iMeds.se

Valsartan Jubilant

Information för alternativet: Valsartan Jubilant 80 Mg Filmdragerad Tablett, Valsartan Jubilant 40 Mg Filmdragerad Tablett, Valsartan Jubilant 160 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Valsartan Jubilant film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Valsartan Jubilant 40 mg filmdragerade tabletter

Valsartan Jubilant 80 mg filmdragerade tabletter

Valsartan Jubilant 160 mg filmdragerade tabletter

Valsartan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartan Jubilant är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tarValsartan Jubilant

3. Hur du tar Valsartan Jubilant

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartan Jubilant ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valsartan Jubilant är och vad det används för


Valsartan Jubilant tillhör en läkemedelklass som kallas angiotensin II-receptorblockerare och används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valsartan Jubilant verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.


Valsartan Jubilant 40 mg filmdragerade tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:


Valsartan Jubilant 80 mg filmdragerade tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:


Valsartan Jubilant 160 mg filmdragerade tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:


Valsartan som finns i Valsartan Jubilant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartan Jubilant


Ta inte Valsartan Jubilant


Om något av detta gäller dig ska du inte ta Valsartan Jubilant.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valsartan Jubilant.

om du behandlas med en ACE-hämmare tillsammans med vissa andra läkemedel som du tar för att behandla din hjärtsvikt, som kallas för MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister) (till exempel spironolakton, eplerenon) eller betablockerare (t.ex. metoprolol).


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valsartan Jubilant”.

Om något av detta gäller dig skall du tala om det för din läkare innan du tar Valsartan Jubilant.


Andra läkemedel och Valsartan Jubilant

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan Jubilant tas tillsammans med visa andra läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, framför allt:


Dessutom:

om du behandlas efter en hjärtinfarkt, rekommenderas inte en kombination med ACEhämmare (ett läkemedel för behandling av hjärtinfarkt).


Valsartan Jubilant med mat och dryck

Du kan ta Valsartan Jubilant oberoende av måltider.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartan Jubilant påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan Jubilant i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartan Jubilant innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Valsartan Jubilant

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Valsartan Jubilant 40 mg filmdragerade tabletter:


Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen. Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den vanliga startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen.

I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


Vuxna patienter efter nyligen inträffad hjärtinfarkt: Efter en hjärtinfarkt inleds behandlingen i allmänhet redan efter 12 timmar, vanligen med en låg dos om 20 mg två gånger dagligen. Valsartan Jubilant 40 mg är inte delbar. En delbar tablett med 40 mg valsartan behövs för att få startdosen på 20 mg. Din läkare kommer att gradvis öka denna dos under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar. Valsartan Jubilant kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtattack och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Vuxna patienter med hjärtsvikt: Den vanliga startdosen är 40 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att gradvis öka dosen under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartan Jubilant kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtsvikt och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Valsartan Jubilant 80 mg filmdragerade tabletter:


Vuxna patienter med högt blodtryck: Vanlig dos är 80 mg dagligen. I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (t.ex. 160 mg eller 320 mg) eller kombinera Valsartan Jubilant med ett annat läkemedel (t.ex. ett diuretikum).


Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen. Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den vanliga startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen.

I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


Vuxna patienter efter nyligen inträffad hjärtinfarkt: Efter en hjärtinfarkt inleds behandlingen i allmänhet redan efter 12 timmar, vanligen med en låg dos om 20 mg två gånger dagligen. Valsartan Jubilant 40 mg är inte delbar. En delbar tablett med 40 mg valsartan behövs för att få startdosen på 20 mg. Din läkare kommer att gradvis öka denna dos under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar. Valsartan Jubilant kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtattack och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Vuxna patienter med hjärtsvikt: Den vanliga startdosen är 40 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att gradvis öka dosen under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartan Jubilant kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtsvikt och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Valsartan Jubilant 160 mg filmdragerade tabletter:


Vuxna patienter med högt blodtryck: Vanlig dos är 80 mg dagligen. I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (t.ex. 160 mg eller 320 mg) eller kombinera Valsartan Jubilant med ett annat läkemedel (t.ex. ett diuretikum).


Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen. Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den vanliga startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen.

