iMeds.se

Rasagiline Sandoz

Läkemedelsverket 2015-11-26

Bipacksedel: Information till användaren


Rasagiline Sandoz 1 mg tablett


rasagilin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Rasagiline Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Sandoz

3. Hur du tar Rasagiline Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rasagiline Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Rasagiline Sandoz är och vad det används för


Rasagiline Sandozanvänds för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).


Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagiline Sandoz hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.


Rasagilin som finns i Rasagiline Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Sandoz


Ta inte Rasagiline Sandoz


Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagiline Sandoz:

Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagiline Sandoz -behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rasagiline Sandoz


Barn och ungdomar

Rasagiline Sandoz rekommenderas inte för användning under 18 års ålder.


Andra läkemedel och Rasagiline Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eller om du röker eller planerar att sluta röka.


Rådfråga din läkareinnan du tar Rasagiline Sandoz tillsammans med något av följande läkemedel:


Användning av Rasagiline Sandoz tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas.
Om du börjar behandling med Rasagiline Sandoz bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin. Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad Rasagiline Sandoz -behandling.


Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagiline Sandoz och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom, har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier avseende påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Rasagiline Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos av Rasagiline Sandoz är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen. Rasagiline Sandoz kan tas med eller utan föda.


Om du har tagit för stor mängd av Rasagiline Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med kartongen eller burken med Rasagiline Sandoz för att visa din läkare eller apotekspersonalen.

Om du har glömt att ta Rasagiline Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.


Om du slutar att ta Rasagiline Sandoz

Sluta inte att ta Rasagiline Sandoz utan att först ha pratat med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Följande biverkningar har rapporterats i placebokontrollerade kliniska studier:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade kliniska studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.


Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också setts hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med rasagilin.


Det har förekommit fall där patienter som tar en eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar Rasagiline Sandoz och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:


Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Rasagiline Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blistret.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasagiline Sandoz tabletter är vita eller naturvita, runda, platta med sneda kanter (6,5 mm).


Förpackningsstorlekar: blisterförpackningar med 10, 28, 30, 98, 100 och 112 tabletter.

Burkar med 30 och 100 tabletter. Burkarna är försedda med barnskyddande skruvkork som innehåller torkmedel (silikagel). Torkmedlet, som förhindrar tabletterna att bli fuktiga, får ej sväljas.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Delorbis Pharmaceuticals Ltd, 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Ergates, Nicosia, Cypern

eller

Iberfar – Indústria Farmaĉeutica, S.A., Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123, Queluz de Baixo, Barcarena 2745-557, Portugal

eller

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A., Avenida das Indústrias – Alto do Colaride, 2735-213 Cacém, Portugal


Denna bipacksedel ändrades senast


2015-11-26

5