iMeds.se

Valbazen Vet.

Läkemedelsverket 2015-01-23

Valbazen vet. 19 mg/ml oral suspension


Vad innehåller läkemedlet?

Verksam substans är albendazol 19 mg/ml.


Hur verkar läkemedlet?

Maskarnas ämnesomsättning påverkas.


Innehavare av försäljningstillstånd

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland


Information lämnas av

Orion Pharma AB

Animal Health

Box 520

192 05 Sollentuna


Vad används läkemedlet för?

Avmaskning av får.

Vuxna små lungmaskar, stora och lilla leverflundran. Vuxna och larvstadier av magtarmrundmaskar, stora lungmasken och bandmask. I besättningar som har problem med lungmask rekommenderas upprepad behandling vid våravmask-ningen av tackorna.


Kontraindikationer

Skall inte ges till får som producerar mjölk för humankonsumtion.

Skall inte administreras till djur med känd överkänslighet mot aktiv substans. Skall inte användas vid känd resistens mot benzimidazoler. (Det verksamma ämnet i Valbazen, albendazol ingår i gruppen benzimidazoler.)

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Kvinnor i fruktsam ålder bör iaktta försiktighet vid handhavande av Valbazen vet.

Skyddshandskar bör användas vid administrering av produkten. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktligt intag. Spills suspensionen på huden skall den omedelbart tvättas bort med tvål och vatten. Händerna bör tvättas efter hantering av preparatet.


Dräktighet och laktation

Läkemedlets användning till avelsbaggar förväntas inte påverka deras fortplantningsförmåga. Försiktighet bör iakttas för att inte överstiga doseringen för maskinfektion under den första dräktighetsmånaden hos tackor. Läkemedlet skall inte användas till får som producerar mjölk för humankonsumtion.


Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vid rekommenderad dosering förväntas inga biverkningar.


Hur skall läkemedlet användas

2 ml per 10 kg kroppsvikt som engångsdos vid behandling av magtarm-nematoder, stora lungmasken och bandmask.

Följ alltid veterinärens dosering.


Bruksanvisning

Om en doseringspistol används måste försiktighet iakttas för att undvika skador i mun och svalg vid dosering till lamm och får.

Var noga med att varje djur får föreskriven dos.


Karenstid:

Slakt: 14 dagar.

Får inte användas till får som producerar mjölk för humankonsumtion.


Hur skall läkemedlet förvaras?

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 C.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Datum för senaste revidering av bipacksedeln: 2015-01-23