iMeds.se

Budenofalk

Information för alternativet: Budenofalk 9 Mg Enterogranulat, visar 3 alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Budenofalk 9 mg enterogranulat

budesonid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Budenofalk granulat är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Budenofalk granulat

3. Hur du tar Budenofalk granulat

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Budenofalk granulat ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Budenofalk granulat är och vad det används för


Budenofalk granulat innehåller den aktiva substansen budesonid, en typ av lokalt verkande steroid som används för att behandla kroniska inflammationssjukdomar i tarmen.


Budenofalk granulat används vid behandling av:

Crohns sjukdom: milda till måttliga akuta attacker av kronisk inflammation i den nedre delen av tunntarmen (ileum) och/eller övre delen av tjocktarmen (colon ascendens).


akuta episoder av kollagen kolit (en sjukdom med kronisk inflammation i tjocktarmen som kännetecknas av kroniska, vattniga diarréer).


2. Vad du behöver veta innan du tar Budenofalk granulat


Ta inte Budenofalk granulat


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Budenofalk granulat om du har:


Budenofalkgranulat är inte lämpligt för patienter med Crohn’s sjukdom i övre delen av mag-tarmkanalen.

Ibland kan denna sjukdom orsaka symtom utanför tarmen (t.ex. påverka hud, ögon och leder). Dessa symtom kommer troligtvis inte att förbättras av behandlingen med detta läkemedel


Typiska effekter av kortisonläkemedel kan förekomma och kan påverka alla delar av kroppen, särskilt om du tar Budenofalk granulat i höga doser och under långa perioder (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).


Ytterligare försiktighetsåtgärder vid behandling med Budenofalk granulat:

Berätta för din läkare om du har en infektion. Symtomen för vissa infektioner kan avvika från det normala eller vara otydliga.


Andra läkemedel och Budenofalk granulat

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Särskilt:


Om du tar kolestyramin (för hyperkolesterolemi och även för att behandla diarré) eller antacida (för matsmältningen) i tillägg till Budenofalk granulat, ta dessa läkemedel med minst 2 timmars mellanrum.


Budenofalk granulat kan påverka resultaten av eventuella tester som utförs av din läkare eller på sjukhus. Berätta för läkaren att du tar Budenofalk granulat innan något test görs.


Budenofalk granulat med mat och dryck

Du ska inte dricka grapefruktjuice när du tar detta läkemedel eftersom det kan förändra läkemedlets effekter.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ta bara Budenofalk granulat under graviditet om läkaren säger att du ska göra det.


Budesonid i små mängder går över i bröstmjölk. Om du ammar ska du bara ta Budenofalk granulat om läkaren säger att du ska göra det.


Körförmåga och användning av maskiner

Budenofalk granulat förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Budenofalk granulat innehåller sackaros, laktos och sorbitol

Varje dospåse innehåller 828 mg sackaros, 36 mg laktosmonohydrat och 900 mg sorbitol. Om du har fått veta att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Budenofalk granulat


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Crohns sjukdomochkollagen kolit

Vuxna (över 18 år)

Ta en dospåse på morgonen om du inte har fått någon annan information av läkaren.


Användning för barn och ungdomar

Budenofalk granulat ska INTE användas av barn under 18 år.


Administreringssätt

Budenofalk granulat ska bara tas via munnen.

Du ska ta Budenofalk granulat cirka ½ timme före frukost. Lägg granulatet direkt på tungan och svälj det med ett glas vatten.Tugga intepå granulatet eftersom det kan leda till att det inte fungerar på rätt sätt.


Behandlingens varaktighet

Din behandling bör pågå i cirka 8 veckor.


Läkaren bestämmer hur länge du ska fortsätta ta läkemedlet, beroende på ditt tillstånd.


Om du har tagit för stor mängd av Budenofalk granulat

Om du har tagit för mycket läkemedel vid ett tillfälle, ta nästa dos enligt ordinationen. Ta inte mindre mängd. Kontakta läkaren om du är tveksam, så att han eller hon kan bestämma vad du ska göra. Ta om möjligt med kartongen och den här informationen.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Budenofalk granulat

Om du har glömt en dos, fortsätt bara behandlingen med ordinerad dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Budenofalk granulat

Tala med läkaren om du vill avbryta eller avsluta behandlingen tidigare. Det är viktigt att du inte slutar ta läkemedlet plötsligt eftersom det kan göra att du blir sjuk. Fortsätt ta läkemedlet tills läkaren säger att du ska sluta, även om du börjar känna dig bättre.


Din läkare kommer troligtvis vilja reducera dosen successivt, från en dospåse varje dag till en dospåse varannan dag i minst 2 veckor.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du drabbas av något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel ska du omedelbart kontakta läkare:


Följande biverkningar har också rapporterats:


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Dessa biverkningar är typiska vid medicinering med steroider och de flesta kan även förväntas vid behandling med andra steroider. De kan uppkomma beroende på din dos, behandlingens längd, om du har fått eller får behandling med andra kortisonpreparat, och din individuella känslighet.Om du har behandlats med ett starkare kortisonpreparat innan du påbörjade behandlingen med Budenofalk granulat, kan dina symtom återkomma när läkemedlet byts ut.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Budenofalk granulat ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är budesonid. Varje dospåse enterogranulat innehåller 9 mg budesonid

Övriga innehållsämnen är ammoniometakrylat copolymer (typ A) (Eudragit RL), ammoniometakrylat copolymer (typ B) (Eudragit RS), vattenfri citronsyra, laktosmonohydrat, citronsmak, magnesiumstearat, metakrylsyra-metylmetakrylat copolymer (1:1) (Eudragit L 100), metakrylsyra-metylmetakrylat copolymer (1:2) (Eudragit S 100), povidon K25, sukralos, sockersfärer (bestående av sackaros och majsstärkelse), sorbitol (E420), talk, trietylcitrat, xanthangummi. (Se avsnitt 2 för ytterligare information om laktos, sackaros och sorbitol).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Budenofalk granulat är vita till benvita enterogranulat med en doft av citron.


Budenofalk granulat finns i förpackningsstorlekar om 15, 20, 30, 50 och 60 dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Tyskland

Tfn: +49 (0) 761/1514-0

Fax: +49 (0) 761/1514-321

E-post: zentrale@drfalkpharma.de


Information lämnas av


Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckiska Republiken, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, : Budenofalk®.

Frankrike: MIKICORT

Italien: Intesticortmono

Österrike: Budo-San®.

Spanien: Intestifalk®


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-27

12