iMeds.se

Addens-Kaliumklorid B. Braun

Information för alternativet: Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 Mmol/Ml Koncentrat Till Infusionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-02-02

BIPACKSEDEL: information till användaren


Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

kaliumklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml är och vad det används för

2. Innan du använder Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml

3. Hur du använder Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning som innehåller elektrolyten kalium.


Det används när du behöver tillförsel av kalium för att ersätta tidigare uppkommen eller pågående kaliumförlust. Kalium är ett viktigt ämne för kroppen. Kalium behövs för att hjärtat, hjärnan och skelettmusklerna ska fungera.


Infusionsvätskan ges av sjukvårdspersonal som en infusion direkt i blodet.


2. INNAN DU ANVÄNDER ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML


Använd inte Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml

Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml får inte ges till patienter med hyperkalemi (hög kaliumhalt i blodet).


Var särskilt försiktig med Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml

Läkaren avgör ifall särskild uppmärksamhet bör iakttas under behandlingen. Försiktighet bör iakttas om du lider av något tillstånd av följande tillstånd:


Vid dessa tillstånd finns det en risk för hyperkalemi, d.v.s. att kaliumhalten i ditt blod är för hög.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Kom speciellt ihåg att nämna om du använder:

- kaliumsparande diuretika (vätskedrivande läkemedel såsom spironolakton som används vid behandling av högt blodtryck)

- ACE-hämmare (används vid behandling av högt blodtryck)

- angiotensin II antagonister (används vid behandling av högt blodtryck)

- ciklosporin (används vid transplantation)

- takrolimus (används vid transplantation )

- kaliuminnehållande saltersättningsprodukter

Samtidig användning av kalium och något av dessa läkemedel kan minska utsöndringen av kalium via njurarna och leda till att kaliumhalten i ditt blod stiger för mycket.


Samtidig användning av adrenokortikoider, glukokortikoider och mineralkortikoider kan alla minska effekten av kaliumersättning.


Försiktighet rekommenderas då kaliumbehandlingen avslutas hos patienter som ges digoxin (används vid hjärtsvikt).


Kalium kan förstärka den antiarytmiska effekten av kinidin (används vid behandling av hjärtarytmi).


Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar. Din läkare avgör om du kan använda Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml.


Körförmåga och användning av maskiner

Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML


Läkaren avgör hur mycket Addens-Kaliumklorid. B. Braun 1 mmol/ml du behöver eftersom doseringen är individuell.


Addens-Kaliumklorid. B. Braun 1 mmol/ml ges av sjukvårdspersonalen. Den ges som en intravenös infusion (dropp i en ven).


Om du har fått för stor mängd av Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml

Sjukvårdspersonalen övervakar infusionshastigheten och att du får rätt mängd Addens-Kaliumklorid. B. Braun 1 mmol/ml.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar kan förekomma:

- hyperkalemi (för hög kaliumhalt i ditt blod). Symtom kan vara myrkrypningar i armar och ben, svaghet i muskelstyrka eller andningsförmåga vilket kan leda till muskel- och andningsförlamning, förlust av reflexer, svaghet, apati, sinnesförvirring, svaghet och tyngdkänsla i benen, lågt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm vilket kan leda till hjärtstopp, avvikande värden vid EKG.

- oregelbunden hjärtrytm, speciellt vid för snabb infusion.

- lokala reaktioner på injektionsstället, t.ex. infektion, blodpropp i en ven, inflammation i en ven.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Oanvända läkemedel och avfall ska kasseras i enlighet med lokala anvisningar.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös vätska.

pH 4,5 - 7,5.


Förpackningar:

Mini Plasco plastampull av polyeten, 20x20 ml

Mini Plasco Connect plastampull av polyeten, 20x20 ml

Glasflaska med propp av halobutylgummi, 20x50 ml


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Besöksadress:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun Strasse 1

34212 Melsungen

Tyskland


Postadress:

34209 Melsungen

Tyskland


Tillverkare

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Tyskland


ELLER


B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona

Spanien


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


B. Braun Medical AB

Box 110
SE-182 11 Danderyd


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-02-02


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Kvalitativ och kvantitativ sammansättning:

1 ml infusionskoncentrat innehåller 74,5 mg kaliumklorid.

___________________________________________________________

Elektrolytinnehåll per ml per 10 ml per 20 ml

____________________________________________________________

K+ 1 mmol 10 mmol 20 mmol

Cl- 1 mmol 10 mmol 20 mmol

____________________________________________________________

Blandbarhet

80 ml (motsvarande 80 mmol = 4 ampuller) kan sättas till 1000 ml av flertalet förekommande infusionsvätskor såsom aminosyralösningar, glukos-, glukos-elektrolyt- samt elektrolytlösningar. Tillsats av Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml skall utföras aseptiskt strax före infusionens början.


Anvisningar för användning, hantering samt destruktion:

Lösningen skall spädas före användning. Använd inte outspädd lösning. Injektion av outspädd lösning kan vara ögonblickligt dödande.


Förpackningen är avsedd för engångsbruk. Oanvänt innehåll kasseras.

Oanvända läkemedel och avfall ska kasseras i enlighet med lokala anvisningar.


Hållbarhet i bruten förpackning: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2 - 8 °C, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.