iMeds.se

Azitromax

Information för alternativet: Azitromax 500 Mg Filmdragerad Tablett, Azitromax 250 Mg Filmdragerad Tablett, visar 5 alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Azitromax 250 mg filmdragerade tabletter

Azitromax 500 mg filmdragerade tabletter

Azitromax 40 mg/ml pulver till oral suspension


azitromycin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Azitromax är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Azitromax

3. Hur du använder Azitromax

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Azitromax ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Azitromaxär och vad det används för


Azitromax är ett antibiotikum som verkar genom att störa bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed att bakterierna förökar sig.


Azitromax används mot infektioner i könsorganen såsom klamydia och gonorré. Patienter som är överkänsliga mot penicillin eller av annan orsak inte kan ta penicillin kan få Azitromax vid följande sjukdomar: halsfluss, lunginflammation, öroninflammation samt hudinfektioner.


Azitromycin som finns i Azitromax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Azitromax


Använd inte Azitromax

om du är allergisk (överkänslig) mot azitromycin eller närbesläktade antibiotika t.ex. erytromycin, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Azitromax.


Var särskilt försiktig med Azitromax:

om du har myastenia gravis.

om ditt nyfödda barn behandlas med Azitromax och kräks eller uppvisar obehag vid matning, kontakta läkare omedelbart.


Sluta att ta Azitromax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):


Andra läkemedel och Azitromax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Effekten av behandlingen kan påverkas om Azitromax och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra läkemedel, t.ex.:

Patienter som behandlas med både Azitromax och medel mot "halsbränna och sura uppstötningar" (så kallade antacida), ska inte ta läkemedlen vid samma tillfälle.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet:

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådfråga läkare före användning av Azitromax under graviditet.


Amning:

Du ska inte amma under behandling med Azitromax.


Körförmåga och användning av maskiner

Azitromycin kan ge biverkningar som kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner (t.ex. yrsel och kramper).


Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Azitromax tabletter innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Azitromax pulver till oral suspension innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Azitromax


Dosen ska bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för dig. Använd alltid Azitromax enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Azitromax kan tas med eller utan mat, men risken för magbiverkningar kan minska om läkemedlet tas tillsammans med mat.


Vanlig dos för vuxna och barn som väger över 45 kg

250-500 mg en gång om dagen i 3-5 dagar.


Vid infektioner i könsorganen

Dosen varierar beroende på typ av infektion.


Äldre

Ingen anpassning av dosen är nödvändig för äldre patienter.


Patienter med njur- eller leverproblem

Tala om för läkare om du har njur- eller leverproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.


Användning för barn

Barn som väger över 45 kg kan ta samma dos Azitromax som vuxna. Till barn som väger under 45 kg ska oral suspension användas. Dosen anpassas efter barnets vikt och doseras en gång per dag i 3-5 dagar.


Suspensionen ska omskakas före varje dosering.


Om du använt för stor mängd av Azitromax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Azitromax

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

diarré


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

kramper, svimning, minskad känslighet för beröring, rastlöshet, förlorat lukt- eller smaksinne, förändrat luktsinne, myastenia gravis (en sjukdom som orsakar muskelsvaghet)


Biverkningar vid förebyggande behandling mot mycobakterium avium-intracellulare-komplex (MAC)


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

diarré, buksmärtor, illamående, gasbildning, obehagskänsla i magen, lös avföring


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

aptitlöshet


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos förre än 1 av 1 00):

hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), starkt solljus kan ge hudirritation

kraftlöshet, sjukdomskänsla


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Azitromax ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


Färdigberedd oral suspension är hållbar i 10 dagar vid förvaring vid högst 30 C.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Filmdragerade tabletter


Pulver till oral suspension (bereds på apotek till oral suspension)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerade tabletter

250 mg tabletter: vita, avlånga, 13,5 mm, märkta med ZTM 250 samt Pfizer-logo.

500 mg tabletter: vita, avlånga, 17 mm, märkta med ZTM 500 samt Pfizer-logo.


Tryckförpackningar 250 mg: 6 st.

500 mg: 2, 3 och 30 st.


Pulver till oral suspension Plastflaska 15 och 22,5 ml


Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna
Tel: 08-550 520 00
e-post: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel godkändes senast:

2016-03-07

6