iMeds.se

Valganciclovir Orion


Bipacksedel: Information till användaren


Valganciclovir Orion 450 mg filmdragerade tabletter

valganciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valganciclovir Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Valganciclovir Orion

3. Hur du använder Valganciclovir Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valganciclovir Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valganciclovir Orion är och vad det används för


Valganciclovir Orion tillhör en grupp läkemedel som verkar direkt för att förhindra förökning av virus. Det aktiva innehållsämnet i tabletterna, valganciklovir, omvandlas i kroppen till ganciklovir. Ganciklovir förhindrar ett virus som kallas cytomegalovirus (CMV) från att förökas och angripa friska celler. Hos patienter med försvagat immunförsvar kan CMV orsaka infektion i kroppens organ. Detta kan vara livshotande.


Valganciclovir Orion används för:


Valganciklovir som finns i Valganciclovir Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valganciclovir Orion


Ta inte Valganciclovir Orion


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valganciclovir Orion.Barn och ungdomar

Nuvarande studier visar inte i tillräcklig utsträckning hur läkemedlet fungerar på barn.


Andra läkemedel och Valganciclovir Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om du tar andra läkemedel samtidigt som Valganciclovir Orion kan kombinationen påverka mängden läkemedel som upptas i ditt blod eller möjligen orsaka skadliga effekter. Tala om för din läkare om du redan tar läkemedel som innehåller något av följande:Valganciclovir Orion med mat och dryck

Valganciclovir Orion bör tas tillsammans med mat. Om du av någon anledning inte kan äta bör du ändå ta Valganciclovir Orion som vanligt.


Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte ta Valganciclovir Orion om du är gravid såvida inte din läkare rekommenderar dig att göra det. Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Intag av Valganciclovir Orion under graviditet kan skada ditt ofödda barn.


Du ska inte ta Valganciclovir Orion om du ammar. Om din läkare vill starta behandling med Valganciclovir Orion måste du sluta amma innan du börjar ta tabletterna.


Fertila kvinnor måste använda effektivt preventivmedel när de behandlas med Valganciclovir Orion.


Män vars partner kan bli gravid ska använda kondom när de behandlas med Valganciclovir Orion och de ska fortsätta att använda kondom i 90 dagar efter avslutad behandling.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, trött, darrig eller förvirrad när du tar detta läkemedel.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


3. Hur du använder Valganciclovir Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du måste hantera tabletterna varsamt. Tabletterna får inte delas eller krossas. Du ska svälja tabletterna hela och de bör, om möjligt, tas tillsammans med mat. Om du av misstag skulle råka vidröra skadade tabletter, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Om något pulver från tabletterna kommer i ögonen, skölj ögonen med sterilt vatten eller rent vatten om du inte har sterilt vatten.


Du måste hålla dig till antalet tabletter som din läkare förskrivit för att undvika överdosering.

Valganciclovir Orion tabletter bör, om möjligt, tas tillsammans med mat – se avsnitt 2.


Vuxna:


Förebyggande av CMV-sjukdom hos organtransplanterade patienter

Du måste börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen. Vanlig dos är två tabletter som tas EN gång dagligen. Du ska fortsätta med denna dos tills 100 dagar efter transplantationen. Om du har fått ett njurtransplantat kan din läkare råda dig att ta tabletterna i 200 dagar.


Behandling av aktiva CMV-infektioner i ögats näthinna hos patienter med AIDS (så kallad induktionsbehandling)

Vanlig dos är två tabletter Valganciclovir Orion som tas TVÅ gånger dagligen i 21 dagar (tre veckor). Ta inte denna dos i mer än 21 dagar såvida inte din läkare säger till dig att göra det, eftersom risken för att du får biverkningar kan öka.


Långtidsbehandling för att förebygga återkommande aktiv inflammation hos AIDS-patienter med CMV-infektioner i ögats näthinna (så kallad underhållsbehandling)

Vanlig dos är två tabletter som tas EN gång dagligen. Du bör försöka ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta ta Valganciclovir Orion. Om din näthinneinflammation försämras när du tar denna dos kan din läkare be dig att upprepa induktionsbehandlingen (som ovan) eller besluta att ge dig ett annat läkemedel för att behandla CMV-infektionen.


Äldre patienter

Valganciclovir Orion har inte studerats på äldre patienter.


Patienter med njurproblem

Om dina njurar inte har full funktion kan din läkare instruera dig att ta färre tabletter per dag eller att du endast ska ta tabletterna vissa dagar i veckan. Det är mycket viktigt att du endast tar det antal tabletter som din läkare förskrivit.


Patienter med leverproblem

Valganciclovir Orion har inte studerats på patienter med leverproblem.


Om du har tagit för stor mängd av Valganciclovir Orion

Om du fått i dig eller tror att du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du tagit för många tabletter kan du få allvarliga biverkningar, särskilt blodet och njurarna kan påverkas. Du kan behöva sjukhusvård.


Om du har glömt att ta Valganciclovir Orion

Om du glömt att ta dina tabletter ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det och ta nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.


