkareomduuppleverattdufått:

Ökadhjärtfrekvens,oregelbundnaeller kraftigahjärtslag(palpitationer),bröstsmärta,tryck över brösteteller allvarligareprobleminklusivehjärtinfarktochstroke

Andfåddhet,hostaochfeberi 2-3dagarsamtminskadaptit.Dettakanvarateckenpå lungprobleminklusivelunginflammation

Blåmärkensomuppkommerlättareänvanligt,förlängdblödningstid,teckenblödning(t ex blödningari tandköttet),lilafläckarhudenellerökadinfektionskänslighet,onti halsenoch feber,trötthet,svaghet,yrseleller blekhud.Dettakanvarateckenblodeller benmärgsproblem

Kraftigmagsmärtasomkankännashelavägenintillryggen.Dettakanvarateckenpå pankreatit(inflammationi bukspottskörteln).

Feber,frossa,trötthet,aptitförlust,magsmärta,illamående,gulfärgningavhudeneller ögonen (gulsot).Dettakanvarateckenleverproblemsåsomhepatit(inflammationi levern)eller andraleverskador.


Övrigabiverkningarinkluderar:

Talaomfördinläkareomnågonavföljandeblir allvarligteller kvarståri meränettpardagar.

Vanliga(kan förekomma hos upp till 1av10personer)

Huvudvärk,tröttheteller svaghetskänsla

Yrsel.Detärmertroligtatt dettahändernärdubörjarta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis eller omdutarenhögre dos.

Torrhostaellerbronkit

Blodprovsomvisarhögreblodsockerännormalt.Omduhardiabeteskandetta förvärradin diabetes

Blodprovsomvisarmerurinsyraeller merfettsyrorännormalt

Ömma,rödaochsvullnaleder


Mindrevanliga(kan förekomma hos upp till 1av100personer)

Hudutslagmedellerutansvullnad

Blodvallningar,svimning,onormaltlågtblodtryck(hypotoni),specielltnärduställereller sätter diguppfort

Balansproblem(svindel)

Klådaochonormalakänsloförnimmelseri hudensåsomdomnad,stickningar,brännande känsla eller myrkrypningar(parestesi)

Ofrivilliga skakningar

Psoriasis (en återkommande hudsjukdom som innebär fjällning samt torra hudutslag)

Förändradeller förloradsmakupplevelse

mnstörningar

Nedstämdhet,bristande intresse för det vardagliga livet,oro,ökadnervosteteller rastlöshet

Täpptnäsa,bihåleinflammation,andfåddhet

Inflammationitandköttet(gingivit),svullnadimunnen

Röda,kliande,svullnaellerrinnandeögon

Öronringningar

Dimsyn

Håravfall

Bröstsmärta

Muskelsmärta

Förstoppning,magsmärta

Dåligmatsmältningeller illamående

Störningar i matsmältningen

Ökadurinering

• Problem med njurarna samt njursvikt (symtom kan vara smärta i nedre delen av ryggen samt att man kissar mindre)

Ökadsvettningeller törstkänsla

Förloradellerminskadaptit(anorexi),känslaavminskadhunger

Ökadeller oregelbundenhjärtrytm

Svullnaarmarochben.Dettakanvarateckenattdinkropplagrarmervattenän vanligt

Feber

Sexuelloförmågahosmän

Inflammation i gallblåsan (som kan orsaka magsmärtor, illamående, kräkningar)

Blodprovsomvisarförändringari antaletrödablodkroppar,vitablodkroppareller blodplättarellerminskningavnivånavhemoglobin

Blodproversomvisarförändringari dinleverfunktion,bukspottskörtelellernjurfunktion

Blodprovsomvisarmindremängdkaliumidittblod


Mycketsällsynta(kan förekomma hos upp till1av10000personer):

Kräkningar,diarréeller halsbränna

Munsår

Rödochsvullentungaellermuntorrhet

Blodprovsomvisarökadmängdkaliumännormaltidittblod


Ingen känd frekvens

koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper,

förvirring och anfall som kan vara orsakat av inadekvat ADH (antidiuretiskt hormon)-

sekretion. Om du får följande symptom ska du snarast möjligt kontakta din läkare

Koncentrationssvårigheter, rastlöshet eller förvirring

Färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp (Raynaudsfenomen)

Förstoradebrösthosmän

Blodproppar

Hörselförändringar

Minskattårflöde

Försämrad syn och ögonsmärta (möjliga tecken på akut grön starr)

Synstörningsominnebäratt sakersergulaut

Uttorkning

Svullnad,smärtaochrodnadavkinden(inflammationi spottkörteln)

Svullnadi magensomkallas”intestinaltangioödemsomgersymtomsommagsmärta, kräkningarochdiarré

Ökadsolkänslighet

Allvarighudflagning,kliandeknöligtutslageller andrahudreaktionersåsomrödautslagi ansikteteller pannan

Hudutslageller blåmärken

Försämrad psoriasis om du har sjukdomen

Ett tillstånd som kallas systemisk lupus erythematosus (SLE) som orsakar ledvärk, hudutslag och feber

Fläckarhudenochkallalemma

Nagelproblem(texlöstsittandenaglareller att nagelnlossnarfrånsitt fäste)

Muskelstelheteller oförmågaatt rörakäken(tetani)

Svaghetskänslaeller kramperi musklerna

Minskadsexuelllusthosmänellerkvinnor

Blodi urinen.Dettakanvarateckenett njurproblem(interstitiellnefrit)

Mersockerännormalti urinen

Ökatantalavvissablodkroppar(eosinofili)somupptäcksviablodprov

Blodprovsomvisarförblodkroppari dittblod(pancytopeni)

Blodprovsomvisarenmindre haltnatrium, klorid ochmagnesium än vanligti blodet.

Blodprov som visar på en mindre halt kalcium än vanligt i blodet.

Förlångsammadeeller försämradereaktioner

Förändringavluktsinnet

Andningssvårighetereller försämradastma


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt viaLäkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. HurRamipril/Hydroklortiazid Actavis skaförvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen.


Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är ramipril och hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är: natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse, natriumstearylfumarat.


Läkemedletsutseendeochförpackningsstorlekar


Tabletter


Ramipril/Hydroklortiazid Actavis 5 mg/25 mg är vita, gräddvita kapselformade platta tabletter utan dragering, med en skåra på en sida och en fasad kant. Präglade med ”25”. Tabletterna kan delas.


Förpackningsstorlekar

10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavareavgodkännandeförförsäljningoch tillverkare

Actavis Nordic A/S,

Ørnegårdsvej 16,

DK-2820 Gentofte,

Danmark.


Tillverkare:

Actavis hf.

Reykjavikurvegi 78,

P.O. Box 420,

IS-222 Hafnarfjordur

Iceland


Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta


Extractum Pharma Co. Ldt.

6413 Kunfehértó IV,

Körszet 6

Ungern


Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shose Str.

Dupnitsa 2600

Bulgarien


Dennabipacksedeländradessenast:2016-06-28

8