iMeds.se

Alkeran

Information för alternativet: Alkeran 50 Mg Pulver Och Vätska Till Injektionsvätska, Lösning, visar 2 alternativ


Bipacksedel: Information till användaren


Alkeran 50 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

melfalan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:


1. Vad Alkeran är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alkeran

3. Hur du tar Alkeran

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alkeran ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alkeranär och vad det används för


Alkeran innehåller den aktiva substansen melfalan. Alkeran tillhör läkemedelsgruppen cytostatika (kallas även för kemoterapi) och används för att behandla vissa typer av cancer. Det fungerar genom att hämma celltillväxt och sakta ner tumörcellernas fortsatta tillväxt.


Alkeran- används vid behandling av:


Fråga läkare om du vill ha mer information om dessa sjukdomar.2. Vad du behöver veta innan du tar Alkeran


Ta inte Alkeran:

Om du är allergisk mot melfalan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Alkeran om:


Andra läkemedel och Alkeran

Tala om för läkare eller apotekspersonalom du tar, nyligen har tagit eller kan tänkasta andra läkemedel.Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Alkeran:


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Risk finns för fosterskadande effekt. Alkeran kan skada spermier, ägg och/eller ett ofött barn. Tillförlitligt preventivmedel måste användas för att undvika graviditet medan du eller din partner får Alkeran.

Om du redan är gravid är det viktigt att tala om det för läkaren innan du får Alkeran.


Amning

Amma inte medan du får Alkeran.


Fertilitet

Alkeran kan skada spermier, ägg och/eller ett ofött barn.


Hos kvinnor kan Alkeran påverka äggstockarna, vilket kan leda till infertilitet (oförmåga att få barn), och amenorré (utebliven menstruation).


Hosmän kan Alkeran påverka bildningen spermier, vilket kan leda till infertilitet (oförmåga att få barn). Det rekommenderas att män som får behandling med Alkeran inte ska blifar till ett barn under behandling och i upp till sex månader efter avslutad behandling. Du kanske vill söka råd angående konservering av sperma före behandlingens början.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärptuppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Alkeran innehåller natrium,propylenglykoloch etanol.

Spädningsvätskan till detta läkemedel innehåller 2,32 mmol (53,4 mg) natrium per injektionsflaska (10 ml). Detta ska beaktas till patienter som ordinerats saltfattig kost.


Detta läkemedel innehåller 5 volymprocent alkohol (etanol). Skadligt för personer som lider av alkoholism. Detta ska beaktas av gravida eller ammande kvinnor, barn samt högriskgrupper som exempelvis patienter med leversjukdom eller epilepsi.


Detta läkemedel innehåller propylenglykol och kan ge liknande symtom som alkohol.3. Hur du tar Alkeran


Alkeran ska endast ordineras av en specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling.

Alkeran injektionsvätska kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal som en injektion.


Din läkare kommer att anpassa dosen av Alkeran för dig baserat blanda annat på din kroppsvikt, din sjukdom och din njurfunktion.


När du får Alkeran kommer läkaren att ta blodprover regelbundet. Detta görs för att kontrollera antalet blodkroppar i ditt blod. Ibland kan läkaren ändra dosen på grund av dessa prover.


Om du har fått för stor mängd av Alkeran

Du kommer att få Alkeran av en läkare, så det är osannolikt att du får för mycket. Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tror att du har fått för mycket eller om du missat en dos.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande biverkningar kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart:

allergisk reaktion. Tecknen kan inbegripa:

Allergisk reaktion har rapporterats i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

blodpåverkan såsom minskat antal röda och vita blodkroppar, blodplättar eller blodbrist. Tecknen kan inbegripa:

  • oväntade blåmärken eller blödningar

  • onormal trötthet, yrsel eller andfådd

  • plötslig sjukdomskänsla (även med normal kroppstemperatur).

  • tecken på infektion så som halsont

Blodpåverkan har rapporterats som en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).

Muskelpåverkan såsom rabdomyolys och muskelförtvining. Tecknen kan inbegripa:

  • oförklarlig muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet

  • din urin är mörkare än vanligt eller brun- eller rödaktig till färgen.

Muskelpåverkan har rapporterats som en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) vid lokal behandling med Alkeran i en arm eller ett ben så kallad regional arteriell perfusion.


Även följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

hos män – frånvaro av spermier i sädesvätskan (azoospermi)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Alkeran ska förvaras


Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i skydd mot kyla.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är melfalan. En injektionsflaska med pulver innehåller melfalanhydroklorid motsvarande 50 mg melfalan.

Övriga innehållsämnen är: Pulver : povidon,saltsyra.

Vätska: natriumcitrat, propylenglykol, etanol (96%) och vatten för injektionvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt till gulvitt pulver.


Varje förpackning innehåller en injektionsflaska med pulver (I) samt en injektionsflaska med spädningsvätska (II).


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irland


Tel:+46 856 642 572


Tillverkare:

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Strada Provinciale Asolana 90

San Polo di Torille

Parma 43056

Italien


Information lämnas av:

Navamedic AB, Krokslätts parkgata 4, 400 22 Göteborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-11-09


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Säkerhetsföreskrifter

Beträffande administreringsteknik och hanteringhänvisas till gällande föreskrifter angående”Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt”.


Om Alkeran kommer i kontakt med huden – skölj genast med vatten och tvätta sedan med tvål och rikligt med kallt vatten.

Om Alkeran kommer i ögonen – skölj omedelbart med rikligt med vatten eller steril koksaltlösning. Omedelbart efter sköljning ska undersökning göras av ögonläkare.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Inkompatibiliteter

Alkeran injektionsvätska är inte kompatibel med infusionslösningar innehållande dextros. Det rekommenderas att endast fysiologisk koksaltlösning används för spädning.


Beredning av injektionsvätska

Injektionsvätskan ska beredas vid rumstemperatur. Alkeran injektionsvätska ska beredas omedelbart före användning. Injektionsvätskan ska inte förvaras i kylskåp eftersom det då bildas fällning.Spädning av injektionsvätska

Det rekommenderas att endast fysiologisk koksaltlösning används för spädning.


Infusioner med tillsats av Alkeran bör avslutas inom 1,5 timmar efter upplösning av pulvret eftersom melfalan har reducerad stabilitet och nedbrytningshastigheten ökar med stigande temperatur.


Om grumlighet eller kristallisering påvisas i rekonstituerad eller utspädd lösning ska läke­medlet genast kasseras.


Administreringssätt

I första hand rekommenderas att Alkeran ges som långsam intravenös injektion via en infartskanyl under samtidig snabb och kontinuerlig intravenös infusion med fysiologisk koksaltlösning, antingen i perifer eller central ven.


Om direkt injektion på detta sätt inte är möjlig kan Alkeran injektionsvätska ges som intravenös infusion och kan spädas med natriumklorid (9 mg/ml) infusionsvätska, se ovan.


Om Alkeran injektionsvätska ges i högdos rekommenderas administrering via central venkateter.


För regional arteriell perfusion hänvisas till facklitteraturen.


Försiktighet ska iakttas för att undvika extravasation. Om det föreligger svårigheter att få fullgott flöde genom perifer ven ska central venkateter övervägas.