iMeds.se

Rani-Q

Läkemedelsverket 2015-02-05


Bipacksedel: Information till användaren

Rani-Q 150 mg tabletter


Ranitidin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Rani-Q är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Rani-Q

3. Hur du använder Rani-Q

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rani-Q ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Rani-Q är och vad det används för


Rani-Q ger symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


Ranitidin är en histamin (H2-) receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. En tablett kan ge dig symtomlindring och den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.


Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrerelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för information.


Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att den övre magmunnen är förslappad och magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Rökning, kaffe, alkohol och vissa läkemedel kan bidra till förslappningen av den övre magmunnen. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebäraatt minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin som kan neutralisera saltsyra eller hämma produktionen av saltsyra. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Rani-Q


Använd inte Rani-Q

om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rani-Q.

Om du har följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Rani-Q påbörjas: Lever- eller njursjukdom samt akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner). Äldre patienter och patienter med kronisk lungsjukdom, diabetes, hjärtsvikt eller med försvagat immunsystem kan löpa en ökad risk att utveckla samhällsförvärvad lunginflammation.


Barn

Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år.


Andra läkemedel och Rani-Q

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Rani-Q tabletter kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:


Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av ranitidin och därför bör ranitidin intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas vid samtidigt intag av Rani-Q.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Rani-Q ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.


Amning

Ranitidin utsöndras i bröstmjölk. Amning rekommenderas därför inte vid användning av Rani-Q.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, och trötthet är vanliga. Under sådana omständigheter kan reaktions- och omdömesförmågan nedsättas, så att förmågan att framföra fordon och använda maskiner försämras.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Rani-Q

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter per dygn om läkare ej förskriver annat.

Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Rani-Q under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.


Om du har tagit för stor mängd av Rani-Q

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om något av följande skulle inträffa ska du sluta ta Rani-Q och genast berätta för din läkare eller uppsöka närmaste sjukhus:

Detta är sällsynta allergiska reaktioner och tecken på anafylaktisk chock, vilket är mycket sällsynt. Du kan behöva läkarvård.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Buksmärtor, förstoppning, illamående (dessa symtom mildrades i allmänhet vid fortsatt behandling).


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Allergiska reaktioner, förändringar av leverfunktionen, förändring av njurfunktionen, hudutslag.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Påverkan på blodbilden, anafylaktisk chock, övergående förvirring, depression och hallucinationer (särskilt hos svårt sjuka, äldre och personer med skador i njuren), huvudvärk (ibland svår), yrsel, övergående ofrivilliga rörelser, övergående dimsyn, störningar i hjärtrytmen, kärlinflammation, bukspottkörtelinflammation, diarré, leverinflammation ibland med gulsot, hudsjukdom (erythema multiforme), håravfall, smärtor i leder och muskler, njurinflammation, övergående impotens, förstorade bröst hos män, mjölkutsöndring.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Andnöd


Biverkningarna som setts hos barn motsvarar de som setts hos vuxna. Information angående långtidseffekt är begränsad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Rani-Q ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön..


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är rund, bikonvex, vit till beige, filmdragerad, märkt ”00/30” på den ena sidan och ”G” på den andra.


Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm. Tel: 08-555 227 50, Fax: 08 555 227 51,

E-post: inform@mylan.se.


Denna bipacksedel godkändes senast 2015-02-05