iMeds.se

Bikalutamid Actavis

Information för alternativet: Bikalutamid Actavis 50 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Bikalutamid Actavis 50 mg filmdragerade tabletter

bikalutamid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bikalutamid Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bikalutamid Actavis

3. Hur du använder Bikalutamid Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bikalutamid Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bikalutamid Actavis är och vad det används för


Bikalutamid Actavis är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen bikalutamid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas antiandrogener.


Bikalutamid som finns i Bikalutamid Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.”


2. Vad du behöver veta innan du använder Bikalutamid Actavis


Använd inte Bikalutamid Actavis


Bikalutamid Actavis får ej ges till barn eller ungdomar.


Ta inte Bikalutamid Actavis om det ovan nämnda gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Bikalutamid Actavis


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bikalutamid Actavis:

Om du hamnar på sjukhus, berätta för sjukhuspersonalen att du tar Bikalutamid Actaivs


Barn och ungdomar

Bikalutamid Actavis får ej ges till barn eller ungdomar.


Andra läkemedel och Bikalutamid Actavis

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel utan recept och naturläkemedel. Detta eftersom Bikalutamid Actavis kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Vissa läkemedel kan också påverka hur Bikalutamid Actavis fungerar.Bikalutamid Actavis med mat och dryck

Tabletterna behöver inte tas tillsammans med mat, men ska sväljas tillsammans med ett glas vatten.


Graviditet och amning

Detta läkemedel får aldrig tas av kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel bör inte påverka din förmåga att köra fordon eller använda maskiner, men en del personer kan känna sig sömniga när de tar detta läkemedel. Om du tycker att ditt läkemedel gör dig sömnig, måste du tala med läkare eller apotekspersonal innan du kör fordon eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Solljus eller ultraviolett ljus (UV)

Undvik direkt exponering för starkt solljus eller UV-ljus under behandlingen med bikalutamid.


Bikalutamid Actavis innehåller laktos

Om din läkare talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Bikalutamid Actavis


Använd alltid detta läkemedelenligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderaddos är en tablett en gång per dag. Denna måste sväljas hel med ett glas vatten.Försök att ta läkemedlet vid ungefär samma tid varje dag.

Du ska börja ta dessa tabletter minst 3 dagar innan du påbörjar behandling med LHRH-analoger, t.ex. gonadorelin, eller samtidigt som du genomgår kirurgisk kastrering.


Om du använt för stor mängd av Bikalutamid Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Ta med dig de återstående tabletterna eller förpackningen så att läkaren kan fastställa vad du har tagit.Han eller hon kan besluta att kontrollera din kroppsfunktion tills effekterna av bikalutamid har upphört.


Om du har glömt att använda Bikalutamid Actavis

Om du tror att du har missat en dos av bikalutamid, tala med läkare eller apotekspersonal. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara normal dos vid vanlig tid


Om du slutar att användaBikalutamid Actavis

Sluta inte att ta detta läkemedel även om du mår bra, om inte din läkare säger till dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbart eller uppsök sjukhus om du upplever något av följande symtom.

Allergiska reaktioner

Dessa är mindre vanligabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Symtom kan vara plötsliga utbrott av:


Om detta händer dig, uppsök genast läkare.

Tala även omedelbart om för läkaren om du besväras av några av följande biverkningar:

Mycket vanligabiverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanligabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem eller i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) leversvikt.


Mindre vanligabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Allvarliga andningssvårigheter eller plötslig förvärrad andnöd. Detta kan förekomma tillsammans med hosta eller feber. Detta kan vara tecken på en inflammatorisk lungsjukdom som kallas interstitiell lungsjukdom.


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare):

Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram).


Andra möjliga biverkningar:

Mycket vanligabiverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Yrsel, förstoppning, illamående, svullnade och ömma bröst, förstorad bröstvävnad hos män, värmevallningar, kraftlöshet, svullnad, lågt antal röda blodkroppar (anemi) som kan göra dig trött eller blek.


Vanligabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Minskad aptit, nedsatt sexualdrift, depression, trötthet, matsmältningsbesvär, gaser i magen, håravfall, håråterväxt eller ökad hårväxt, torr hud, klåda, hudutslag, erektionsproblem (impotens), viktökning, bröstsmärtor, nedsatt hjärtfunktion, hjärtattack.


Sällsyntabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Ökad hudkänslighet för solljus.


Läkaren kan ta blodprover för att kontrollera om det förekommer några förändringar i ditt blod.

Känn dig inte orolig över denna lista med möjliga biverkningar, det är inte säkert att du får någon av dem.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt viaLäkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Bikalutamid Actavis ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är bikalutamid. En tablett innehåller 50 mg bikalutamid.


Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, krospovidon, povidon K‑29/32, natriumlaurylsulfat.
Innehållsämnen i tablettdrageringen är laktosmonohydrat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bikalutamid Actavis 50 mg tabletterna är vita, runda, bikonvexa och filmdragerade. På ena sidan är tabletterna märkta med BCM 50.


De finns i blister med 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, och 280tabletter i blisterförpackning.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare:


Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island


Denna bipacksedel ändrades senast den

2016-10-07