iMeds.se

Valganciclovir Sandoz

Läkemedelsverket 2014-12-17


Bipacksedel: Information till användaren


Valganciclovir Sandoz 450 mg filmdragerade tabletter


valganciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valganciclovir Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valganciclovir Sandoz

3. Hur du tar Valganciclovir Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valganciclovir Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valganciclovir Sandoz är och vad det används för


Valganciclovir Sandoz tillhör en grupp läkemedel som verkar direkt för att förhindra förökning av virus. Det aktiva innehållsämnet i tabletterna, valganciklovir, omvandlas i kroppen till ganciklovir. Ganciklovir förhindrar ett virus som kallas cytomegalovirus (CMV) från att förökas och angripa friska celler. Hos patienter med försvagat immunförsvar kan CMV orsaka infektion i kroppens organ. Detta kan vara livshotande.


Valganciclovir Sandoz används för:


Valganciclovir som finns i Valganciclovir Sandozkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valganciclovir Sandoz


Ta inte Valganciclovir Sandoz

- om du är allergisk mot valganciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot ganciklovir, aciklovir eller valaciklovir, som är läkemedel som används för att behandla andra virusinfektioner.

- om du ammar.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valganciclovir Sandoz.


- om du har ett för litet antal vita blodkroppar, röda blodkroppar eller blodplättar (små celler som är inblandade i blodets koagulation) i blodet. Din läkare kommer att utföra blodtester innan du börjar ta Valganciclovir Sandoz tabletter och fler tester kommer att tas under tiden du använder tabletterna.

- om du genomgår strålbehandling eller hemodialys

- om du har njurproblem. Din läkare kan behöva förskriva en lägre dos till dig och dina blodvärden kan behöva kontrolleras ofta under behandlingen.

- om du för närvarande tar ganciklovir kapslar och din läkare vill att du byter till Valganciclovir Sandoz tabletter. Det är viktigt att du inte tar fler tabletter än du blir ordinerad av din läkare, annars finns en risk för överdosering.


Andra läkemedel och Valganciclovir Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Om du tar andra läkemedel samtidigt som Valganciclovir Sandozkan kombinationen påverka mängden läkemedel som upptas i ditt blod eller möjligen orsaka skadliga effekter.

Tala om för din läkare om du redan tar läkemedel som innehåller något av följande:


Valganciclovir Sandoz med mat och dryck

Valganciclovir Sandozbör tas tillsammans med föda. Om du av någon anledning inte kan äta bör du ändå ta Valganciclovir Sandoz som vanligt.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du ska inte ta Valganciclovir Sandoz om du är gravid såvida inte din läkare rekommenderar dig att göra det.

Intag av Valganciclovir Sandoz under graviditet kan skada ditt ofödda barn.


Du ska inte ta Valganciclovir Sandoz om du ammar. Om din läkare vill starta behandling med Valganciclovir Sandozmåste du sluta amma innan du börjar ta tabletterna.


Fertila kvinnor måste använda effektivt preventivmedel när de behandlas med Valganciclovir Sandoz.


Män vars partner kan bli gravid ska använda kondom när de behandlas med Valganciclovir Sandoz och de ska fortsätta att använda kondom i 90 dagar efter avslutad behandling.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, trött, darrig eller förvirrad när du tar detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


3. Hur du tar Valganciclovir Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du måste hantera tabletterna varsamt. Tabletterna får inte delas eller krossas. Du ska svälja tabletterna hela och de bör, om möjligt, tas tillsammans med mat. Om du av misstag skulle råka vidröra skadade tabletter, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Om något pulver från tabletterna kommer i ögonen, skölj ögonen med sterilt vatten eller rent vatten om du inte har sterilt vatten.


Du måste hålla fast vid antalet tabletter som din läkare förskrivit för att undvika överdosering.


Valganciclovir Sandoz tabletter bör, om möjligt, tas tillsammans med föda – se avsnitt 2.


