iMeds.se

Valaciclovir Teva


BIPACKSEDEL: information till användaren


Valaciclovir Teva 500 mg filmdragerade tabletter

valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Valaciclovir Teva är och vad det används för

2. Innan du tar Valaciclovir Teva

3. Hur du tar Valaciclovir Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valaciclovir Teva ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD VALACICLOVIR TEVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Valaciclovir Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala läkemedel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).


Valaciclovir Teva kan användas till att:

behandla bältros (hos vuxna)


Valaciklovir som finns i Valaciclovir Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR VALACICLOVIR TEVA


Ta INTE Valaciclovir Teva


Var särskilt försiktig med Valaciclovir Teva

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Teva:


Om du är osäker om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar

Valaciclovir Teva.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Dessa omfattar aminoglykosid, organiska platinumföreningar, jodbehandlade kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel när du tar Valaciclovir Teva för behandling av bältros eller efter en organtransplantation.


Graviditet och amning

Valaciclovir Tevarekommenderas normalt inte till användning under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, ska du inte ta Valaciclovir Tevautan att ha rådfrågat läkare. Din läkare kommer då att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciclovir Teva under tiden du är gravid eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Valaciclovir Teva kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga.Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida du inte är säker på att du är opåverkad.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR VALACICLOVIR TEVA


Ta alltid Valaciclovir Teva enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.


Behandling av bältros


För att förhindra dig från att bli infekterad med CMV (Cytomegalovirus)


Din läkare kan justera din dos av Valaciclovir Teva


Tala med din läkare innan du tar Valaciclovir Teva om något av ovanstående gäller dig.


Användning av detta läkemedel


Personer äldre än 65 år eller personer med njurproblem

Under tiden du tar Valaciclovir Teva är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer att kontrollera om du uppvisar tecken på detta. Biverkningar från nervsystemet kan vara att man känner sig förvirrad, upprörd, ovanligt sömnig eller dåsig.


Om du har tagit för stor mängd av Valaciclovir Teva

Valaciclovir Teva är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Om du tar för många tabletter kan du må illa, kräkas, bli förvirrad, upprörd eller ovanligt sömnig. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


Om du har glömt att ta Valaciclovir Teva


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Valaciclovir Teva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


Tillstånd du behöver vara uppmärksam på:

svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Dessa är sällsynta hos de som tar Valaciclovir Teva. Snabb utveckling av symtom som:


Om du får en allergisk reaktion, sluta ta Valaciclovir Tevaoch uppsök läkare omgående.


Mycket vanliga(förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk.


Vanliga(förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre vanliga(förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Teva doser, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Teva sätts ut eller när dosen sänks.


Andra mindre vanliga biverkningar:


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:

ökning av substanser som produceras i levern.


Sällsynta(förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Teva doser, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Teva sätts ut eller när dosen sänks.


Andra sällsynta biverkningar:

njurproblem vilket yttrar sig som att du kissar liten eller ingen mängd urin.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se5. HUR VALACICLOVIR TEVA SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd Valaciclovir Teva före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är valaciklovir. Varje tablett innehåller 500 mg valaciklovir (som valaciklovirhydrokloriddihydrat).

Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, kroskarmellos-natrium, natriumstearylfumarat och cellulosa-pulver i tablettkärnan, och hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 400 och polysorbat 80 (E433) i filmdrageringen.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070
251 10 Helsingborg

SverigeDenna bipacksedel godkändes senast: 2016-10-135