iMeds.se

Capelym

Document: Capelym film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Capelym 150 mg filmdragerade tabletter

Capelym 500 mg filmdragerade tabletter

kapecitabin


Läsnogaigenomdennabipacksedelinnandubörjartadettakemedel.Deninnehåller informationsomärviktigfördig.

- Sparadennainformation,dukanbehövaläsadenigen.

- Omduharytterligarefrågorvänddigtillläkareellerapotekspersonal.

- Dettaläkemedelharordineratsenbartåtdig.Gedetintetillandra.Detkanskadadem,ävenom deuppvisarsjukdomsteckensomliknardina.

- Omdufårbiverkningar,talamedläkareellerapotekspersonal.Dettagälleräveneventuella biverkningarsomintenämnsidennainformation.Seavsnitt4.


Idennabipacksedelfinnsinformationomföljande:

1. VadCapelymärochvaddetanvändsför

2. VaddubehövervetainnandutarCapelym

3. HurdutarCapelym

4. Eventuellabiverkningar

5. HurCapelymskaförvaras

6. Förpackningensinnehållochövrigaupplysningar


1. VadCapelymärochvaddetanvändsför


Capelym 150 mg filmdragerade tabletter

Capelymtillhörengruppläkemedelsomkallasför“cytostatika”,vilkahindrartillväxtenav cancerceller. Capelym innehåller 150 mg kapecitabin, i sig inte är ett cytostatiskt läkemedel. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer läkemedel (företrädesvis i tumörvävnad).


Capelym 500 mg filmdragerade tabletter

Capelym tillhörengruppläkemedelsomkallasför“cytostatika”,vilkahindrartillväxtenav cancerceller.Capelyminnehåller500mgkapecitabin,isiginteärettcytostatisktläkemedel. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer läkemedel (företrädesvis i tumörvävnad).


Capelymanvändsförbehandlingavtjocktarms-,ändtarms-,magsäcks-ellerbröstcancer.Capelym användsocksåförattförhindraatttjocktarmscancernkommertillbakaefterdetatttumörenhar opereratsbort.


Capelymkananvändasantingenensamtellerikombinationmedandraläkemedel.


Kapecitabinsom finns i Capelymkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. VaddubehövervetainnandutarCapelym


TainteCapelym:

omduärallergiskmotkapecitabinellernågotannatinnehållsämneidettaläkemedel(angesi avsnitt6).Dumåstetalaomfördinläkareomduvetattduärallergiskelleröverkänsligmot dettaläkemedel,

omdutidigarefåttsvårareaktioner av fluoropyrimidin-behandling(engruppavläkemedelmot cancersåsomfluorouracil),

omduärgravidellerammar,

omduharallvarligtlåganivåeravvitablodkropparellerblodplättar(leukopeni,neutropenieller trombocytopeni),

omduharsvåralever-ellernjurproblem,

omduharenkändbristenzymetdihydropyrimidindehydrogenas(DPD)somärinvolverati metabolismenavuracilochtymin,eller

omdubehandlasmed,ellerinomdesenaste4veckornaharbehandlatsmedbrivudin,sorivudin ellerliknandesubstanserförbehandlingavherpeszoster(vattkopporellerbältros).


Varningarochförsiktighet

TalamedkareellerapotekspersonalinnandutarCapelym

omduharlever-ellernjursjukdom

omduhar eller har haft hjärtproblem (till exempel oregelbunden hjärtrytm eller smärta i bröstet, käken eller ryggen som orsakats av fysisk ansträngning och på grund av problem med blodflödet till hjärtat)

omduharsjukdomarihjärnan(tillexempelcancersomharspriditsigtillhjärnaneller nervskada(neuropati))

omduharrubbadkalciumbalans(sesiblodprover)

omduhardiabetes

omduinte kan behålla mat eller vatten på grund av svårt illamående och kräkningar

omduhardiarré

omduärellerbliruttorkad

omduharenobalansavjoneriblodet(obalansavelektrolyter,sesiprover)

omdutidigarehaftproblemmedögonen,eftersomdukanbehövaextrakontrolleravögonen

- Om du har en allvarlig hudreaktion


DPD-brist:DPD-bristärettsällsyntmedfötttillståndsomvanligtvisinteförknippasmed hälsoproblemsåvidaduintefårvissamediciner.OmduharenokändDPD-bristochtarCapelymkandu fåsvåraformeravbiverkningarnasomlistasiavsnitt4Eventuellabiverkningar.Kontaktagenastdin läkareomduäroroligövernågonavbiverkningarnaelleromdumärkerytterligarebiverkningarsom inteangesidennabipacksedel(seavsnitt4Eventuellabiverkningar).


Barnochungdomar

Capelymärinteindicerattillbarnochungdomar.GeinteCapelymtillbarnochungdomar.


