iMeds.se

Becotide Nasal

Document: Becotide Nasal nasal spray, suspension PL change

Läkemedelsverket 2015-03-02

BIPACKSEDEL: information till användaren


Becotide Nasal 50 mikrogram/dos, nässpray, suspension


Beklometasondipropionat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Becotide Nasal är och vad det används för

2. Innan du använder Becotide Nasal

3. Hur du använder Becotide Nasal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Becotide Nasal ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD BECOTIDE NASAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Becotide Nasal nässpray är ett kortisonpreparat, som motverkar inflammation och allergi.

Becotide Nasal används vid snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Becotide Nasal används även vid vasomotorisk snuva (s k rinnsnuva). Becotide Nasal används även vid näspolyper, ofta som komplement till kirurgiskt ingrepp.


Vid pollenallergi bör om möjligt behandlingen påbörjas innan pollenhalterna i luften blir höga. Inleds behandlingen emellertid i ett senare skede, kan effekten inträda något senare och inom några dagar.

Becotide Nasal har endast effekt på allergiska symtom från näsan. Vid allergiska symtom från ögonen, eller under de första dagarna av användningen av Becotide Nasal kan kompletterande behandling behövas.


2. INNAN DU ANVÄNDER BECOTIDE NASAL


Använd inte Becotide Nasal

om du är allergisk (överkänslig) mot beklometasondipropionat eller mot något av övriga innehållsämnen i Becotide Nasal.


Var särskilt försiktig med Becotide Nasal

Rådgör med läkare innan behandling med Becotide Nasal påbörjas om du har någon av följande sjukdomar:


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Becotide Nasal under graviditet.


Det har inte studerats om beklometasondipropionat går över i modersmjölk. Det är rimligt att anta att beklometasondipropionat passerar över i modersmjölk men vid de doser som ges i nässprayen är det låg risk för betydande halter i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Becotide Nasal under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Becotide Nasal

Becotide Nasal innehåller bensalkoniumklorid som kan verka irriterande på huden och kan ge hudreaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER BECOTIDE NASAL


Använd alltid Becotide Nasal enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är 1-2 sprayningar i vardera näsborren 2 gånger om dagen.


Skaka nässprayen före användning. Se bruksanvisning för mer information.


Becotide Nasal ger ofta lindring efter några timmar, men full effekt erhålls först efter några dagars regelbunden användning. Vid hösnuva bör behandlingen om möjligt sättas in innan pollensäsongen börjar.


Om du har tagit för stor mängd av Becotide Nasal

Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symptom.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du använt för mycket Becotide Nasal vid något enstaka tillfälle, bör du inte få några obehagliga effekter.


Om du har glömt att ta Becotide Nasal

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Becotide Nasal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar indelas i följande kategorier:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

vanliga (fler än 1 person av 100)

mindre vanliga (färre än 1 person av 100)

sällsynta (färre än 1 person av 1000)

mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000)


Mycket vanliga: Lätt blodblandat nässekret.


Vanliga: Nysningar genast efter sprayning. Obehaglig lukt eller smak som kan bero på bakomliggande sjukdom eller läkemedlets egenskaper. Huvudvärk.


Mycket sällsynta: Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen. Glaukom (grön starr), förhöjt ögontryck, katarakt (grå starr). Överkänslighetsreaktioner, t ex hudutslag, klåda, nässelfeber (urtikaria), svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem), kramp i luftrören, andnöd eller anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion).


Sluta att ta Becotide Nasal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. HUR BECOTIDE NASAL SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30oC.


Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Nässprayen bör användas inom 3 månader efter första doseringstillfället för att minska risken att dospumpen fungerar sämre.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Becotide är beklometason (som beklometasondipropionat). Varje dos innehåller 50 mikrogram beklometason per dos.

Övriga innehållsämnen är vattenfri glukos, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, konserveringsmedel (bensalkoniumklorid 20 mikrogram, fenetanol 0,25 mikroliter), polysorbat 80, saltsyra för pH-justering, renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Becotide Nasal finns i förpackningsstorlekarna 100 doser, 180 doser och 200 doser.


Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel godkändes senast

2015-03-02


Bruksanvisning

Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Becotide Nasal.


Snyt näsan försiktigt.


1

. Skaka flaskan.

Avlägsna den genomskinliga plasthatten

från flaskans spets.


2. Håll sprayflaskan som på bilden:

Låt den vila på tummen och placera långfingret

och pekfingret på var sin sida om flaskans spets.

Pumpa genom att med långfingret och pekfingret pressa

den runda ‘kragen’ nedåt mot tummen.

Före första användningstillfället bör man pumpa

flera gånger (ca 10 ggr), så att en jämn dusch erhålles.

Denna laddningseffekt kvarstår 1 dygn. Om längre tid

förflyter måste pumpen återladdas med 1 pumpning.


3. Böj huvudet lätt framåt. Täpp till ena näsborren.

För in flaskans spets i andra näsborren och pumpa en gång.

Andas samtidigt lätt in genom näsborren.

Andas därefter ut genom näsan.


4. Upprepa proceduren i andra näsborren.


Torka av näsapplikatorn och återsätt plasthatten.


Rengöring. Avlägsna den genomskinliga plasthatten från flaskans spets, tryck försiktigt upp den runda ‘kragen’, så att flaskans spets frigörs. Spola näsapplikatorn och plasthatten under rinnande kallt vatten. Skaka av vattnet och låt lufttorka. Återsätt näsapplikatorn och skyddshatten.

Om näsapplikatorn blir ‘igentäppt‘ kan den ligga i varmt vatten en stund. Skölj sedan med kallt vatten och låt lufttorka. Sätt tillbaka delarna.

Nässprayen bör rengöras en gång i veckan eller oftare om den blir ’igentäppt’.

Peta inte med nål eller annat vasst föremål i näsapplikatorn.


Barn: Användning av Becotide Nasal på barn fordrar ofta överinseende av vuxen för att garantera att inhalationen utförs helt riktigt.


5