iMeds.se

Rapifen

Information för alternativet: Rapifen 0,5 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Rapifen 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning


alfentanilhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Rapifen är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Rapifen

3. Hur du använder Rapifen

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rapifen ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Rapifen är och vad det användsför


Rapifen innehåller ett ämne som heter alfentanilhydroklorid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika. Rapifen är ett kraftfullt smärtstillande läkemedel som verkar under kort tid.


Rapifen används för att förhindra eller lindra smärta vid olika typer av kirurgi. Det kan användas:


Rapifen kan användas ensamt hos vuxna, eller tillsammans med andra läkemedel (sömnmedel eller lugnande medel) hos vuxna och barn i alla åldrar, inklusive spädbarn.


2. Vad du behöver veta innan du använder Rapifen


Använd inte Rapifen:

om du är allergisk mot alfentanilhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Rapifen. Detta gäller särskilt om du:


Barn och ungdomar

Rapifen kan orsaka andningssvårigheter, speciellt hos spädbarn och mycket små barn. När Rapifen ges till spädbarn och mycket små barn:


Andra läkemedel och Rapifen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du använder följande läkemedel:

läkemedel mot depression som tillhör gruppen monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) de senaste två veckorna.

Om detta gäller dig bör du inte behandlas med Rapifen.


Effekten av Rapifen kan öka om du använder:


Rapifen kan påverka effekten av andra läkemedel:

propofol (narkosmedel)


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du är gravid kommer din läkare att noggrant väga de eventuella riskerna mot och fördelarna av behandlingen med Rapifen.

Rapifen rekommenderas inte för administrering vid förlossning (inte heller vid kejsarsnitt) eftersom preparatet passerar moderkakan och kan hämma det nyfödda barnets andningsförmåga.


Alfentanil kan passera över i bröstmjölken.. Du bör därför inte amma ditt barn förrän 24 timmar efter avslutad Rapifenbehandling. Använd inte bröstmjölk som pumpats ut inom 24 timmar efter avslutad Rapifenbehandling.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Rapifen kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, tex vid bilkörning. Du bör inte köra bil eller använda maskiner under minst 24 timmar efter administrering av Rapifen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Rapifen


Rapifen ges endast av en läkare som har erfarenhet att använda denna typ av läkemedel. Fråga läkare eller sjuksköterska om du känner dig osäker.


Hur Rapifen ges

Rapifen ges via dropp (infusion) eller injektion i en ven.


Hur mycket Rapifen ges

Läkaren bestämmer hur mycket Rapifen du behöver. Detta beror på:

vikt, ålder, fysisk status, bakomliggande sjukdomar, samtidig användning av andra läkemedel samt typen och längden av ingrepp och bedövning.


Om du använt för stor mängd av Rapifen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

illamående, kräkning.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Frekvensen och typen av biverkningar hos barn och ungdomar är liknande dem som nämns ovan. Muskelryckningar och muskelstyvhet kan förekomma oftare hos nyfödda barn än hos äldre personer som får Rapifen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Rapifen ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rapifen injektionsvätska, lösning är en klar, färglös injektionsvätska.

Rapifen injektionsvätska, lösning, finns i förpackningsstorlekarna 5 x 2 ml och 5 x 10 ml (glasampuller).


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag AB

Box 4042

169 04 Solna


Tillverkare

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo)

43056 Torrile (PR)

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-07-18


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Använd handskar när ampullen öppnas.


Oavsiktlig hudexponering bör behandlas genom att skölja det drabbade området med vatten. Undvik tvål, alkohol och andra rengöringsmaterial som kan orsaka kemiska eller fysiska skrubbsår på huden.


4