AndraläkemedelochCapelym


Innan behandlingen påbörjas. talaomförläkareellerapotekspersonalomdutar,nyligenhartagitellerkantänkastaandra läkemedel.Detta är oerhört viktigt, att ta mer än ett läkemedel samtidigt kan förstärka eller försvaga effekten av läkemedlen .


Dumåstevarasärskiltförsiktigomdutarnågotavföljande:

läkemedel mot gikt(allopurinol),

blodförtunnandeläkemedel(kumarin,warfarin),

vissaanti-viralaläkemedel (sorivudinochbrivudin),

läkemedelförkrampanfallellerdarrningar(fenytoin),

interferonalfa

strålbehandlingochvissaläkemedelsomanvändsförattbehandlacancer(folinsyra,oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotekan).

läkemedel som används för att behandla folsyrabrist


Capelymmedmat ochdryck

Dubörtatabletternainom30minuterefteravslutadmåltid.


Graviditetochamning

Innanbehandlingenstartarmåstedutalaomfördinläkareomduärgravid,trorattduärgravideller planerarattbligravid.DuskallintetaCapelymomduärellertrorattduärgravid.Duskallinteamma närdutarCapelym.Rådfrågaläkareellerapotekspersonalinnandutardettaläkemedel.


Körförmågaochanvändningavmaskiner

Capelymkanmedföraattdukännerdigyr,illamåendeellertröttefterintag.Detärdärförmöjligt attCapelymkanpåverkadinförmågaattkörabilellerskötamaskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HurdutarCapelym


Taalltiddettaläkemedelenligtläkarensellerapotekspersonalensanvisningar.Rådfrågaläkareeller apotekspersonalomduärosäker.


Capelymskaendastförskrivasavläkaremederfarenhetavanvändningavläkemedelmotcancer.


Capelymtabletterskallsväljashelamedvatteninom30minuterefteravslutadmåltid.


Dinläkareförskriverrättdosochdoseringtilldig.Capelymdosenbaserasdinkroppsyta. Den beräknas från din längd ochvikt.Normaldosenförvuxnaär1250mg/m2kroppsytatvångerperdag (morgonochkväll).Tvåexempelgeshär:Enpersonvarskroppsviktär64kgochlängdär1,64mhar enkroppsyta1,7m2ochbörta4tabletterà500mgoch1tablettà150mgtvågångerperdag.En personvarskroppsviktär80kgochlängdär1,80mharenkroppsyta2,00m2ochbörta5tabletterà 500mgtvågångerperdag.


Capelymtablettertasnormaltunder14dagarföljtaven7-dagarsviloperiod(dåingatablettertas). Denna21-dagarsperiodärenbehandlingscykel.


Ikombinationmedandraläkemedelkannormaldosenförvuxnavaralägreän1250mg/m2kroppsyta, ochdukanbehövatatabletternaunderenannantidsperiod(texvarjedagutannågonviloperiod).


Dinläkarekommeratttalaomfördigvilkendosdubehöverta,närdenskatasochhurngedu behövertaden.


Dinläkarekanviljaattdutarenkombinationav150mgoch500mgtablettervidvarje doseringstillfälle.

Tatabletternamorgonochkvällsomläkarenharförskrivit.

Tatabletternainom30minuterefteravslutadmåltid(frukostochmiddag).

Detärviktigtattdutarallaläkemedelsomförskrivitsavdinläkare.


OmduhartagitförstormängdavCapelym

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Dukanföljandebiverkningaromdutarmycketmerkapecitabinänvadduborde:illamåendeoch kräkningar,diarré,inflammationellersåritarmenellermunnen,smärtaellerblödningfråntarmen ellermagenellerbenmärgsdepression(minskningavvissatyperavblodkroppar).Talagenastomför läkareomduupplevernågotavdessasymtom.


OmduharglömtatttaCapelym

Taintedenglömdadosenochdubbleraintenästados.Fortsättiställetmeddinförskrivnadoseringoch talameddinläkare.


OmduslutaratttaCapelym

Detfinnsingabiverkningarsomorsakasavattbehandlingenmedkapecitabinavslutas.Ifalldu använderkumarinantikoagulantia(innehållandetexfenprokumon),kandetkrävasattläkarenjusterar dindoseringavantikoagulantianärduslutaratttakapecitabin.


Omduharytterligarefrågoromdettakemedel,kontaktaläkareellerapotekspersonal.


4. Eventuellabiverkningar


Liksomallaläkemedelkandettaläkemedelorsakabiverkningar,menallaanvändarebehöverinte dem.


SLUTAomedelbartatttaCapelymochkontaktadinläkareomnågotavdessasymtomuppkommer:

Diarré:omduharenökningmerän 4avföringarvarjedagjämförtmeddittnormalaantal avföringarperdagellerdiarrénatten.

