iMeds.se

Axilur Vet.

Information för alternativet: Axilur Vet. 10 % Oral Suspension, visar 6 alternativ
Document: Axilur vet. 10 per cent oral suspension (häst,hund,katt,nöt) PL change

BIPACKSEDEL

Axilur vet. 10% oral suspension


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning :


Intervet International B.V.

P.O. Box 31

NL-5830 AA Boxmeer

Nederländerna


Tillverkare:


Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

FR-27460 Igoville

Frankrike


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Axilur vet. 10% oral suspension


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


100 ml Axilur vet. 10 % oral suspension innehåller:


Aktiv substans:

Fenbendazol 10 g.


Övriga innehållsämnen:

Vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumkarboxymetylcellulosa, povidon, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, natriummetylparahydroxibensoat, natriumpropylparahydroxibensoat, bensylalkohol, renat vatten.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Häst:

Fullvuxna stadier och larvstadier av stora strongylider (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus), Oxyuris equi, Parascaris equorum, Dictyolcaulus arnfeldi och Strongyloides westeri. Vid behandling mot Strongyloides westeri hos föl ges ökad dos.


Hund och katt:

Fullvuxna stadier och larvstadier av spolmask (Toxocara canis, T cati, Toxascaris leonina), hakmask (Ancylostoma caninum, A tubæforme, Uncinaria stenocephala), piskmask (Trichuris vulpis), lungmask (Aelurostrongylus abstrusus), magmask (Ollulanus spp.), bandmask (t ex Tænia pisiformis, T. hydatigena, T. tæniæformis. T. ovis, T. cervi, T. serialis och Mesocestoides spp.).

Förebyggande av toxocariasis och ancylostomiasis (sjukdom orsakad av infektion med spolmask resp. hakmask) hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden.


Nötkreatur:

Fullvuxna stadier och larvstadier av Ostertagia spp., Oesophagostomum spp., Hæmonchus contortus, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Bunostomum spp., Gaigeria pachyscelis, Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Muellerius capillaris och Moniezia spp. Vid infektion med Moniezia spp. krävs dubbla normaldosen för effekt.


5. KONTRAINDIKATIONER


Inga.


6. BIVERKNINGAR


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:


- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Mycket sällsynta :

Kräkningar eller lindrig diarré kan förekomma hos katt

Besvär från magtarmkanalen (såsom kräkningar och lindrig diarré) kan förekomma hos hund. Allergiska reaktioner kan förekomma hos hund.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Häst, hund, katt och nötkreatur.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


1 ml Axilur vet.10% oral suspension innehåller 100 mg fenbendazol.


Häst:

Vanlig dosering är 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 7,5 ml Axilur vet. 10% oral suspension per 100 kg kroppsvikt som engångsdos. Vid behandling mot Strongyloides westeri hos föl ges ökad dos, 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 50 ml Axilur vet. 10% oral suspension per 100 kg kroppsvikt som engångsdos. Den orala suspensionen inblandas i foder.


Hund och katt:

Vanlig dosering är 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml Axilur vet. 10% oral suspension per 4 kg kroppsvikt dagligen i tre dagar. Den orala suspensionen ges antingen direkt i munnen i samband med utfodring eller inblandad i foder.


Hund:

För förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar behandlas den dräktiga tiken dagligen från 40:de dräktighetsdygnet tom 14 dygn efter valpning med 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml Axilur vet. 10% oral suspension per 4 kg kroppsvikt. Den orala suspensionen ges antingen direkt i munnen i samband med utfodring eller inblandad i foder.


Nötkreatur:

Vanlig dosering är 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 15 ml Axilur vet. 10% oral suspension per 200 kg kroppsvikt som engångsdos.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


För korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

Den orala suspensionen ges inblandad i djurets vanliga foder.

Den orala suspensionen inblandas i en foderportion till hund och katt.

Den orala suspensionen blandas i en individuell kraftfodergiva till häst och nötkreatur.


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter:

Häst: 5 dagar

Nötkreatur: 9 dagar


Mjölk: 4 dagar.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring upp till tio dagar efter avslutad behandling.


Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.


Dräktighet och laktation


Häst,och nötkreatur:

Kan användas under dräktighet och laktation.


Katt:

Användning under den första tredjedelen av dräktigheten bör undvikas.


Hund:

Kan ges till dräktig tik från 40:de dräktighetsdygnet till och med 14 dygn efter valpning.


Överdosering

Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-09-07


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Förpackningsstorlek:

50 ml


Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Ombud:

Intervet AB

Box 6195

102 33 Stockholm

Telefon: 08-522 216 60


4