iMeds.se

Valaciclovir Pharmathen

Document: Valaciclovir Pharmathen film-coated tablet PL change

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Valaciclovir Pharmathen 500 mg filmdragerade tabletter

Valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om

1. Vad Valaciclovir Pharmathen är och vad det används för

2. Innan du tar Valaciclovir Pharmathen

3. Hur du tar Valaciclovir Pharmathen

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valaciclovir Pharmathen ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. Vad Valaciclovir Pharmathen är och vad det används för

Valaciclovir Pharmathen tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala medel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).


Valaciclovir Pharmathen kan användas till att:


Valaciklovir som finns i Valaciclovir Pharmathenkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Innan du tar Valaciclovir Pharmathen


Ta inte Valaciclovir Pharmathen


Var särskilt försiktig med Valaciclovir Pharmathen

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Pharmathen:

Om du är osäker om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Pharmathen.


Förhindra överföring av genital herpes till andra

Om du tar Valaciclovir Pharmathen för att behandla eller förebygga genital herpes, eller om du tidigare har haft genital herpes, ska du ändå tillämpa säker sex vilket innebär användning av kondom. Det är viktigt för att förhindra att du smittar andra. Du bör inte ha sex om du har genitala sår eller blåsor.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Dessa omfattar aminoglykosid, organiska platinumföreningar, jodbehandlade kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel när du tar Valaciclovir Pharmathen för behandling av bältros eller efter en organtransplantation.


Graviditet och amning

Valaciclovir Pharmathen rekommenderas normalt inte till användning under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, ska du inte ta Valaciclovir Pharmathen utan att ha rådfrågat läkare. Din läkare kommer då att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciclovir Pharmathen under tiden du är gravid eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valaciclovir Pharmathen kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga.

Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida inte du är säker på att du är opåverkad.


Viktig information om några innehållsämnen i Valaciclovir Pharmathen

Detta läkemedel innehåller en liten mängd laktos. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Valaciclovir Pharmathen


Ta alltid Valaciclovir Pharmathen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.


Behandling av bältros


Behandling av munsår


Behandling av HSV-hudinfektioner eller genital herpes


Som hjälp för att förhindra HSV-infektioner från att komma tillbaka efter att du har haft dem


För att förhindra dig från att bli infekterad med CMV (Cytomegalovirus)


Din läkare kan justera din dos av Valaciclovir Pharmathen:

Tala med din läkare innan du tar Valaciclovir Pharmathen om något av ovanstående gäller dig.


Ta detta läkemedel


Personer äldre än 65 år eller personer med njurproblem


Under tiden du tar Valaciclovir Pharmathen är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen.

Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer att kontrollera om du uppvisar på tecken på detta. Biverkningar från nervsystemet kan vara att man känner sig förvirrad, upprörd, ovanligt sömnig eller dåsig.


Om du tar tagit för stor mängd Valaciclovir Pharmathen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Valaciclovir Pharmathen är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Om du tar för många tabletter kan du må illa, kräkas, bli förvirrad, upprörd eller ovanligt sömnig. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har tagit för mycket Valaciclovir Pharmathen. Ta med dig

läkemedelsförpackningen.


Om du har glömt att ta Valaciclovir Pharmathen


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på:

svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Dessa är sällsynta hos de som tar Valaciclovir Pharmathen. Snabb utveckling av symtom som:

  • rodnad, kliande hudutslag

  • svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, vilket medför andningssvårigheter (angioödem)

  • blodtrycksfall som leder till kollaps.

Om du får en allergisk reaktion, sluta med Valaciclovir Pharmathen och uppsök läkare omgående.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Pharmathen doser, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Pharmathen sätts ut eller när dosen sänks.


Andra mindre vanliga biverkningar:


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare)


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Pharmathen doser, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Pharmathen sätts ut eller när dosen sänks.


Andra sällsynta biverkningar:

njurproblem vilket yttrar sig som att du kissar liten eller ingen mängd urin.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valaciclovir Pharmathen ska förvaras6. Övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är valaciklovir.

En tablett innehåller 500 mg valaciklovir (som valaciklovirhydroklorid).


Övriga innehållsämnen är:


Tablettkärna

Kalciumvätefosfat (dihydrat)

Natriumstärkelseglykolat

Hydroxipropylcellulosa

Talk

Magnesiumstearat


Filmdragering

Hypromellos

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E171)

Makrogol 4000


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valaciklovir Pharmathen är vita, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter, med måtten 19,4 mm x 7,8 mm


De filmdragerade tabletter är förpackade i blisterförpackningar (PVC / PE / PVDC / aluminium).

Förpackningsstorlekar: 10, 30, 42, 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Pharmathen S.A.,
6 Dervenakion str. 153 51 - Pallini Attiki, Grekland


Tillverkare

Pharmathen S.A.,
6 Dervenakion str. 153 51 - Pallini Attiki, Grekland


Pharmathen International SA
Industrial Park Sapes, Rodopi prefektur, Block nr 5, Rodopi 69300, Grekland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Cypern: Labovir

Grekland: Valaciclovir/ Pharmathen International

Slovakien: Valaciclovir Pharmathen

Sverige: Valaciclovir Pharmathen


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-04-04