iMeds.se

Kaliumjodid Rph Pharma

Document: Kaliumjodid RPH Pharma tablet PL change

Läkemedelsverket 2012-11-01

BIPACKSEDEL: information till användaren

Kaliumjodid RPH Pharma 65 mg tabletter

Kaliumjodid


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Kaliumjodid RPH Pharmamåste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


Intag av jodtabletter skall endast ske på särskild uppmaningav länsstyrelse eller Strålsäkerhetsmyndigheten.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Kaliumjodid RPH Pharmaär och vad det används för

2. Innan du tar Kaliumjodid RPH Pharma

3. Hur du tar Kaliumjodid RPH Pharma

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kaliumjodid RPH Pharmaska förvaras

6. Övriga upplysningar1. VAD KALIUMJODID RPH PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Jodtabletter är avsedda att användas av befolkningen i närheten av kärnkraftverk om radioaktiv jod skulle spridas i luften vid eventuell kärnkraftolycka. Tabletterna används som förebyggande behandling mot sköldkörtelpåverkan.

Vid en kärnkraftolycka sänds meddelandet om jodtabletter i radio.

Tabletterna skyddar ej mot annan typ av strålning från radioaktiva ämnen.


Upptaget av radioaktiv jod i sköldkörteln kan blockeras genom tidig tillförsel av hög dos kaliumjodid. Sköldkörteln har då redan tagit upp tillräckligt med jodid och någon radioaktiv jod kan inte tas upp. Risken för sköldkörtelcancer efter exponering för radioaktiv jod är större för unga individer än för äldre. Generellt gäller att foster från 12:e veckan, nyfödda och barn tillhör de känsligaste grupperna eftersom sköldkörteln hos unga individer är i tillväxt.


2. INNAN DU TAR KALIUMJODID RPH PHARMA


Ta inte Kaliumjodid RPH Pharma


Var särskilt försiktig med Kaliumjodid RPH Pharma


Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Gravida kvinnor och ammande mödrar bör ta jodtabletter högst två gånger.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Viktig information om något innehållsämne i Kaliumjodid RPH Pharma

Kaliumjodid RPH Pharma innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU TAR KALIUMJODID RPH PHARMA


Intag av jodtabletter skall endast ske på särskild uppmaningav länsstyrelse eller Strålsäkerhetsmyndigheten

Ta alltid jodtabletter enligt läkarens anvisningar. För att få bästa möjliga skydd skall man ta dosen så snabbt som möjligtnär utsläpp av radioaktiv jod blivit känt.


Vanlig dos är :

Vuxna, yngre än 40 år, och barn över 12 år:2 tabletter

Barn 3-12 år: 1 tablett

Barn 1 månad –3 år:½ tablett

Nyfödda, yngre än en månad:¼ tablett


Tabletten kan tuggas sönder eller sväljas hel. Till spädbarn kan dosen krossas och röras ut i vatten, saft eller dylikt. Om utsläppet inte upphört kan ytterligare en dos tas inom två dygn. Länsstyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten ger meddelande om detta. Nyfödda bör inte ges mer än en dos. Personer över 40 år behöver inte ta jodtabletter eftersom man i den åldern inte har funnit någon ökning av frekvensen strålframkallad sköldkörtelcancer.


Om du har tagit för stor mängd av Kaliumjodid RPH Pharma

Om du fått i Dig för stora mängder läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Personer som tidigare behandlats för giftstruma eller för sköldkörtelinflammation och som tillförts större doser jod löper risk för bestående underfunktion i sköldkörteln. Personer som behandlas med sköldkörtelhormon uppvisar ingen ökad biverkningsrisk.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Kaliumjodid RPH Pharmaorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudutslag av övergående karaktär.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR KALIUMJODID RPH PHARMA SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Tabletterna kan efter en tids lagring bli gulfärgade. Detta påverkar dock inte den skyddande effekten.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kaliumjodid RPH Pharma 65 mg tabletter är vita, plana, med krysskåra och diametern 9 mm.

De finns i förpackningar med 10 tabletter i blister.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


RPH Pharmaceuticals AB

Lagervägen 7

SE-136 50 Jordbro.


Information lämnas av:

Recip AB, Box 906, 170 09 Solna.Tel. 020-35 05 05 (Kundinformation).

E-post: info@recip.se


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Belgien, Luxemburg:Iodure de Potassium RPH Pharma, 65 mg, comprimés

Norge, Sverige:Kaliumjodid RPH Pharma


Denna bipacksedel godkändes senast 2012-11-01

3