iMeds.se

Vårtmedel Dne

Läkemedelsverket 2015-09-29

Bipacksedel: Information till användaren


Vårtmedel DnE, kutan lösning


Mjölksyra, salicylsyraLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Vårtmedel DnE är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Vårtmedel DnE

3. Hur du använder Vårtmedel DnE

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Vårtmedel DnE ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Vårtmedel DnE är och vad det användsför


Vårtmedel DnE är en lösning för behandling av vårtor på händer och fötter och av liktornar och förhårdnader.

Vårtmedel DnE innehåller salicylsyra och mjölksyra. Salicylsyra verkar uppmjukande och löser upp förhårdnade celler i vårtor, liktornar och andra hudförhårdnader. Mjölksyran har en viss huduppluckrande effekt samt vattenbindande egenskaper, vilket gör det lättare för salicylsyran att lösa upp de förhårdnade cellerna. Vårtmedel DnE innehåller även kollodion som ger en skyddande hinna runt vårtan, liktornen eller förhårdnaden.


2. Vad du behöver veta innan du använder Vårtmedel DnE


Använd inte Vårtmedel DnE:

om du är allergisk mot mjölksyra eller salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Diabetiker och personer med dålig blodcirkulation eller känslig hud ska inte själva behandla vårtor.

Vårtmedel DnE ska inte användas på infekterad eller kraftigt röd och svullen hud eller om det svider då man penslar på Vårtmedel DnE.


Barn

Rekommenderas inte till barn under 6 år. Vårtmedel DnE har en retande effekt på tunn hud hos mindre barn.


Andra läkemedel och Vårtmedel DnE

Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.


Graviditet och amning

Vid användning av Vårtmedel DnE kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra tas upp genom huden. Vid graviditet ska Vårtmedel DnE endast användas på små hudområden.

Vid användning av Vårtmedel DnE kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra går över i modersmjölken, men risk för påverkan på barnet som ammas är osannolik. Vårtmedel DnE kan därför användas också under amning. Undvik att barnet kommer i kontakt med behandlat hudområde.


Körförmåga och användning av maskiner

Vårtmedel DnE har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Vårtmedel DnE


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är

Vuxna och barn över 6 år:

Vårtor:

Behandla vårtan två gånger om dagen enligt följande:

Luckra upp vårtan på kvällen i varmt vatten ca 5 min.

Skrapa försiktigt bort lös och uppluckrad hud på vårtan med t ex fotfil som enbart används vid vårtbehandling.

Pensla vårtan med Vårtmedel DnE. Undvik att pensla hudområdet utanför vårtan.

Pensla vårtan på morgonen med Vårtmedel DnE. Undvik att pensla hudområdet utanför vårtan.


Det tar tid att behandla vårtor. Behandlingen ska pågå till dess vårtan försvunnit helt. Har inte vårtan försvunnit efter 3 månaders behandling, ska behandlingen avbrytas och läkare konsulteras.


Liktornar och förhårdnader:

Behandla liktornen eller förhårdnaden två gånger om dagen enligt följande:

Luckra upp liktornen eller förhårdnaden på kvällen i varmt vatten ca 5 min.

Skrapa försiktigt bort lös och uppluckrad hud på liktornen eller förhårdnaden med t ex fotfil som enbart används vid denna behandling.

Pensla liktornen eller förhårdnaden med Vårtmedel DnE. Undvik att pensla utanför liktornen eller förhårdnaden.

Pensla liktornen eller förhårdnaden på morgonen med Vårtmedel DnE. Undvik att pensla utanför liktornen eller förhårdnaden.


Behandlingen ska pågå till dess liktornen eller förhårdnaden försvunnit helt. Har inte liktornen eller förhårdnaden försvunnit efter 2 veckors behandling, ska behandlingen avbrytas och fotspecialist konsulteras.


Vårtor smittar. Därför ska händerna tvättas efter beröring eller behandling av vårtor. Använd helst engångshandduk då vårtan och omgivande hud torkas. Gå inte barfota då fotvårtor konstaterats.


Vårtmedel DnE får inte komma i kontakt med ögon eller slemhinnor. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten (i 15 min) och kontakta läkare.


Om du har använt för stor mängd av Vårtmedel DnE

Om du penslat på för stor dos av läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sveda kan uppträda när lösningen penslas på vårtan, liktornen eller förhårdnaden. Blir svedan besvärande, gör uppehåll i behandlingen en eller ett par dagar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

75103 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Vårtmedel DnE ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Skruva noga åt flaskans lock efter användning. Förvaras i originalförpackningen vid högst

25o C.


Vårtmedel DnE är brandfarligt.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat.” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vårtmedel DnE är en ofärgad till lätt gulaktig lösning med lukt av eter.

Förpackning: 10 ml glasflaska med plastspatel i locket.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AS Den norske Eterfabrikk

Karihaugveien 22

1086 Oslo

Norge

Tel: +47 21 60 87 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-09-29.