iMeds.se

Amlodipin Accord

Document: Amlodipin Accord tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Amlodipin Accord 5 mg tabletter

Amlodipin Accord 10 mg tabletter

amlodipin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:


1. Vad Amlodipin Accord är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Accord

3. Hur du tar Amlodipin Accord

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amlodipin Accord ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amlodipin Accord är och vad det används för


Amlodipin Accord innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.


Amlodipin Accord användsföratt behandlahögtblodtryck(hypertoni)eller ensärskildtypavbröstsmärtorsomkallaskärlkramp (angina).EnsällsyntformavdennaärPrinzmetalsanginaeller variantangina.


Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Accord genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Detta läkemedel ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


Amlodipin som finns i Amlodipin Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Accord


Ta inte Amlodipin Accord

om du är allergisk mot amlodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.


Varningar och försiktighet

Tala medläkareeller apotekspersonal innan du tar Amlodipin Accord. Tala om för läkaren omdu hareller harhaftnågotavföljande:

hjärtinfarktundersenaretid

hjärtsvikt

myckethögtblodtryck(hypertensivkris)

leversjukdom

om du är äldre och din dos behöver ökas


Barnochungdomar

Amlodipin Accord harintestuderatsbarnunder6år.Amlodipin Accord börendastanvändasföratt behandlahypertonipå barn ochungdomarmellan6till17år(seavsnitt3).

Förmerinformation,tala meddinläkare.


Andra läkemedel och Amlodipin Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Amlodipin Accord kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:


Amlodipin Accord kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.


Amlodipin Accord med mat och dryck

Om du tar Amlodipin Accord ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av den blodtryckssänkande effekten av Amlodipin Accord.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Säkerhetenföramlodipinundergraviditetharintefastställts.


Amning

Detärokäntomamlopidinpasserarövertillbröstmlk.


Körförmåga och användning av maskiner:

Amlodipin Accord kanpåverkadinkörförmågaellerrmågaattanvändamaskiner.Omdumårilla,bliryreller trötteller fårhuvudvärkavtabletternaskaduinterabileller användamaskiner.Kontaktaomedelbartdinläkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Amlodipin Accord


Taalltiddetta läkemedelenligtläkarenseller apotekspersonalens anvisningar.Rådfrågaläkareellerapotekspersonalomduärosäker.


Rekommenderad inledandedos är5mgAmlodipin Accord engångdagligen.Dosenkanökastill10mgAmlodipin Accord tabletteren gång dagligen.


Detta läkemedel kan tas föreeller eftermateller dryck.Dubörta detta läkemedelvidsammatidvarjedagmed ett glasvatten.TainteAmlodipin Accord tillsammansmedgrapefruktjuice.


Användning för barn och ungdomar

Denrekommenderadevanliga startdosenförbarnochungdomar(6–17år)är2,5mgdagligen.Maximal rekommenderad dosär5mgdagligen.Amlodipin2,5mgärförnärvarandeintetillgängligoch 2,5mgdosen kaninteerhållasmedAmlodipin Accord 5mgeftersomdessatabletterinteärtillverkadeett sätt somgöratt de kandelasi tvålikastoradelar.


Detär viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna ärslut innan du går till läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Amlodipin Accord

Ommantarförmångatabletterkanblodtrycketblilågteller till ochmedfarligtlågt.Dukankännadigyr,ostadig,svimfärdigellersvag.Omblodtrycketsjunkertillräckligtlågtkanmandrabbasavchock. Hudenkänns dåkallochfuktigochmankanblimedvetslös.Sökomedelbar vårdomdutagit förstor mängdAmlodipin Accord.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Amlodipin Accord

Oroadiginte.Omduglömmeratt ta entablettskadubarastruntai dendosen.Tanästadosi rätt tid.Ta intedubbeldosförattkompenseraförglömddos.