Andra lämpliga doseringsformer finns tillgängliga för barn och ungdomar som behöver dosjusteringar.


Vuxna:


Förebyggande av CMV-sjukdom hos organtransplanterade patienter

Du måste börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen.

Vanlig dos är två tabletter som tas EN gång dagligen.

Du ska fortsätta med denna dos tills 100 dagar efter transplantationen. Om du har fått ett njurtransplantat kan din läkare råda dig att ta tabletterna i 200 dagar.


Behandling av aktiva CMV-infektioner i ögats näthinna hos patienter med AIDS (så kallad induktionsbehandling)

Vanlig dos är två tabletter Valganciclovir Sandoz som tas TVÅ gånger dagligen i 21 dagar (tre veckor).

Ta inte denna dos i mer än 21 dagar såvida inte din läkare säger till dig att göra det, eftersom risken för att du får biverkningar kan öka.


Långtidsbehandling för att förebygga återkommande aktiv inflammation hos AIDS-patienter med CMV-infektioner i ögats näthinna (så kallad underhållsbehandling)

Vanlig dos är två tabletter som tas EN gång dagligen. Du bör försöka ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta ta Valganciclovir Sandoz. Om din näthinneinflammation försämras när du tar denna dos kan din läkare be dig att upprepa induktionsbehandlingen (som ovan) eller besluta att ge dig en annan medicin för att behandla CMV-infektionen.


Äldre patienter

Valganciclovir Sandoz har inte studerats på äldre patienter.


Patienter med njurproblem

Om dina njurar inte har full funktion kan din läkare instruera dig att ta färre tabletter per dag eller att du endast ska ta tabletterna vissa dagar i veckan. Det är mycket viktigt att du endast tar det antal tabletter som din läkare förskrivit.


Patienter med leverproblem

Valganciclovir Sandoz har inte studerats på patienter med leverproblem.


Användning för barn och ungdomar:


Förebyggande av CMV-sjukdom hos organtransplanterade patienter

Barn ska börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen. Dosen som ges varierar beroende på barnets storlek och ska tas EN gång dagligen. Din läkare kommer att besluta om den mest lämpliga dosen baserat på ditt barns längd, vikt och njurfunktion. Du ska fortsätta med denna dos upp till 100 dagar efter transplantationen. Om ditt barn har fått ett njurtransplantat kan din läkare råda dig att läkemedlet ska tas i 200 dagar.


Om du har tagit för stor mängd av Valganciclovir Sandoz

Om du fått i dig, eller tror att du fått i dig, för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tagit för många tabletter kan du få allvarliga biverkningar, särskilt blodet och njurarna kan påverkas. Du kan behöva sjukhusvård.


Om du har glömt att ta Valganciclovir Sandoz

Om du glömt att ta dina tabletter ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det och ta nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.


Om du slutar att ta Valganciclovir Sandoz

Sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska reaktioner

Upp till 1 av 100 användare kan få en plötslig och allvarlig allergisk reaktion mot valganciklovir (anafylaktisk chock). SLUTAta Valganciclovir Sandozoch uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus om du upplever något av följande:


Biverkningar som förekommit under behandling med valganciklovir eller ganciklovir redovisas nedan:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Påverkan på blodet: Minskning av en typ av vita blodkroppar i blodet - vilket gör att du lättare kan få infektioner. Minskning av röda blodkroppar som transporterar syre (anemi) - vilket kan orsaka trötthet och andfåddhet när du tränar.

 • Påverkan på andningen: Andfådd eller andningssvårigheter.

 • Påverkan på magen och tarmarna: Diarré.


Vanligabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Påverkan på blodet: Minskning av antalet vita blodkroppar (blodkroppar som bekämpar infektion) i blodet. Minskning av antalet blodplättar i blodet - vilket kan orsaka blåmärken och blödning. Minskning av flera typer av blodkroppar på samma gång.

 • Påverkan på nervsystemet: Huvudvärk, sömnsvårigheter, smakstörningar, minskad känsel vid beröring, myrkrypningar och stickningar i huden, förlust av känsel i händer och fötter, yrsel, krampanfall.

