iMeds.se

Vatten För Injektionsvätskor Noridem


BIPACKSEDEL: information till användaren


Vatten för injektionsvätskor Noridem, spädningsvätska för parenteral användning


Vatten för injektionsvätskor


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Vatten för injektionsvätskor Noridem är och vad det används för

2. Innan du använder Vatten för injektionsvätskor Noridem

3. Hur du använder Vatten för injektionsvätskor Noridem

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Vatten för injektionsvätskor Noridem ska förvaras

6. Övriga upplysningar1. VAD VATTEN FÖR INJEKTIONSVÄTSKOR NORIDEM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Vatten för injektionsvätskor Noridem är en speciell typ av vatten som är sterilt. Detta innebär att det är mycket rent och kan injiceras.

Vatten för injektionsvätskor Noridem används för att lösa upp eller späda ut vissa läkemedel, så att de kan ges som en injektion eller infusion (dropp) i vener, muskler eller andra kroppsvävnader.


2. INNAN DU ANVÄNDER VATTEN FÖR INJEKTIONSVÄTSKOR NORIDEM


Var särskilt försiktig med Vatten för injektionsvätskor Noridem

Vatten för injektionsvätskor Noridem är en hypoton lösning (mera utspätt än ditt blod) och ska inte ges ensamt, eftersom det kan orsaka hemolys (skadar röda blodkroppar).


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Det finns inga kända interaktioner när Vatten för injektionsvätskor Noridem ges tillsammans med andra läkemedel. Eftersom Vatten för injektionsvätskor Noridem tillsätts till ett annat läkemedel för att lösa upp eller späda ut det ska du noga läsa bipacksedlarna för dina andra läkemedel.


Graviditet och amning

Det finns inga kända risker med Vatten för injektionsvätskor Noridem under graviditet eller amning.


Eftersom Vatten för injektionsvätskor Noridem ges tillsammans med andra läkemedel, är det viktigt att du informerar din läkare:


Din läkare kommer att tala om för dig om du bör få detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER VATTEN FÖR INJEKTIONSVÄTSKOR NORIDEM


Detta läkemedel ges vanligen av läkare eller sjuksköterska. Läkemedlet är ett lösningsmedel för injektionsvätska.


Läkaren eller sjuksköterskan anpassar mängden för att lösa upp eller späda ut ett annat läkemedel, som ges som injektion eller dropp (läkaren eller sköterskan kan kalla detta en infusion).

Vatten för injektionsvätskor Noridem ska inte blandas med oljebaserade vätskor.


Din läkare bestämmer mängden (dosen) av läkemedlet och under hur lång tid du behöver få det.


Doseringen är beroende av vilket annat läkemedel som ska lösas upp eller spädas ut.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Vatten för injektionsvätskor Noridem orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tänk på att du även kan få biverkningar från de andra läkemedel som Vatten för injektionsvätskor Noridem används för att lösa upp eller späda ut.


De förväntade fördelarna med läkemedlet är vanligen större än risken för skadliga biverkningar.


Viktigt: Biverkningar eller symtom att vara uppmärksam på och vad du ska göra om du drabbas.


De första tecknen på att du har för mycket vatten i blodet är att du känner dig trött och ser blek ut. Skulle du få något av dessa symtom måste du omedelbart kontakta läkare.


Eftersom Vatten för injektionsvätskor Noridem inte har några kända biverkningar, bör du läsa bipacksedlarna för dina övriga läkemedel då Vatten för injektionsvätskor Noridem har använts som lösningsmedel eller spädningsvätska.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. HUR VATTEN FÖR INJEKTIONSVÄTSKOR NORIDEM SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Efter första öppnande:

Använd enbart läkemedlet om det är en klar, färglös vätska. Öppnad ampull ska användas omedelbart.

Oanvänd lösning ska kasseras.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vatten för injektionsvätskor.


1 ml innehåller 1 g vatten för injektionsvätskor,

5 ml innehåller 5 g vatten för injektionsvätskor,

10 ml innehåller 10 g vatten för injektionsvätskor,

20 ml innehåller 20 g vatten för injektionsvätskor.


Övriga innehållsämnen saknas i detta läkemedel.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vatten för injektionsvätskor Noridem är en spädningsvätska för parenteral användning.

Vatten för injektionsvätskor Noridem är en klar, färglös vätska.

Varje plastampull innehåller 5 ml (milliliter), 10 ml eller 20 ml av läkemedlet.

Förpackningsstorlekar: 50 ampuller innehållande 5 ml, 50 ampuller innehållande 10 ml, 20 ampuller innehållande 20 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Suit. 115 1065 Nicosia, Cypern.


Tillverkare

Demo S.A. 21st km National Road Athens-Lamia, 14568 Kryoneri Aten, Grekland.


Lokal Företrädare:

Copharma ApS, Kanalholmen 14-18, DK-2650 Hvidovre


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Storbrittanien: Water for Injections Ph.Eur.

Belgien Water for Injections Noridem Ph Eur

Danmark: Sterilt vand Noridem

Spanien: Agua para preparaciones inyectables KERN PHARMA disolvente para uso parenteral EFG

Irland: Water for Injections Noridem Ph Eur

Sverige: Vatten för injektionsvätskor Noridem

Tyskland: Wasser für Injektionszwecke Noridem 1mg/ml Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia

Norge: Vann til injeksjonsvaesker Noridem

Portugal: Água para Injectáveis NoridemDenna bipacksedel godkändes senast: 2016-05-25

3