iMeds.se

Banminth Vet.

Information för alternativet: Banminth Vet. 12 % Oral Pasta, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2014-10-06

Banminth vet. 12 %

Oral pasta


Avmaskningsmedel mot rundmask hos katt

Förpackningar: doseringsspruta 2 g, 5x2 g, 3 g.


Vad innehåller läkemedlet

Verksamt ämne: Pyrantelembonat 115 mg per g pasta.

Övrigt: Kiseldioxid, sorbitol, natriumalginat och renat vatten samt konserveringsmedlen propylparaben E 216 och metylparaben E 218..


Innehavare av försäljningstillstånd

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki/Helsingfors

Finland


Information lämnas av

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

tel. 042- 38 54 50


Vad används läkemedlet för

Avmaskning av katt med spol- eller hakmaskinfektion.


Vilka biverkningar kan läkemedlet ge

Inga biverkningar förväntas vid normal användning av produkten.


Djurarter som läkemedlet skall användas till

Katt


Hur skall läkemedlet användas

Om preparatet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.

Ett streck på doseringssprutan eller 0,5 g pasta ges per kg kroppsvikt.


Kattens vikt

Av sprutan ges

1 kg

1 delstreck

2 kg

2 delstreck

3 kg

3 delstreck


En 2 g spruta räcker till behandling av en katt som väger 4 kg

och en 3 g spruta räcker till 6 kg.


Dräktighet och digivning

Kan ges till dräktiga och digivande katter.


Bruksanvisning

Den rekommenderade dosen skall ges i en fodergiva. För in doseringssprutan i kattens mun mot tungans bakre del och tryck ut önskad mängd pasta. Önskad mängd pasta kan också blandas i maten, men då inte i större portion än att katten äter upp allt vid ett tillfälle.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen behöva upprepas efter ca 14 dagar.


Hur skall läkemedlet förvaras

Förvaras vid högst 25oC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Öppnad dosspruta skall ej sparas.

Läkemedlet skall förbrukas före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Datum för senaste revidering av bipacksedeln

2014-10-06