iMeds.se

Ramipril/Hydroklortiazid Hexal


Bipacksedel: Informationtill patienten

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 2,5 mg/12,5 mg tabletter

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg tabletter

ramipril och hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

3. Hur du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är och vad det används för


Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är en kombination av två läkemedel som kallas ramipril och hydroklortiazid.


Ramipril som tillhör en grupp av läkemedel som kallas “ACE‑hämmare” (Angiotensin Converting Enzyme-hämmare) som verkar genom att:


Hydroklortiazidtillhör en grupp läkemedel som kallas “tiaziddiuretika” eller vattendrivande medel som verkar genom att öka mängden vatten (urin) som produceras i kroppen. Detta sänker ditt blodtryck.


Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL används vid högt blodtryck. De två aktiva substanserna fungerar tillsammans för att sänka ditt blodtryck. De används tillsammans när den ena eller andra inte fungerat ensam.


Ramipril/hydroklortiazid som finns i Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL


Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

om du är allergisk mot ramipril, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är allergisk mot läkemedel som liknar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL (andra ACE-hämmare eller sulfonamider).

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga.


Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL:

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem

- aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken “Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL”.

om din syn försämras eller om du får ögonsmärta.


Om du tror att du är gravid (eller kan bli) gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL rekommenderas inte under de 3 första månaderna av graviditeten och kan orsaka fosterskador om de används senare under graviditeten (se avsnittet “Graviditet och amning” nedan).


Barn och ungdomar

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Detta eftersom läkemedlet aldrig har använts i denna åldersgrupp.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL.


Andra läkemedel och Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL verkar.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL fungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL” och Varningar och försiktighet”).


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL:


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL.


Undersökningar

Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel:


Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL med alkohol

Om du dricker alkohol när du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du måste berätta för din läkare ifall du tror att du är (eller kanske blir) gravid.

Du bör inte ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL under de första 12 veckorna av graviditeten och du får inte ta dem alls efter den 13:e veckan av graviditeten eftersom användningen vid graviditet då kan vara skadlig för barnet.

Om du skulle bli gravid medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, tala om detta omedelbart för din läkare. Ett byte till en alternativ behandling som passar bättre vid graviditet bör ske på förhand om du planerar att bli gravid.

Du ska inte ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL eller om du börjar ta en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL


Ta alltid detta läkemedelenligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering


Rekommenderad dos


Din läkare kommer att justera dosen tills ditt blodtryck är under kontroll.


Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.


Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 2,5 mg/12,5 mg:

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg:

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren ska veta vad du tagit.


Om du har glömt att ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXALoch uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på tryckförpackningen och kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 oC.


Blister:Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

HDPE burk:Tillslut burken väl.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva innehållsämnena är: ramipril och hydroklortiazid.


Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 2,5 mg/12,5 mg tabletter:

1 tablett innehåller ramipril 2,5 mg och hydroklortiazid 12,5 mg.


Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg tabletter:

1 tablett innehåller ramipril 5 mg och hydroklortiazid 25 mg.


Övriga innehållsämnen är:natriumvätekarbonat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, natriumstearylfumarat


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 2,5 mg/12,5 mg tabletter:

Tabletterna är vita, avlånga med brytskåra på båda sidor och märkta “R 15” på en sida.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.


Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg tabletter:

Tabletterna är vita, avlånga med brytskåra på båda sidor och märkta “R 30” på en sida. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Tabletterna är förpackade i aluminium/aluminiumblister i en kartong eller i en tablettburk av HDPE. Burken har ett skruvlock av PP med torkmedel (vit kiseldioxidgel).


Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50, 98 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polen

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-27

16