iMeds.se

Budenofalk

Information för alternativet: Budenofalk 2 Mg/Dos Rektalskum, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2014-12-08

Bipacksedel: Information till användaren


Budenofalk 2 mg/dos rektalskum

budesonid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Budenofalk rektalskum är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Budenofalk rektalskum

Hur du använder Budenofalk rektalskum

Eventuella biverkningar

Hur Budenofalk rektalskum ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Budenofalk rektalskum är och vad det används för


Budenofalk innehåller den aktiva substansen budesonid, en lokalt verkande steroid som används för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom.


Budenofalk rektalskum används för behandling av:

Inflammation i ändtarm och nedre delen av tjocktarm (ulcerös kolit).


Vad du behöver veta innan du använder Budenofalk rektalskum


Använd inte Budenofalk rektalskum


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Budenofalk rektalskum:

Om du har tuberkulos, högt blodtryck, benskörhet (osteoporos)


Ytterligare försiktighetsåtgärder:


Andra läkemedel och Budenofalk rektalskum


Tala om för din läkare om du använder något av de läkemedel som nämns nedan eftersom effekten av dessa läkemedel kan förändras (interaktioner).Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare bedömer om du kan använda Budenofalk rektalskum i dessa fall.


Användning av Budenofalk rektalskum med mat och dryck


Du ska inte dricka grapefruktjuice vid behandling med Budenofalk rektalskum på grund av påverkan på effekten av Budenofalk rektalskum.


Graviditet och amning


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Tala om för din läkare om du är eller tror att du är gravid. Budenofalk rektalskum ska endast användas under graviditet om din läkare säger åt dig att göra det.


Det är inte känt om Budenofalk rektalskum passerar över i modersmjölk. Budenofalk rektalskum ska endast användas vid amning om din läkare säger åt dig att göra det.


Körförmåga och användning av maskiner


Budenofalk rektalskum påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Budenofalk rektalskum innehåller cetylalkohol och propylenglykol

Den här medicinen innehåller cetylalkohol och propylenglykol som kan orsaka lokal hudirritation (t ex kontaktdermatit).


Hur du använder Budenofalk rektalskum


Använd alltid Budenofalk rektalskum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Administreringsmetod


Denna medicin är avsedd för rektal användning, den ska föras in i ändtarmsöppningen. Den är inte avsedd att intas genom munnen. Budenofalk rektalskum får inte sväljas.


Dosering:


Dos för vuxna över 18 år:


Normal dos är en puff en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.


Tömning av tarmen innan användning av Budenofalk rektalskum ger det bästa resultatet.


Användning för barn och ungdomar:


Budenofalk rektalskum skall ej användas av barn under 18 år, på grund av mycket begränsad erfarenhet av användning av Budenofalk rektalskum i den åldersgruppen.


Bild av behållaren:Applikatorerna är förpackade i en hållare. Håll stadig om hållaren och dra upp applikatorn med en viss styrka.


Förberedelser innan användning av skummet:

Tryck stadigt på applikatorn på pipen på behållaren. Skaka behållaren i cirka 15 sekunder för att blanda innehållet.
Innan första användningen, avlägsna säkerhetsfliken (plastflik) från undersidan av den kupolformade kåpan.
Snurra den kupolformade kåpan på ovansidan av behållaren tills skåran på undersidan är i linje med munstycket. Sprayen är nu färdig att användas.

Användning av skummet:


Placera pekfingret på den kupolformade kåpan och vänd behållaren upp och ner. Notera att behållaren bara fungerar ordentligt när den hålls med kåpan pekandes nedåt.För in applikatorn i ändtarmen så långt in som möjligt. Det bästa sättet att göra det på är att placera en fot på en stol eller en pall. För att administrera en dos Budenofalk rektalskum, tryck ner kupolen helt en gång och släpp den sedan mycket långsamt. Vänta 10-15 sekunder innan applikatorn borttages eftersom skummet fortfarande expanderar en aning och kan droppa ut ur applikatorn.Efter administrering av skummet, tag ur applikatorn och släng den i soporna i den medföljande plastpåsen. Använd en ny applikator vid nästa administrering.

För att undvika oavsiktlig förlust av skum mellan administreringarna, snurra runt den kupolformade kåpan så att skåran och munstycket pekar åt motsatt håll.


Behandlingslängd:


Hur länge du ska använda medicinen beror på ditt sjukdomstillstånd. Din läkare bestämmer hur länge du ska fortsätta med behandlingen. Akuta episoder av inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) avtar vanligtvis efter 6-8 veckor.


Tala med din läkare om du tycker att effekten av Budenofalk rektalskum är för stark eller för svag.


Om du använt för stor mängd av Budenofalk rektalskum


Kontakta din läkare om du är tveksam så kan han eller hon bestämma vad du ska göra. Om du använder för mycket Budenofalk rektalskum, vid ett tillfälle, ta din nästa dos enligt förskrivning, använd inte en mindre mängd.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Budenofalk rektalskum


Ta inte en större än normal dos vid nästa doseringstillfälle. Fortsätt behandlingen med den förskrivna dosen.


Om du slutar att använda Budenofalk rektalskum


Sluta inte att använda detta läkemedel innan du talat med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Budenofalk rektalskum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:


Om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:


Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter):

Sveda eller smärta i ändtarmen.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):


Vid användning av Budenofalk rektalskum kan biverkningar uppstå som är typiska för mer verksamma kortisonpreparat (Cushing-lika egenskaper). Nedanstående biverkningar beror på dos, behandlingstid, samtidig eller föregående behandling med andra kortisonpreparat och individuell känslighet.De flesta av dessa biverkningar uppkom efter långtidsanvändning av orala steroider. Dessa effekter är mindre vid användning av Budenofalk rektalskum.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Hur Budenofalk rektalskum ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och behållaren. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Innehållet i behållaren skall användas inom 4 veckor efter första öppnande.


Förvaras vid högst 25oC.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Behållaren står under tryck och innehåller lättantändligt drivmedel. Skydda mot direkt solljus och temperaturer över 50oC. Punktera eller bränn inte behållaren, även när den är tom.


Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Budenofalk rektalskum är ett vitt till blekt vitt, krämigt, fast skum i en trycksatt behållare.


Budenofalk rektalskum finns i förpackningar med 1 trycksatt behållare, 14 applikatorer och 14 plastpåsar eller i förpackningar med 2 trycksatta behållare, 28 applikatorer och 28 plastpåsar för hygienisk avfallshantering av applikatorerna.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Tyskland


Tel: +49 (0) 761/1514-0

Fax: +49 (0) 761/1514-321

E-mail: zentrale@drfalkpharma.de


Information lämnas av


Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00

E-mail: info@meda.seDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark, Finland, Storbritannien, Grekland, Irland, Luxemburg, Rumänien och Sverige: Budenofalk

Österrike: Budo-San

Italien: Rafton

Spanien: Intestifalk


Denna bipacksedel godkändes senast

2014-12-08