iMeds.se

Xanor

Bipacksedel: information till användaren

Xanor 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg och 2 mg tabletter

Xanor Depot 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mgdepottabletter


alprazolam


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tarXanor/Xanor Depot

3. Hur du tar Xanor/Xanor Depot

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Xanor/Xanor Depot ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Xanor/Xanor Depot är och vad det används för


Xanor/Xanor Depot verkar dämpande på det centrala nervsystemet. Xanor/Xanor Depot har en ångestdämpande effekt och används vid behandling av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.


2. Vad du behöver veta innan du tar Xanor/Xanor Depot


Ta inte Xanor/Xanor Depot


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Xanor/Xanor Depot. Var särskilt försiktig med Xanor/Xanor Depot:


Användning av Xanor/Xanor Depot kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstidens längd. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol och läkemedel (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Xanor/Xanor Depot”).


Under behandling med Xanor/Xanor Depot kan ditt minne försämras. Detta inträffar oftast flera timmar efter det att du har tagit läkemedlet. Kontakta din läkare om du upplever sådana symtom.


Användning av Xanor/Xanor Depot kan öka risken för episoder av hypomani och mani hos patienter med depression. Kontakta snarast din läkare om du utvecklar hypomani eller mani.


Behandling med Xanor/Xanor Depot kan öka risken för att utveckla tankar om att skada dig själv eller begå självmord om du lider av:

Fråga din läkare innan du påbörjar behandling med Xanor/Xanor Depot.


Om behandling med Xanor/Xanor Depot är nödvändigt och du är svårt deprimerad eller tidigare har haft självmordstankar eller tankar på att skada dig själv, kan din läkare komma att följa din behandling noggrant. Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus, om du utvecklar tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det är viktigt att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen eftersom Xanor/Xanor Depot i sällsynta fall kan orsaka muntorrhet, vilket kan leda till tandskador om man inte är noga med munhygienen.


Andra läkemedel och Xanor/Xanor Depot

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om du tar Xanor eller Xanor Depot samtidigt som andra läkemedel som används för att behandla vissa tillstånd (se exempel nedan) kan behandlingen med dessa läkemedel eller Xanor/Xanor Depot påverkas. Din läkare kan då behöva justera din dos.Eventuellt skulle behandlingseffekten även kunna påverkas vid en kombination med följande läkemedel: p-piller, rifampicin (mot infektioner) eller Johannesört.


Xanor/Xanor Depot med alkohol

Du bör undvika alkohol i samband med behandling med Xanor/Xanor Depot, eftersom kombinationen kan förstärka vissa biverkningar hos läkemedlet.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste berätta för din läkare omedelbart om du är gravid eller planerar att bli gravid. Observationer hos människa har visat att alprazolam kan vara skadlig för fostret (ökad risk för missbildning (gomspalt)). Under graviditet får alprazolam endast användas efter att läkare avgjort om nyttan av behandlingen överväger risken för det ofödda barnet och om läkemedlet är lämpligt för dig.

Om du använder Xanor/Xanor Depot fram till födseln, berätta det för din läkare eftersom ditt nyfödda barn kan få abstinensbesvär när det har fötts.


Amning

Använd inte Xanor/Xanor Depot om du ammar. Alprazolam passerar över i bröstmjölken.


Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Xanor/Xanor Depot kan försämra din reaktions- och koncentrationsförmåga genom att du känner dig dåsig och/eller glömsk. Kör inte bil eller använd maskiner om du påverkas på detta sätt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Xanor/Xanor Depot innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Xanor/Xanor Depot


Ta alltid Xanor/Xanor Depot enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Behandlingen bör helst inledas, följas upp och avslutas av en och samma läkare. Behandlingen inleds ofta med en låg dos som sedan kan ökas vid behov enligt läkares föreskrift. Med Xanor tabletter erhålls effekt efter 1-2 timmar medan det tar 5-11 timmar att få full effekt med Xanor Depot depottabletter. När lämplig underhållsdos fastställts tas Xanor tabletter 3-4 gånger dagligen och Xanor Depot depottabletter 1-2 gånger dagligen.

Observera att Xanor Depot depottabletter ska sväljas hela, de får inte delas eller krossas! Om Xanor Depot tas en gång dagligen så är det att föredra att ta dosen på morgonen.
Ändra aldrig själv på den dos som föreskrivits.

Den maximala behandlingstiden är generellt 8-12 veckor, innefattande gradvis nedtrappning av läkemedlet.


Användning för barn och ungdomar

Säkerhet och effekt har inte fastställts hos patienter under 18 år. Användning av alprazolam rekommenderas därför inte.


Om du har tagit för stor mängd av Xanor/Xanor Depot

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering kan vara:


Om du har glömt att ta Xanor/Xanor Depot

Om du har glömt att ta din medicin på den vanliga tidpunkten, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Om du är osäker fråga läkare eller apotekspersonal.


Om du slutar att ta Xanor/Xanor Depot

Du bör inte sluta att ta Xanor eller Xanor Depot utan att först tala med din läkare. Det är viktigt att du i samråd med din läkare trappar ner behandlingen långsamt.