I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


Vuxna patienter efter nyligen inträffad hjärtinfarkt: Efter en hjärtinfarkt inleds behandlingen i allmänhet redan efter 12 timmar, vanligen med en låg dos om 20 mg två gånger dagligen. Valsartan Jubilant 40 mg är inte delbar. En delbar tablett med 40 mg valsartan behövs för att få startdosen på 20 mg. Din läkare kommer att gradvis öka denna dos under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar. Valsartan Jubilant kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtattack och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Vuxna patienter med hjärtsvikt: Den vanliga startdosen är 40 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att gradvis öka dosen under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartan Jubilant kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtsvikt och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Du kan ta Valsartan Jubilant oberoende av måltider. Svälj Valsartan Jubilant med ett glas vatten.

Ta Valsartan Jubilant vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


Om du har tagit för stor mängd av Valsartan Jubilant

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du får svår yrsel och/eller svimmar, kontakta omedelbart läkare och lägg dig ned. Om du av misstag har tagit för många tabletter, kontakta läkare, apotek eller sjukhus.


Om du har glömt att ta Valsartan Jubilant

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.


Om du slutar att ta Valsartan Jubilant

Om du slutar din behandling med Valsartan Jubilant kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Valsartan Jubilant och sök omedelbar medicinsk vård om du får symptom på en allergisk reaktion (angioödem):

Frekvens en av biverkningen är mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Andra biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Har rapporterats (förekommer kos okänt antal användare)


Frekvensen av vissa biverkningar kan variera beroende på ditt tillstånd. Till exempel förekom biverkningar såsom yrsel och minskad njurfunktion mindre ofta hos vuxna patienter som behandlades för högt blodtryck än hos vuxna patienter som behandlades för hjärtsvikt eller efter en nyligen inträffad hjärtinfarkt.


Biverkningar hos barn och ungdomar är liknande de som setts hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala, webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Valsartan Jubilant ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Valsartan Jubilant 40 mg filmdragerade tabletter innehåller

Den aktiva substansen är valsartan.

Varje tablett innehåller 40 mg valsartan.

mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon (E1202), kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b) och vattenfri laktos.

för tablettdrageringen:

hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol och gul järnoxid (E172).


Hur Valsartan Jubilant 40 mg filmdragerade tabletter ser ut och förpackningens innehåll

Valsartan Jubilant 40 mg filmdragerade tabletter är gulfärgade, runda, bikonvexa, präglade med ‘J’ på ena sidan och ‘40’ på andra.


Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar på 7, 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Vad Valsartan Jubilant 80 mg filmdragerade tabletter innehåller

Den aktiva substansen är valsartan.

Varje tablett innehåller 80 mg valsartan.

mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon (E1202), kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b) och vattenfri laktos.

för tablettdrageringen:

hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).


Hur Valsartan Jubilant 80 mg filmdragerade tabletter ser ut och förpackningens innehåll

Valsartan Jubilant 80 mg filmdragerade tabletter är gulfärgade, runda, bikonvexa, präglade med ‘80’ på ena sidan och ‘J’ på andra.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar på 7, 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Vad Valsartan Jubilant 160 mg filmdragerade tabletter innehåller

Den aktiva substansen är valsartan.

Varje tablett innehåller 160 mg valsartan.

mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon (E1202), kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b) och vattenfri laktos.

för tablettdrageringen:

hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol och gul järnoxid (E172).


Hur Valsartan Jubilant 160 mg filmdragerade tabletter ser ut och förpackningens innehåll

Valsartan Jubilant 160 mg filmdragerade tabletter är gulfärgade, ovala, bikonvexa, skårade på ena sidan och präglade med ‘160’ på den skårade sidan och ‘J’ på andra.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar på 7, 14, 28, 30, 56, 90 eller 98 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien


Tillverkare

PSI supply nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Valsartan 40 mg filmdragerade tabletter

Sverige: Valsartan Jubilant 40 mg filmdragerade tabletter

Italien: Kerval

Nederländerna: Valsartan Jubilant 40 mg filmomhulde tabletten


Valsartan 80 mg filmdragerade tabletter

Sverige: Valsartan Jubilant 80 mg filmdragerade tabletter

Italien: Kerval

Nederländerna: Valsartan Jubilant 80 mg filmomhulde tabletten


Valsartan 160 mg filmdragerade tabletter

Sverige: Valsartan Jubilant 160 mg filmdragerade tabletter

Italien: Kerval

Nederländerna: Valsartan Jubilant 160 mg filmomhulde tabletten


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-28