iMeds.se

Alfuzosin Hexal

Information för alternativet: Alfuzosin Hexal 5 Mg Depottablett, visa andra alternativ
Document: Alfuzosin Hexal 5 mg prolonged-release tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Alfuzosin HEXAL 5 mg depottabletter


alfuzosinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Alfuzosin Hexal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alfuzosin Hexal

3. Hur du använder Alfuzosin Hexal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alfuzosin Hexal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1.


Vad Alfuzosin Hexal är och vad det används för


Alfuzosin Hexal tillhör en grupp läkemedel som kallas alfa-1-receptorblockerare eller alfareceptorblockare.


Används vid behandling av måttliga eller svåra symtom orsakade av förstorad prostatakörtel, ett tillstånd som också kallas benign prostatahyperplasi. Förstorad prostatakörtel kan orsaka urineringsproblem, såsom frekvent och svårighet att kasta vatten, speciellt på natten. Alfareceptorblockerare gör så att musklerna i prostatan och urinblåsan slappnar av. Detta gör i sin tur att det blir lättare att kasta vatten.


Alfuzosinhydroklorid som finns i Alfuzosin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2.


Vad du behöver veta innan du använder Alfuzosin Hexal


Använd inte Alfuzosin Hexal

Om du är allergisk mot alfuzosinhydroklorid, andra kinolinderivat (t.ex. terazosin, doxazosin och prazosin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alfuzosin Hexal


Svälj tabletterna hela. Krossa, mal eller tugga inte tabletterna eftersom den aktiva substansen alfuzosin då kan tas upp av din kropp snabbare. Detta kan öka risken för biverkningar.


Barn och ungdomar

Alfuzosin Hexal ska inte användas till behandling av barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Alfuzosin Hexal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Alfuzosin Hexal ska inte användas om du tar andra läkemedel som tillhör gruppen alfareceptorblockerare.


Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Alfuzosin Hexal. Några av dessa läkemedel är:


Alfuzosin Hexal med mat och dryck

Alfuzosin Hexal 5 mg kan tas med eller utan mat.


Graviditet och amning

Alfuzosin Hexal endast är avsett för behandling av män.


Körförmåga och användning av maskiner

I början av behandlingen med Alfuzosin Hexal kan du ha känslan av overklighet och förvirring, yrsel eller svaghetskänsla. Kör inte bil, använd inte maskiner och utför inte uppgifter som kan ge upphov till farliga situationer innan du vet hur din kropp reagerar på behandlingen. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Alfuzosin Hexal innehåller små mängder laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.3.


Hur du använder Alfuzosin Hexal


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1 depottablett (5 mg alfuzosin) två gånger per dag. Ta den första dosen precis före sängdags. Svälj tabletten hel med tillräcklig mängd vätska. Krossa, mal eller dela inte tabletterna.


Vanlig dos för äldre patienter (över 65 år) är 1 depottablett (5 mg alfuzosin) en gång per dag. Ta den första dosen precis före sängdags. Eventuellt kan dosen behöva höjas till två gånger dagligen enligt läkarens ordination.


Vanlig dos till patienter med milda till måttliga njurproblem är 1 depottablett (5 mg alfuzosin) en gång per dag. Ta den första dosen precis före sängdags.


Om du har tagit för stor mängd av Alfuzosin Hexal

Om du fått i dig stora mängder Alfuzosin Hexal kan ditt blodtryck hastigt sjunka och du kan känna yrsel och till och med svimma. Om du börjar känna yrsel, sitt eller ligg ner tills du mår bättre. Om symtomen inte försvinner ska du kontakta din läkare eftersom blodtrycksfallet kan behöva behandlas på sjukhus.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Alfuzosin Hexal
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt eftersom detta kan orsaka ett plötsligt blodtrycksfall, speciellt om du tar blodtryckssänkande läkemedel. Fortsätt sen med att ta nästa dos vid ordinarie doseringstillfälle.

Om du slutar att ta Alfuzosin Hexal

Du ska inte avbryta eller avsluta Alfuzosin Hexal medicineringen utan att först tala med din läkare. Om du vill avsluta medicineringen eller om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare eller ett apotek.4.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får bröstsmärtor,sluta ta Alfuzosin Hexal och kontakta läkare eller åk till sjukhuset omedelbart.Normalt händer detta endast om du tidigare har haft kärlkramp. Detta är en mycket sällsynt biverkning och kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare


Om du får symtom som rött och knottrigt hudutslag, svullnad (av ansikte, tunga och svalg), svårighet att andas eller svälja, sluta ta Alfuzosin Hexal och kontakta läkare omedelbart. Detta är symtom på angioödem, vilket är en mycket sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.


Andra biverkningar som kan inträffa med Alfuzosin Hexal är:


Vanliga (kan förekomma hos upp til 1 av 10 användare):

Svimning/yrsel, huvudvärk, svindel (vertigo), kraftigt blodtrycksfall när du reser dig upp (speciellt om dosen är för hög i början av behandlingen och vid återupptagande av behandlingen), magsmärta, illamående, diarré, muntorrhet, svaghetskänsla, olustkänsla.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Dåsighet, svimningsanfall pga otillräcklig blodtillförsel till hjärnan, synstörningar, snabba hjärtslag, känsla av att hjärtat slår snabbt eller bultar hårt, rinnande näsa, hudutslag, klåda, kvarhållande av vatten i kroppen (kan orsaka svullna armar eller ben), ansiktsrodnad, bröstsmärta,obehaglig känsla i magen och matsmältningsbesvär (dyspepsi), illamående, bristande kontroll över att hålla urinen.


Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

Om du ska genomgå ögonoperation för gråstarr och om du tar eller tidigare har tagit Alfuzosin Hexal kan komplikationer uppståunder operationen (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Snabba oregelbundna hjärtslag, onormal leverfunktion (symtomen kan inkludera gulfärgning av huden eller ögonvitorna), långvarig eller eller smärtsam erektion (priapism), mindskat antal vita blodkroppar. Lågt antal blodplättar. Tecken på detta kan vara blödningar från tandkött och näsa, blåmärken, förlängd blödning vid skärsår, utslag (punktformiga röda fläckar som kallas petekier). Minskat blodflöde till delar av hjärnan hos patienter med kända vaskulära störningar i hjärnan.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonalDetta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se5.


Hur ska Alfuzosin Hexal förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterkartan efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid.


En depottablett innehåller 5 mg alfuzosinhydroklorid.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hypromellos (E 464), povidon K 25, magnesiumstearat (E 470 b).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Alfuzosin Hexal är en vit, rund, odragerad tablett med avrundad kant.


Förpackningsstorlekar i blister:

20, 28, 30, 50, 56, 60, 60x1, 100 och 180 depottabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tysklan

eller

LEK S.A,, ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526, Lubljana, Slovenien

eller

LEK S.A., Ul. Podlipie 16, 95-010 Strykow, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast den 2016-05-31