Kräkningar:omdukräksmeränengångunderettdygn.

Illamående:omduförloraraptitenochmängdenmatsomduätervarjedagärmycketmindre änvanligt.

Stomatit:omduharsmärta,rodnad,svullnadellersåridinmunoch/ellerhals.

Hand-fotsyndromet:omduharsmärta,svullnad,rodnadellerstickningarindernaoch/eller påfötterna.

Feber:omduharenkroppstemperatur38ºCellermer.

Infektion:omduharteckeninfektionorsakadavbakterierellervirusellerandra organismer.

Bröstsmärta:omdukännersmärtafrånmittenavbröstkorgen,framföralltomdetkommernär dutränar.

Stevens-Johnsons syndrom: Om du har smärtsamma röda eller violetta hudutslag som sprider sig och blåsor och/eller andra sår som börjar dyka upp i slemhinnan (t ex mun och läppar), särskilt om du tidigare har varit ljuskänslig, haft infektion i luftvägarna (t ex bronkit) och/eller feber.


Omdessabiverkningarupptäckstidigtkandeavklingainom2till3dagarefterattbehandlingen avbrutits.Omdessabiverkningarfortsätterkontaktaomedelbartdinläkare.Dinläkarekanuppmana digattbörjabehandlingenigenmedenlägredos.


Itilläggtilldetsommnsovan,närCapelymanvändsensamt,är mycketvanligabiverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

buksmärta

hudutslag,torrellerkliandehud

trötthet

aptitlöshet(anorexi)


Dessabiverkningarkanbliallvarliga.Kontaktadärföralltiddinläkareomedelbartnärdubörjar kännaenbiverkan.Dinläkarekanuppmanadigattminskadosenoch/ellertillfälligtupphöramed Capelymbehandlingen.sättminskasriskenförattbiverkanfortsätterellerrvärras.Andrabiverkningarär:


Vanliga(kanförekommahosupptill1av10användare)inkluderar:

minskatantalvitaellerrödablodkroppar(sesiprover),

uttorkning,viktminskning,

sömnlöshet(insomnia),depression,

huvudvärk,sömnighet,yrsel,onormalkänslaihuden(domningarellerstickningar), smakförändringar,

ögonirritation,ökadtårmängd,rödaögon(konjunktivit),

inflammationivenerna(tromboflebit),

andnöd,näsblödning,hosta,rinnandesa,

munsårellerannanherpesinfektion,

infektionerilungornaellerandningsvägarna(texlunginflammationellerbronkit),

blödningfråntarmen,förstoppning,smärtai övredelenavbuken,matsmältningsproblem,ökade gaserimagen,muntorrhet,

hudutslag,håravfall(alopeci),hudrodnad,torrhud,klåda,hudmissfärgning,hudavlossning, hudinflammation,nagelpåverkan,

värkileder,extremiteter,bröstellerrygg,

feber,svullnadiextremiteterna,sjukdomskänsla,

problemmedleverfunktionen(sesiblodprover)ochökadmängdbilirubiniblodet(utsöndrasav levern)


Mindrevanliga(kanförekommahosupptill1av100användare)inkluderar:

infektioniblodet,urinvägsinfektion,infektionihuden,infektioninäsanochhalsen, svampinfektioner(inklusiveinfektionerimunnen),influensa,mag-tarmkatarr,tandsjukdom,

knölarunderhuden(lipom),

minskatantalblodkropparinklusiveblodplättar,förtunnatblod(sesiprover),

allergi,

diabetes,minskadmängdkaliumiblodet,undernäring,förhöjdablodfetter,

förvirringstillstånd,panikattacker,nedstämdhet,minskadlibido,

svårigheteratttala,försämratminne,förlustavförmågaattkoordinerarörelser,balansproblem, svimning,nervskada(neuropati)ochkänselproblem,

dimsynellerdubbelseende,

yrsel,öronvärk,

oregelbundnahjärtslagochhjärtklappning(arytmi),värkibröstetochhjärtattack(infarkt),

blodpropparidedjupavenerna,högtellerlågtblodtryck,värmevallningar,kallaextremiteter, lilafläckarhuden,

blodpropparivenernailungan(pulmonellembolism),kollapsandelunga,hostauppblod, astma,andfåddhetvidansträngning,

tarmobstruktion,ansamlingavvätskaibuken,inflammationitunntarmen,tjocktarmen,magen ellermatstrupen,smärtainedredelenavbuken,obehagi buken,halsbränna(uppstötningavmat frånmagen),blodigavföring,

gulsot(gulfärgningavhudochögon),

sårochblåsorhuden,hudreaktionvidsolljus,rodnadihandflatorna,svullnadellersmärtai ansiktet,

svullnaellerstelaleder,skelettsmärta,svaghetellerstelhetimusklerna,

ansamlingavvätskainjurarna,kissaoftarenatten,inkontinens,blodiurinen,ökatkreatinini blodet(teckenstördfunktioninjurarna),

ovanligblödningfrånvaginan,

svullnad(ödem),frossaochstelhet


Vissaavdessabiverkningarärmervanliganärkapecitabinanvändstillsammansmedandraläkemedel förbehandlingavcancer.Övrigabiverkningarsomsettsidessafallärföljande:


