iMeds.se

Vancocin

Läkemedelsverket 2015-01-08

Bipacksedel: Information till användaren


Vancocin 125 mg kapslar

vankomycin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad är Vancocin och vad används det för

Vad du behöver veta innan du tar Vancocin

Hur du tar Vancocin

Eventuella biverkningar

Hur Vancocin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Vancocin är och vad det används för

Vancocin är ett antibakteriellt medel och används för att behandla svåra diarréer orsakade av en bakterie som heter Clostridium difficile.


Vankomycinsom finns i Vancocin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Vancocin


Ta inte Vancocin:

om du är överkänslig mot vankomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vancocin

om du har nedsatt njurfunktion.


Andra läkemedel och Vancocin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är möjligt att effekten av p-piller försämras vid samtidig användning av Vancocin.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Erfarenheten av behandling med vankomycin under graviditet är begränsad.


Vankomycin utsöndras i modersmjölk. Rådfråga därför din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.


Körförmåga och användning av maskiner

Vancocin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Vancocin


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna

Rekommenderad dos: 1 kapsel 4 gånger dagligen i 7-10 dagar.


Användning för barn

Rekommenderad dos: 30-40 mg/kg/dag uppdelat på 3-4 doseringstillfällen per dag i 7-10 dagar.


Dygnsdosen får inte överskrida 16 kapslar (2 g).


Kapslarna ska sväljas hela.


Om du har tagit för stor mängd av Vancocin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Vancocin:

Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Vancocin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används inte före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Kapslarna är blå/bruna, 18 x 6 mm och märkta 125.

30 kapslar i tryckförpackning


Innehavare av godkännande för försäljning

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark


Tillverkare:

MW Encap Limited

Encap Drug Delivery

Building 1

Oakbank Park Way

Livingston, West Lothian

EH53 OTH, Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast den

2015-01-08