Om behandlingen avbryts plötsligt kan det leda till utsättningssymtom som huvudvärk, muskelsmärtor, svår ångest, rastlöshet, förvirring, irritation och sömnstörningar. I allvarliga fall kan följande symtom uppstå: förändrad verklighetsuppfattning, förändrad personlighetsupplevelse (en känsla av att du är utanför din egen kropp), känselbortfall och stickande känsla i armar och ben, överkänslighet för ljus, ljud och beröring, hallucinationer och epileptiska anfall (krampanfall). Dessa besvär kan inträffa flera dagar efter att du har slutat ta tabletterna. När behandlingen med alprazolam upphör kan symtom som ursprungligen var orsaken till behandling med Xanor/Xanor Depot återkomma och med större intensitet än tidigare. Förutom de symtom som anges ovan, kan även humörsvängningar förekomma.


Din läkare kommer därför att minska dosen gradvis när behandlingen avslutas. Dosreduktionen sker efter individuellt behov, då nedtrappningen beror på flera faktorer (t.ex. behandlingstidens längd och din dagliga dos). Vanligtvis bör dosen minskas gradvis med 0,5 mg alprazolam per vecka. För vissa personer kan dosen behöva minskas ännu långsammare. Fråga din läkare om hur du ska minska dosen gradvis.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Xanor/Xanor Depot orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Xanor/Xanor Depot och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

Angioödem har observerats men frekvensen är inte känd.


Sluta ta Xanor/Xanor Depot och kontakta din läkare snarast möjligt om du får någon av följande biverkningar:


Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Xanor/Xanor Depot:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Depression, dåsighet, sedering,koordinationssvårigheter, försämrat minne, talsvårigheter, yrsel, huvudvärk, förstoppning, muntorrhet, trötthet, irritabilitet.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Minskad aptit, ökad aptit, anorexi, förvirringstillstånd, desorientering,nedsatt sexuell lust (libido), oro, sömnsvårigheter, nervositet, ökad sexuell lust (libido), balansstörningar, koordinationssvårigheter, koncentrationsvårigheter, extrem trötthet, skakningar, dimsyn, illamående, kräkning, hudinflammation, sexuell funktionsstörning, viktförändring.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sjuklig förhöjd grundsinnesstämning (mani), hallucinationer, ilska, kroppslig oro, minnesförlust, berusningskänsla, muskelsvaghet, inkontinens, oregelbunden menstruation.

Även följande biverkningar har observerats, men frekvensen är inte känd:

Överproduktion av hormonet prolaktin, sjuklig förhöjd grundsinnesstämning (hypomani), aggressivitet, fientlighet, vanföreställningar, rastlöshet, obalans i det autonoma nervsystemet (såsom hjärtklappning, ökad salivbildning och nästäppa), ofrivilliga muskelsammandragningar, mag- och tarmbesvär, leverinflammation, problem med levern, gulsot (orsakar gulfärgning av huden och ögonvitorna), nedsatt reaktionsförmåga, talsvårigheter, lågt blodtryck, problem att svälja, svullnad i kroppen (ödem), hudreaktioner orsakade av solbestrålning svårigheter att urinera, ökat vätsketryck i ögat.


Tidigare oupptäckt depression kan bli tydlig hos känsliga personer.


Fysiskt och psykiskt beroende kan utvecklas under behandlingen. Om behandlingen avslutas plötsligt kan därför vissa symtom uppstå (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Xanor/Xanor Depot").


Försämring av minnet kan förekomma vilket kan leda till olämpligt beteende (se även avsnitt 2 "Var särskilt försiktig med Xanor/Xanor Depot").


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Xanor/Xanor Depot ska förvaras


Xanor Depot depottabletter 0,5 mg och 2 mg förvaras i förpackningen. Ljuskänsligt (tabletter som förvarats för ljust kan ändra färg).


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Xanor tabletter


Färgämnen:erytrosin E127 (endast tabletter 0,5 och 1 mg), indigokarmin E132 (endast tabletter 1 mg).


Xanor Depot depottabletter


Färgämnen:indigokarmin E132 (endast depottabletter 0,5 och 2 mg).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xanor tabletter

0,25 mg: vit, oval, 9,0×5,5 mm, skårad, präglad UPJOHN 29
0,5 mg: rosa, oval, 9,0×5,5 mm, skårad, präglad UPJOHN 55
1 mg: violett, oval, 9,0×5,6 mm, skårad, präglad UPJOHN 90
2 mg: vit, avlång, 15,0×4,6 mm, skårad, präglad U94


Tabletter 0,25 mg, 0,5 mg och 1 mg: tryckförpackningar innehållande 20 och 100 tabletter.Glasburkar innehållande 200 tabletter.

Tabletter 2 mg: Glasburkar innehållande 20, 100 och 200 tabletter.


Xanor Depot depottabletter

0,5 mg: blå, diameter 9,3 mm, präglad P&U 57

1 mg: vit, diameter 9,3 mm, präglad P&U 59

2 mg: blå, femkantig, präglad P&U 66

3 mg: vit, trekantig, präglad P&U 68


Depottabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg: tryckförpackningar innehållande 20 och 100 depottabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel godkändes senast:

2016-06-14

6