 • Påverkan på ögonen: Ögonvärk, svullnad i ögat, separation av den inre delen av ögat (näthinneavlossning), glaskroppsgrumlingar.

 • Påverkan på öronen: Öronvärk.

 • Påverkan på andningen: Hosta.

 • Påverkan på magen och tarmarna: Illamående, kräkningar, magsmärta, förstoppning, gaser, matsmältningsproblem, sväljsvårigheter.

 • Påverkan på huden: Hudinflammation, klåda, nattliga svettningar.

 • Effekt på muskler, leder och skelett: Ryggsmärta, smärta i muskler eller leder, stela muskler, muskelkramper.

 • Infektioner: Svampinfektion i munnen, infektioner orsakade av bakterier eller virus i blodet, inflammation i underhudens bindväv, inflammation eller infektion i njurarna eller urinblåsan.

 • Påverkan på levern: Ökning av vissa leverenzymer som endast kan upptäckas vid blodprov.

 • Påverkan på njurarna: Förändrad njurfunktion.

 • Ätstörningar: Minskad aptit, viktminskning.

 • Allmänna symtom: Trötthet, feber, smärta, bröstsmärta, kraftlöshet, allmän sjukdomskänsla.

 • Påverkan på humör och beteende: Depression, oro, förvirring, onormala tankar.


Mindre vanligabiverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Påverkan på hjärtat: Förändrad hjärtrytm.

 • Påverkan på cirkulationen: Lågt blodtryck som kan göra att du känner dig yr i huvudet eller svimmar.

 • Påverkan på blodet: Minskad produktion av blodkroppar i benmärgen.

 • Påverkan på nervsystemet: Skakningar eller darrningar.

 • Påverkan på ögonen: Röda och svullna ögon, synrubbning.

 • Påverkan på öronen: Dövhet.

 • Påverkan på magen och tarmarna: Utspänd buk, munsår, inflammation i bukspottkörteln då du kan uppleva allvarlig smärta i buken och ryggen.

 • Påverkan på huden: Håravfall, kliande hudutslag eller svullnad, torr hud.

 • Påverkan på njurarna: Blod i urinen, njursvikt.

 • Påverkan på levern: Ökning av ett leverenzym som kallas alaninaminotransferas (som endast kan upptäckas med blodprov).

 • Påverkan på fertiliteten: Infertilitet hos män.

 • Påverkan på humör och beteende: Ovanliga förändringar i humör och beteende, förlora kontakten med verkligheten så som att höra röster och se saker som inte finns där, upprördhet.


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Påverkan på blodet: Minskad produktion av alla typer av blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar) i benmärgen.


Separation av den inre delen av ögat (näthinneavlossning) har endast inträffat hos AIDS-patienter som behandlats med Valganciclovir Sandoz för CMV-infektion.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningarna som rapporterats hos barn och ungdomar liknar biverkningarna som rapporterats för vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Valganciclovir Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Hållbarhet för burkar:

Efter första öppnandet: 2 månader


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. /EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är valganciklovir.

Varje tablett innehåller 496,3 mg valganciklovir hydroklorid motsvarande till 450 mg valganciklovir (som fri bas).


Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa (PH101), krospovidon (type A), povidon K30 och sterarinsyra 50.


Filmdrageringen: Opadry Pink 15B24005:Hypromellos (3 cP), hypromellos (6 cP), titandioxid (E 171), makrogol 400, röd järnoxid (E 172) och polysorbat 80.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valganciclovir Sandoztabletter är rosa, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter (16,7 x 7,8 mm) märkta ”J” på ena sidan och ”156” på andra sidan.


Aluminium/PVC/Aluminium/OPA blister: 10, 30, 60, 90, 120 filmdragerade tabletter.


HDPE-burk med barnsäkert polypropen-skruvlock: 60 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1,39179 Barleben, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2014-12-17

7