iMeds.se

Valsartan Krka

Information för alternativet: Valsartan Krka 320 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-11-18

Bipacksedeln: Information till användaren


Valsartan Krka 320 mg filmdragerade tabletter


valsartan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartan Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innandu tar Valsartan Krka

3. Hur du tar Valsartan Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartan Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll ochövriga upplysningar


1. Vad Valsartan Krka är och vad det används för


Valsartan Krka tillhör en läkemedelklass som kallas angiotensin II-receptorblockerare och används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne i kroppen som drar ihop blodkärlen, vilket gör att blodtrycket stiger. Valsartan Krka verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att blodkärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.


Valsartan Krka 320 mg filmdragerade tabletter kan användas för behandling av högt blodtryck för vuxna och för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år:


Ett högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärl (artärerna). Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna och resultera i slaganfall, hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkter. Då blodtrycket sänks till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


Valsartan som finns i Valsartan Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna information. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartan Krka


Använd inte Valsartan Krka


Om något av detta gäller dig ska du inte ta Valsartan Krka.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valsartan Krka:


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Använd inte Valsartan Krka”.


Om något av detta gäller dig skall du tala om det för din läkare innan du tar Valsartan Krka.


Barn och ungdomar

Om du är yngre än 18 år och tar Valsartan Krka tillsammans med andra läkemedel som hämmar reninangiotensinalderonsystemet (läkemedel som sänker blodtrycket), måste din läkare kontrollera din njurfunktion och kaliumnivåerna i ditt blod regelbundet.


Andra läkemedel och Valsartan Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan Krka tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan vara nödvändigt att ändra dos, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med något av läkemedlen. Detta gäller för både receptbelagda och receptfria läkemedel, framför allt:Valsartan Krka med mat och dryck

Du kan ta Valsartan Krka oberoende av måltider.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kontakta din läkare om du tror att du är gravid eller kan bli gravid under behandlingen. Vanligtvis föreslår läkaren att du ska sluta ta Valsartan Krka före du blir gravid eller så snart du vet att du är gravid och rekommenderar istället ett annat läkemedel till dig. Valsartan Krka bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Valsartan Krka rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling åt dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör något fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartan Krka påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan Krka i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartan Krka innehåller laktos

Valsartan Krka innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Valsartan Krka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar, så att du får bäst resultat och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Personer med högt blodtryck märker ofta inte av några symtom av detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Vuxna med högt blodtryck

Vanlig dos är 80 mg dagligen. I vissa fall kan läkaren ordinera högre doser (t.ex. 160 mg eller 320 mg) eller kombinera Valsartan Krka med ett annat läkemedel (t.ex. ett diuretikum).


Användning för barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen.

Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den vanliga startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen. I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


Doser lägre än 160 mg är inte möjligt med Valsartan Krka 320 mg filmdragerade tabletter.


Du kan ta Valsartan Krka oberoende av måltider. Svälj Valsartan Krka med ett glas vatten.

Ta Valsartan Krka vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


Om du har tagit för stor mängd av Valsartan Krka

Om du får kraftig yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned och kontakta en läkare omedelbart. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Valsartan Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du märker det. Om det dock snart är tid för nästa dos, hoppa då över den glömda dosen.


Om du slutar att använda Valsartan Krka

Om du slutar din behandling med Valsartan Krka kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare ber dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård:


Om du får symtom på angioödem, så som:


Om du får något av dessa symtom, sluta med Valsartan Krka och uppsök omedelbart läkare (se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).


Övriga biverkningar är:


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Ingen känd frekvens (frekvensenkan inte beräknas från tillgängliga data):


Frekvensen av vissa biverkningar kan variera beroende på ditt tillstånd. Till exempel förekom biverkningar såsom yrsel och minskad njurfunktion mindre ofta hos vuxna patienter som behandlades för högt blodtryck än hos vuxna patienter som behandlades för hjärtsvikt eller efter en nyligen inträffad hjärtinfarkt.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningar hos barn och ungdomar är liknande de som setts hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valsartan Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.” och på blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

320 mg tabletterna är ljusbruna, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter med brytskårapå ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


320 mg tabletterna finns att få i förpackningar på 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90 och 98 filmdragerade tabletter i blisterförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-11-18