iMeds.se

Valerina Natt

Information för alternativet: Valerina Natt Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2016-06-10


BIPACKSEDEL: information till användaren


Valerina Natt filmdragerade tabletter (tabletter)


Extrakt av vänderot, humlekotte och citronmelissblad


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Valerina Natt måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Valerina Natt är och vad det används för

2. Innan du tar Valerina Natt

3. Hur du tar Valerina Natt

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valerina Natt ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD VALERINA NATT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid insomningsbesvär.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. INNAN DU TAR VALERINA NATT


Ta inte Valerina Natt

om du är allergisk (överkänslig) mot vänderot, humle, citronmeliss eller något av övriga innehållsämnen i Valerina Natt.


Var särskilt försiktig med Valerina Natt

Barn under 12 år ska inte behandlas med Valerina Natt


Användning av andra läkemedel

Använd inte andra sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Valerina Natt utan att först tala med läkare.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data bör Valerina Natt inte användas av gravida eller ammande kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner

Valerina Natt kan försämra förmågan att framföra fordon och att använda maskiner. Känner du dig påverkad av Valerina Natt ska du därför t.ex. inte köra bil, använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Valerina Natt

Valerina Natt innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU TAR VALERINA NATT


Använd alltid Valerina Natt enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Svälj tabletterna hela med ett glas vätska.

Ungdomar över 12 år, vuxna och äldre:
2-4 tabletter ½ -1timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.


Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under behandlingen.


Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Om du har tagit för stor mängd av Valerina Natt

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Valerina Natt orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar från magtarmkanalen såsom illamående och kramper i magen har rapporterats.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


5. HUR VALERINA NATT SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. och efter EXP på blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


- De aktiva innehållsämnena i 1 tablett är:

80 mg extrakt från vänderot (Valeriana officinalis L.), rot, motsvarande 420-600 mg torkad rot av vänderot. Extraktet innehåller 20 mg hjälpämnen.

86,7 mg extrakt från humle (Humulus lupulusL.,) kotte, motsvarande ca 292-552 mg torkad humlekotte. Extraktet innehåller 21,7 mg hjälpämnen.


25 mg extrakt från citronmeliss (Melissa officinalis L.,) blad, motsvarande ca 124-200 mg torkat citronmelissblad. Extraktet innehåller 7,5 mg hjälpämnen.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, cellulosapulver, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, makrogol 6000, titandioxid [E171] (färgämne) och fast paraffin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


De filmdragerade tabletterna är vita, runda och 11 mm diameter.


Förpackningsstorlekar: 20, 40, 80 och 240 tabletter i blisterkartor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharbio Medical International AB

Box 1336

171 26 Solna


Information lämnas av

Orkla Care AB

Box 1336

171 26 Solna

Tel: 010-142 64 00

E-mail: medinfo@orkla.comTillverkare

Orkla Care A/S

Vassingerödvej 3-7

3540 Lynge

Danmark


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-06-10


4