iMeds.se

Valsartan Krka

Information för alternativet: Valsartan Krka 40 Mg Filmdragerad Tablett, Valsartan Krka 80 Mg Filmdragerad Tablett, Valsartan Krka 160 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-11-18


Bipacksedel: Information till användaren


Valsartan Krka 40 mg filmdragerade tabletter

Valsartan Krka 80 mg filmdragerade tabletter

Valsartan Krka 160 mg filmdragerade tabletter


valsartan


Läs noga igenom denna bipacksedelinnan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartan Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver vetainnan du tar Valsartan Krka

3. Hur du tar Valsartan Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartan Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll ochövriga upplysningar


1. Vad Valsartan Krka är och vad det användsför


Valsartan Krka tillhör en läkemedelklass som kallas angiotensin II-receptorblockerare och används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valsartan Krka verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.


Valsartan Krka 40 mg filmdragerade tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:

Symtom på hjärtsvikt är till exempel andfåddhet och svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling. Hjärtsvikt orsakas av att hjärtmuskeln inte orkar pumpa runt blodet tillräckligt för att försörja hela kroppen med blod.


Valsartan Krka 80 mg och 160 mg filmdragerade tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:

Symtom på hjärtsvikt är till exempel andfåddhet och svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling. Hjärtsvikt orsakas av att hjärtmuskeln inte orkar pumpa runt blodet tillräckligt för att försörja hela kroppen med blod.


Valsartan som finns i Valsartan Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna information. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartan Krka


Använd inte Valsartan Krka


Om något av detta gäller dig ska du inte ta Valsartan Krka.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valsartan Krka:


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Använd inte Valsartan Krka”.


Om något av detta gäller dig skall du tala om det för din läkare innan du tar Valsartan Krka.


Andra läkemedel och Valsartan Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan Krka tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan vara nödvändigt att ändra dos, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, framför allt:


Dessutom:


Valsartan Krka med mat och dryck

Du kan ta Valsartan Krka oberoende av måltider.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valsartan Krka före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och rekommenderar istället ett annat läkemedel till dig. Valsartan Krka bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Valsartan Krka rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartan Krka påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan Krka i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartan Krka innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Valsartan Krka


Ta alltid detta läkemedelenligt läkarens eller apotekspersonalensanvisningar, så att du får bäst resultat och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen.

Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den vanliga startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen.

I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


Vuxna patienter med högt blodtryck: Vanlig dos är 80 mg dagligen. I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (t.ex. 160 mg eller 320 mg) eller kombinera Valsartan Krka med ett annat läkemedel (t.ex. ett diuretikum).


Vuxna patienter efter nyligen inträffad hjärtinfarkt:Efter en hjärtinfarkt inleds behandlingen i allmänhet redan efter 12 timmar, vanligen med en låg dos om 20 mg två gånger dagligen. Du får dosen 20 mg genom att dela tabletten på 40 mg. Din läkare kommer att gradvis öka denna dos under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartan Krka kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtinfarkt och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Vuxna patienter med hjärtsvikt:Den vanliga startdosen är 40 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att gradvis öka dosen under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartan Krka kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtsvikt och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Du kan ta Valsartan Krka oberoende av måltider. Svälj Valsartan Krka med ett glas vatten.

Ta Valsartan Krka vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


Om du har tagit för stor mängd av Valsartan Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du får svår yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned och kontakta omedelbart läkare.


Om du har glömt att ta Valsartan Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.


Om du slutar att använda Valsartan Krka

Om du slutar din behandling med Valsartan Krka kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård:

Om du får symtom på angioödem (en särskild allergisk reaktion), såsom:


Om du får något av dessa symtom, sluta med Valsartan Krka och uppsök omedelbart läkare (se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).


Övriga biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Frekvensen av vissa biverkningar kan variera beroende på ditt tillstånd. Till exempel förekom biverkningar såsom yrsel och minskad njurfunktion mindre ofta hos patienter som behandlades för högt blodtryck än hos patienter som behandlades för hjärtsvikt eller efter en nyligen inträffad hjärtinfarkt.


Biverkningar hos barn och ungdomar är liknande de som setts hos vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valsartan Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.” och på blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna med 40 mg är gulbruna, runda, lätt bikonvexa och filmdragerade samt försedda med brytskåra på ena sidan.

Tabletterna med 80 mg är ljusröda, runda, bikonvexa och filmdragerade samt försedda med brytskåra på ena sidan.

Tabletterna med 160 mg är gulbruna, ovala, bikonvexa och filmdragerade samt försedda med brytskåra på ena sidan.

Tabletterna för alla tre styrkorna kan delas i två lika stora doser.


Alla tablettstyrkor finns att få i tryckförpackningar på 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 120 och 180 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2014-11-18