iMeds.se

Valeriana/Humle Dispert

Läkemedelsverket 2014-12-18

Bipacksedel:Information till användaren


Valeriana/humle Dispert, dragerade tabletter

extrakt av vänderot / extrakt av humleblommor


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valeriana/humle Dispert är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valeriana/humle Dispert

3. Hur du tar Valeriana/humle Dispert

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valeriana/humle Dispert ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valeriana/humle Dispert är och vad det används för


Valeriana/humle Dispert är ett traditionellt växtbaserat läkemedel.Varje dragerad tablett innehåller extrakt av rot från vänderot och extrakt av humleblommor.


Valeriana/humle Dispert används vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


Valeriana/humle Dispert är avsett för vuxna och ungdomar över 12 år.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valeriana/humle Dispert


Ta inte Valeriana/humle Dispert

- Om du är allergisk mot vänderot eller humle eller något annat innehållsämne i detta läkemedel(anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valeriana/humle Dispert.


Barn

Valeriana/humle Dispert rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom säkerheten och effekten ännu inte har fastställts för denna åldersgrupp.


Andra läkemedel och Valeriana/humle Dispert

Använd inte Valeriana/humle Disperttillsammans med andra lugnande läkemedel eller sömnmedel.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Valeriana/humle Dispert.


Valeriana/humle Dispert med mat, dryck och alkohol

Ta inte Valeriana/humle Dispert i kombination med alkohol.Alkohol kan öka effekten av Valeriana/humle Dispert.


Graviditet, amning och fertilitet

Rekommenderas inteunder graviditet eller amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.Kvinnor i fertil ålder ska använda lämpliga preventivmedel när de tar Valeriana/humle Dispert.


Körförmåga och användning av maskiner

Valeriana/humle Dispert kan ha en viss effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valeriana/humle Dispert innehåller glukos, laktos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Valeriana/humle Dispert


För oralt bruk.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:1 tablett 3 gånger dagligen.


Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten eller någon annan dryck. Tabletterna ska inte tuggas.

Tabletterna kan tas med eller utan mat.


Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckors kontinuerlig behandling med Valeriana/humle Dispert.


Den totala användningstiden bör inte överskrida 6 månader.


Användning för barn och ungdomar

Valeriana/humle Dispert rekommenderas inte till barn under 12 år.


Rekommenderad dos för ungdomar över 12 år är:1 tablett 3 gånger dagligen.


Om du har tagit för stor mängd av Valeriana/humle Dispert

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Normalt sett får det inga konsekvenser om du tar 1 eller 2 tabletter för mycket.Symtomen på överdos omfattar trötthet, bukkramper, tryck över bröstkorgen, yrsel, darrande händer och förstorade pupiller (mydriasis).


Om du har glömt att ta Valeriana/humle Dispert

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Fortsätt att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten.Det är inga problem om du glömt att ta en tablett.


Om du slutar att ta Valeriana/humle Dispert

Du kan sluta att ta Valeriana/humle Dispert när du vill.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Enstaka fall av leverpåverkan efter intag av höga doser av vänderot har rapporterats. Det är okänt om detta har någonklinisk betydelse för användning av Valeriana/humle Dispert vid rekommenderad dosering.


Under behandling med Valeriana/humle Dispert kan sömnighet och mag-tarmbesvär som illamående, diarré eller buksmärtor uppträda.Det är okänt hur ofta dessa biverkningar förekommer.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gälleräveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valeriana/humle Dispert ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration för Valeriana/humle Dispert


De aktiva substanserna är:


Övriga innehållsämnen är:Övriga innehållsämnen som använts i växtextrakten: flytande glukos (spraytorkad), kolloidal vattenfri kiseldioxid, laktosmonohydratTablettkärnan:kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydratiserad kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, cellulosapulver, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra, magnesiumstearat.Tablettdrageringen:

Basisk butylerad metakrylatsampolymer, flytande glukos (spraytorkad), sackaros, talk, kalciumkarbonat, akaciagummi, dragant, titandioxid, acetylerad potatisstärkelse E1420, montanglykolvax.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valeriana/humle Dispert är en vit, rund, polerad dragerad tablett.Tabletterna är förpackade i PVC/PVDC-aluminiumblister och finns i förpackningar med 20, 40, 60, 80 eller 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av registrering och tillverkare

Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

NL-1112 AX Diemen

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-12-18.


4