iMeds.se

Valerina Forte

Information för alternativet: Valerina Forte Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ


BIPACKSEDEL: information till användaren


Valerina Forte filmdragerade tabletter


Extrakt av vänderot (Valeriana officinalis)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Valerina Forte är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valerina Forte

3. Hur du tar Valerina Forte

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valerina Forte ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD VALERINA FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Valerina Forte är ett växtbaserat läkemedel avsett för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Valerina Forte innehåller extrakt från rot av vänderot (Valerianaofficinalis L.,radix) och tillhör läkemedelsgruppen sömnmedel och lugnande medel.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR VALERINA FORTE


Ta inte Valerina Forte

om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn och ungdomar

Barn under 12 år ska inte behandlas med Valerina Forte.


Andra läkemedel och Valerina Forte

Använd inte andra sömnmedel eller lugnande medel tillsammans med Valerina Forte utan att först rådgöra med läkare.Valerina Forte kan förstärka effekten av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t.ex. sömnmedel, ångestdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Valerina Forte inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.Körförmåga och användning av maskiner

Valerina Forte kan försämra förmågan att köra bil och hantera maskiner. Om du känner dig påverkad av Valerina Forte, ska du därför undvika att köra bil och hantera farliga verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Valerina Forte innehåller laktos

Valerina Forte innehåller laktos (mjölksocker). Kontakta läkare, om du inte tål vissa sockerarter, innan du tar denna medicin.


3. HUR DU TAR VALERINA FORTE


Använd alltid Valerina Forte exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Svälj tabletten hel med ett glas vätska.

Barn från 12 år, vuxna och äldre:

För lindring av oro: 1 – 2 tabletter högst tre gånger dagligen.

För lindring av sömnrubbningar: 2-3 tabletter ½-1 timme före sänggåendet. Vid behov tas 1 – 3 tabletter tidigare under kvällen.


Högst 10 tabletter per dygn.


För att uppnå en optimal effekt av behandlingen rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter två veckors behandling.


Om du har tagit för stor mängd av Valerina Forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Valerina Forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller produktens ombud (se avsnitt 6).


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Valerina Forte orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar från magtarmkanalen kan uppkomma, såsom illamående och kramper i magen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


5. HUR VALERINA FORTE SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


De filmdragerade tabletterna är svagt röda, runda och 11 mm i diameter.


Förpackningsstorlekar: 20, 40, 80 och 240 tabletter i blisterkartor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Pharbio Medical International AB

Box 715

194 27 Upplands Väsby


Ombud

Cederroth AB

Box 715

194 27 Upplands Väsby

Tel. 08-590 963 00

Fax: 08-590 964 72

regulatory@cederroth.com


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-08-04


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webplats.

3