Om du slutar att ta Valganciclovir Orion

Sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska reaktioner

Upp till 1 av 100 personer kan få en plötslig och allvarlig allergisk reaktion mot valganciklovir (anafylaktisk chock). SLUTA ta Valganciclovir Orion och uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus om du upplever något av följande:

- tilltagande kliande hudutslag (nässelutslag)

- plötslig svullnad i halsen, ansiktet, läpparna och munnen som kan orsaka svälj- och andningssvårigheter

- plötslig svullnad av händer, fötter eller vrister.


Biverkningar som förekommit under behandling med valganciklovir eller ganciklovir redovisas nedan:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • Påverkan på blodet: Minskning av en typ av vita blodkroppar i blodet - vilket gör att du lättare kan få infektioner. Minskning av röda blodkroppar som transporterar syre - vilket kan orsaka trötthet och andfåddhet när du tränar.

 • Påverkan på andningen: Andfådd eller andningssvårigheter.

 • Påverkan på magen och tarmarna: Diarré.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • Påverkan på blodet: Minskning av antalet vita blodkroppar (blodkroppar som bekämpar infektion) i blodet. Minskning av antalet blodplättar i blodet - vilket kan orsaka blåmärken och blödning. Minskning av flera typer av blodkroppar på samma gång.

 • Påverkan på nervsystemet: Huvudvärk, sömnsvårigheter, smakstörningar, minskad känsel vid beröring, myrkrypningar och stickningar i huden, förlust av känsel i händer och fötter, yrsel, krampanfall.

 • Påverkan på ögonen: Ögonvärk, svullnad i ögat, separation av den bakre delen av ögat (näthinneavlossning), glaskroppsgrumlingar.

 • Påverkan på öronen: Öronvärk.

 • Påverkan på andningen: Hosta.

 • Påverkan på magen och tarmarna: Illamående, kräkningar, magsmärta, förstoppning, gaser, matsmältningsproblem, sväljsvårigheter.

 • Påverkan på huden: Hudinflammation, klåda, nattliga svettningar.

 • Effekt på muskler, leder och skelett: Ryggsmärta, smärta i muskler eller leder, stela muskler, muskelkramper.

 • Infektioner: Svampinfektion i munnen, infektioner orsakade av bakterier eller virus i blodet, inflammation i underhudens bindväv, inflammation eller infektion i njurarna eller urinblåsan.

 • Påverkan på levern: Ökning av vissa leverenzymer som endast kan upptäckas vid blodprov.

 • Påverkan på njurarna: Förändrad njurfunktion.

 • Ätstörningar: Minskad aptit, viktminskning.

 • Allmänna symtom: Trötthet, feber, smärta, bröstsmärta, kraftlöshet, allmän sjukdomskänsla.

 • Påverkan på humör och beteende: Depression, oro, förvirring, onormala tankar.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • Påverkan på hjärtat: Förändrad hjärtrytm.

 • Påverkan på cirkulationen: Lågt blodtryck som kan göra att du känner dig yr i huvudet eller svimmar.

 • Påverkan på blodet: Minskad produktion av blodkroppar i benmärgen.

 • Påverkan på nervsystemet: Skakningar eller darrningar.

 • Påverkan på ögonen: Röda och svullna ögon, synrubbning.

 • Påverkan på öronen: Dövhet.

 • Påverkan på magen och tarmarna: Utspänd buk, munsår, inflammation i bukspottkörteln då du kan uppleva allvarlig smärta i buken och ryggen.

 • Påverkan på huden: Håravfall, kliande hudutslag eller svullnad, torr hud.

 • Påverkan på njurarna: Blod i urinen, njursvikt.

 • Påverkan på levern: Ökning av ett leverenzym som kallas alaninaminotransferas (som endast kan upptäckas med blodprov).

 • Påverkan på fertiliteten: Infertilitet hos män.

 • Påverkan på humör och beteende: Ovanliga förändringar i humör och beteende, förlora kontakten med verkligheten så som att höra röster och se saker som inte finns där, upprördhet.


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

Påverkan på blodet: Minskad produktion av alla typer av blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar) i benmärgen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valganciclovir Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är valganciklovir.

Varje filmdragerad tablett innehåller valganciklovirhydroklorid, motsvarande 450 mg valganciklovir.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa (typ 101 and typ 102), krospovidon (Typ B), povidon (K-30), magnesiumstearat.

Tablettdragering: Hypromellos (3 cP, 6 cP), titandioxid (E 171), makrogol 400, polysorbat 80, röd järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.


Rosa, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ”H” tryckt på ena sidan och på andra sidan ”96”. Storleken är 16,8 mm x 7,9 mm.


Valganciclovir Orion filmdragerade tabletter finns tillgängliga i Polyamid/ Aluminium/ PVC - Aluminium blisterförpackning och HDPE-burk med polypropenförslutning och bomullsinlägg.


Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 10, 60 och 100 filmdragerade tabletter.

HDPE-burk: 60 och 1000 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


eller


Milpharm Ltd

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


eller


ARROW Génériques

26 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrike


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-08-31