Vanliga(kanförekommahosupptill1av10användare)inkluderar:

minskadmängdnatrium,magnesiumellerkalciumiblodet,ökatblodsocker,

nervsmärta,

ringningarellersurrandeljudiöronen(tinnitus),hörselförlust,

inflammationivenerna,

hicka,förändradröst,

smärtaellerförändrad/onormalkänselimunnen,smärtaikäken,

svettning,nattligasvettningar,

muskelkramper,

svårighetatturinera,blodellerproteiniurinen,

blåmärkenellerreaktionvidinjektionsstället(orsakadavläkemedelsomsamtidigtgessom injektion)


Sällsynta(kanförekommahosupptill1av1000användare)inkluderar:


förträngningellerblockeringavtårkanalen(lacrimalisductusstenosis),

leversvikt,

inflammationsomledertilldysfunktionellerblockeringvidutsöndringavgalla(kolestatisk hepatit),

specifikaförändringarelektrokardiogram(QT-förlängning),

vissatyperavarytmi(inklusivekammarflimmer,torsadedepointesochbradykardi),

ögoninflammationsomorsakarsmärtai ögonenochmöjligenproblemmedsynen,

inflammationihudensomgerrödafjällandefläckargrundavsjukdomutgåendefrån immunsystemet


Mycketsällsynta(kanförekommahosupptill1av10000användare)inkluderar:

svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon).


Rapporteringavbiverkningar

Omdufårbiverkningar,talamedläkareeller apotekspersonal.Dettagälleräven biverkningarsomintenämnsidennainformation.Dukanocksårapporterabiverkningardirektvia(se information nedan).Genomattrapporterabiverkningarkandubidratill attökainformationenomläkemedelssäkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. HurCapelymskaförvaras


Förvaradettaläkemedelutomsyn-ochräckhållförbarn.


Förvarasvidhögst30°C.


AnvändsföreutgångsdatumsomangeskartongenochblistretefterUtg.dat. eller EXP.Utgångsdatumetärden sistadageniangivenmånad.


Läkemedelskaintekastasiavloppetellerblandhushållsavfall.Frågaapotekspersonalenhurmankastarläkemedelsomintelängreanvänds.Dessaåtgärderärtillförattskyddamiljön.
6. Förpackningensinnehållochövrigaupplysningar


Innehållsdeklaration


Capelym 150 mg filmdragerade tabletter

- Denaktivasubstansenärkapecitabin. Varjefilmdrageradtablettinnehåller150mgkapecitabin.


Capelym 500 mg filmdragerade tabletter

- Denaktivasubstansenärkapecitabin. Varjefilmdrageradtablettinnehåller500mgkapecitabin.


- Övrigainnehållsämnenär:

- Tablettkärna:Kroskarmellosnatrium, Mikroskristallin Cellulosa, Hypromellos, Vattenfri kolloidal kiseldioxid, Magnesiumstearat.

- Tablettdragering:Hypromellos, Titandioxid (E171), Talk, Makrogol 400, Röd järnoxid (E172), Gul järnoxid (E172).


Läkemedletsutseendeochförpackningsstorlekar


Capelym 150 mg filmdragerade tabletter

Ljust persikofärgade och ovala filmdragerade tabletter präglade med ”150” på ena sidan, med ungefärliga dimensioner på 11,4 mm x 5,9 mm.


Förpackningen med Capelym a 150 mg filmdragerade tabletter innehåller 60 filmdragerade tabletter.


Capelym 500 mg filmdragerade tabletter

Persikofärgade, ovala och kapselformade filmdragerade tabletter präglade med ”500” på ena sidan, med ungefärliga dimensioner på 17,1 mm x 8,1 mm.


Förpackningen med Capelym a 500 mg filmdragerade tabletter innehåller 120 filmdragerade tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavareavgodkännandeförförsäljning

Mylan Hospital AS

Sørkedalsveien 10B

NO-0369 Oslo

Norge


Tillverkare

Remedica Ltd

Limassol Intustrial Estate

Aharnon Street

P.O.Box 51706, 3508 Limassol

Cypern


Agila Specialties Polska Sp. z o.o.

10, Daniszewska Str.,

03-230 Warsawa

Polen


Dennabipacksedeländradessenast2016-02-18