iMeds.se

Kåvepenin

Information för alternativet: Kåvepenin 125 Mg Filmdragerad Tablett, Kåvepenin 500 Mg Filmdragerad Tablett, Kåvepenin 800 Mg Filmdragerad Tablett, Kåvepenin 1 G Filmdragerad Tablett, Kåvepenin 250 Mg Filmdragerad Tablett, visar 4 alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Kåvepenin 125 mg filmdragerade tabletter

Kåvepenin 250 mg filmdragerade tabletter

Kåvepenin 500 mg filmdragerade tabletter

Kåvepenin 800 mg filmdragerade tabletter

Kåvepenin 1 g filmdragerade tabletter


fenoximetylpenicillinkalium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Kåvepenin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Kåvepenin

3. Hur du tar Kåvepenin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kåvepenin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kåvepenin är och vad det används för


Den aktiva substansen i Kåvepenin, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


Kåvepenin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).


2. Vad du behöver veta innan du tar Kåvepenin


Ta inte Kåvepenin

om du är allergisk mot penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kåvepenin.

Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Kåvepenin används.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.


Andra läkemedel och Kåvepenin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Kåvepenin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:


Kåvepenin med mat och dryck

Kåvepenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning av Kåvepenin under graviditet.

Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner:

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du tar Kåvepenin


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt.


Om du har tagit för stor mängd av Kåvepenin:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du glömt att ta Kåvepenin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Kåvepenin

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Kåvepenin-kuren fullföljs enligt ordination.I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Klåda.


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Kåvepenin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som står på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

1 tablett innehåller:

Den aktiva substansen ärfenoximetylpenicillinkalium 125 mg, 250 mg, 500 mg, 800 mg respektive 1 gram.

Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, povidon, hypromellos, paraffin, makrogol, färgämne (titandioxid E 171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

125 mg: vita ovala filmdragerade tabletter.

250 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 250.

500 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 500.

800 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 0.8.

1g: vita elliptiska filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 1.0.


Förpackningsstorlek:

Tabletter 125 mg: 40 st
Tabletter 250 mg: 20 och 40 st

Tabletter 500 mg: 20, 30, 40, 100 och 98 x 1 (endos)

Tabletter 800 mg: 14, 20, 30, 40, 100 och 98 x 1 (endos)

Tabletter 1 g: 14, 20, 30, 40, 100 och 98 x 1 (endos)


Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-63019 00


Denna bipacksedel godkändes senast den

2016-04-21

7