Om du slutar att ta Amlodipin Accord

Läkarenkommeratt angehurlängeduskata detta läkemedel.Dinsjukdomkankommatillbakaomduslutar tadetta läkemedeltidigare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksomalla läkemedelkandetta läkemedelorsakabiverkningarmenallaanvändarebehöverintedem.


omedelbarttillläkarenomdufårnågonavföljandebiverkningarnär duhar tagitdettaläkemedel.


plötsligväsandeandning,bröstsmärtor,andfåddhetellersvårigheteratt andas

svullnadiögonlock,ansikteellerläppar

svullnadi tungaochsvalgsomgördetmycketsvårtatt andas

svårahudreaktionersomkraftigautslag,nässelutslag,rodnadöverhelakroppen,svårklåda,blåsor, hudavflagningochsvullnad,inflammerade slemhinnor(Stevens-Johnsonssyndrom)eller andra allergiskareaktioner

hjärtinfarkt,onormalhjärtfrekvens(puls)

inflammationi bukspottkörteln,somkangesvårabuk-ochryggsmärtorochkraftig sjukdomskänsla.


Följandemycket vanligabiverkningarharrapporterats.Omnågonavdessagerdigproblemeller omdevararöverenveckaskadukontaktadinläkare.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):svullna anklar (ödem)


Följande vanliga biverkningarhar rapporterats. Omnågonavdessagerdigproblemeller omde vararöverenveckaskadukontaktadinläkare.Andrabiverkningarsomrapporteratsfinnsi följandelista.Omnågrabiverkningarblirvärreeller omdu märker någrabiverkningarsomintemnsi dennainformation,kontaktakareeller apotekspersonal.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): humörsvängningar,ångest,depression,mnlöshet

darrningar,smakförändring, svimning

domningarellerstickningari armarochben,oförmågaattkännasmärta

öronringningar

lågtblodtryck

nysningar/rinnande näsagrundavinflammation i nässlemhinnan(rinit)

hosta

muntorrhet,kräkningar

håravfall,ökadsvettning,kliande hud,rödafläckarhuden,hudmissfärgning

urineringsbesvär,ökaturineringsbehovnatten,ökadurineringsfrekvens

impotens,obehagfråneller förstoradebrösthosmän

smärtor,sjukdomskänsla

led-ellermuskelsmärtor, ryggsmärtor

viktökningellerviktminskning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

förvirring


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

minskatantalvitablodkroppar,minskat antalblodplättarsomkanledatillblåmärkeneller att man blöderlätt(skadorrödablodkroppar)

förhöjtblodsocker(hyperglykemi)

ennervrubbningsomkanorsakasvaghet,stickningarellerdomningar

svullettandkött

uppsvullenbuk(gastrit)

onormalleverfunktion,inflammation i levern(hepatit),gulfärgadhud(gulsot),rhöjda leverenzymersomkanpåverkavissamedicinskatester

ökadmuskeltonus(muskelspänning)

inflammationi blodkärlen,oftamedhudutslag

ljuskänslighet

sjukdomarsomkombinerarrigiditet,tremor,och/ellerrörelsestörningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amlodipin Accord ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat.:/EXP”

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Amlodipin Accord 5 mg: Den aktiva substansen är amlodipin. Varje tablett innehåller 5 mg amlodipin (som besilat).

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, dinatriumvätecitrat, krospovidon, kroskarmellosnatrium.


Amlodipin Accord 10 mg:

Den aktiva substansen är amlodipin. Varje tablett innehåller 10 mg amlodipin (som besilat).

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, dinatriumvätecitrat, krospovidon, kroskarmellosnatrium.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Amlodipin Accord 5 mg:

Vita, ca 6,6 mm runda, bikonvexa tabletter.


Amlodipin Accord 10 mg:

Vita, ca 8,5 mm runda, bikonvexa tabletter


Förpackningsstorlekar

Blister:

5 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 och 100 tabletter

10 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 och 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF, Storbritannien


Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF, Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-07-13