iMeds.se

Banminth Vet.

Information för alternativet: Banminth Vet. 12 % Oral Pasta, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2015-07-27

produktresumé veterinärmedicinska läkemedel

Det veterinärmedicinska läkemedlets namn

Banminth vet. 12 % oral pasta

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Aktivt(a) innehållsämne(n)

Pyrantelembonat 115 mg per g pasta

Hjälpämnen

Kiseldioxid 30 mg, propylparaben E216 0,2 mg, methylparaben E218 1,8 mg,

sorbitol 150 mg, natriumalginat 22 mg och renat vatten till 1 g.

Läkemedelsform

Oral pasta


Svagt gul

Farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot trematoder, nematoder och cestoder.

ATCvet-kod: QP52AF02


Pyrantelpamoat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin-agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Vid rekommenderad dos har pyrantelpamoat > 90 % effekt mot spolmask och hakmask hos katt. Pyrantel har effekt mot följande parasiter hos katt:

Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina och Ancylostoma spp.

Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantelpamoat är relativt olösligt och absorberas endast till ringa del från tarmkanalen.

Den lilla mängd som absorberas metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

Miljöegenskaper, i förekommande fall

-

Kliniska uppgifter

Djurslag

Katt

Indikationer

För behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos katt.

(T. cati, T. canis, T. leonina, Ancylostomaspp).

Kontraindikationer

Inga kända.

Biverkningar

Inga kända.

Särskilda försiktighetsmått vid användning

Inga.

Användning under dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och digivande kattor.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

Dosering och administreringssätt

Normaldosen är 58 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt motsvarande. 0,5 g pasta, dvs ett streck på doseringssprutan. En doseringsspruta om 2 g räcker till 4 kilo och 3 g till 6 kilo.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

Överdosering

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

Karenstid

Ej avsett för livsmedelsproducerande djur.

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar läkemedlet till djur

Inga särskilda.

Farmaceutiska uppgifter

Viktiga blandbarhetsproblem

Inga kända.

Hållbarhet

3 år.

Öppnad doseringsspruta skall ej sparas.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25o C.

Förpackningstyp och innehåll

2 g och 3 g Doseringssprutor i plast med en svagt gul pasta.


Förpackningsstorlek: 1x2g, 5x2g

1x3 g

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använd produkt och avfall, i förekommande fall

Överbliven medicin lämnas till apotek för destruktion.

Namn eller företagsnamn och adress eller registrerat kontor för innehavaren av godkännandet för försäljning

Zoetis Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki/Helsingfors, Finland

Förbud mot försäljning, förordnande och/eller användning

-

Nummer på godkännandet för försäljning

10387

Datum för första godkännande/förnyat godkännande

1986-06-13 / 2010-01-01

Datum för översyn av produktresumén

2015-07-27