iMeds.se

Alkeran

Information för alternativet: Alkeran 2 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Alkeran 2 mg filmdragerade tabletter

melfalan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Alkeran är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Alkeran

Hur du tar Alkeran

Eventuella biverkningar

Hur Alkeran ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Alkeran är och vad det används för


Alkeran innehåller den aktiva substansen melfalan. Alkeran tillhör läkemedelsgruppen cytostatika (kallas även för kemoterapi) och används för att behandla vissa typer av cancer.Det fungerar genom att hämmacelltillväxt och sakta ner tumörcellernas fortsattatillväxt.


Alkeran används vid behandling av:


Fråga läkare om du vill ha mer information om dessa sjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Alkeran


Ta inte Alkeran

om du är allergisk mot melfalan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Alkeran om:


Andra läkemedel och Alkeran

Tala om för läkare eller apotekspersonalom du tar, nyligen har tagit eller kan tänkasta andra läkemedel.Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Alkeran:


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Risk finns för fosterskadande effekt. Alkeran kan skada spermier, ägg och/eller ett ofött barn. Tillförlitligtpreventivmedel måste användas för att undvika graviditet medan du eller din partner tar dessa tabletter.

Om du redan är gravid är det viktigt att tala om det för läkaren innan du får Alkeran.


Amning

Amma inte medan du får Alkeran.


Fertilitet

Alkeran kan skada spermier, ägg och/eller ett ofött barn.


Hos kvinnor kan Alkeran påverka äggstockarna, vilket kan leda till infertilitet (oförmåga att få barn) och amenorré (utebliven menstruation).


Hosmän kan Alkeran påverka bildningen spermier, vilket kan leda till infertilitet (oförmåga att få barn). Det rekommenderas att män som får behandling med Alkeran inte ska blifar till ett barn under behandling och i upp till sex månader efter avslutad behandling. Du kanske vill söka råd angående konservering av sperma före behandlingens början.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärptuppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Alkeran


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du ska ta och hur ofta du ska ta dem. När du tar Alkeran kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta sker för att kontrollera antalet blodkroppar. Detta kan ibland leda till att din läkare ändrar din dos.


Multipelt Myelom

Rekommenderad dos är 0,15 mg/ kg kroppsvikt per dag i fyra dagar. Denna behandling upprepas var sjätte vecka.


Äggstockscancer

Rekommenderad dos är 0,2 mg/ kg kroppsvikt per dag i 5 dagar. Denna behandling upprepas var fjärde till åttonde vecka.


Svälj dina tabletter hela med ett glas vatten. Om filmdrageringen på tabletterna är oskadad, finns det ingen risk för skadliga effekter vid hanteringen. Tabletterna ska inte delas, krossas eller tuggas.


Om du har tagit för stor mängd av Alkeran

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


Om du har glömt att ta Alkeran

Informera din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande biverkningar, kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart:

allergisk reaktion. Tecknen kan inbegripa:

Allergisk reaktion har rapporterats i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

blodpåverkan så som minskat antal röda och vita blodkroppar, blodplättar eller blodbrist. Tecknen kan inbegripa:

Blodpåverkan har rapporterats som en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).


Även följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

hos män: frånvaro av spermier i sädesvätskan (azoospermi).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Alkeran ska förvaras


Förvaras i kylskåp (2 ºC - 8 ºC).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alkeran tabletter är vita till gulvita, runda, bikonvexa och filmdragerade märkta på ena sidan med ett ”A” och på andra sidan med ”GX EH3”. Tabletterna tillhandahålls i brun glasburk med barnskyddande lock innehållande 25 eller 50 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irland


Tillverkare:

Excella GmbH

Nürnberger Strasse 12,

90537 Feucht,

Tyskland


Information lämnas av:

Navamedic AB, Krokslätts parkgata 4, 400 22 Göteborg


Denna bipacksedel ändrades senast


2016-11-09