iMeds.se

Natriumklorid Fresenius Kabi

Information för alternativet: Natriumklorid Fresenius Kabi 9 Mg/Ml Spädningsvätska För Parenteral Användning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-03-27


Produktresumé

Läkemedlets Namn

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, spädningsvätska för parenteral användning

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1000 ml innehåller:

Natriumklorid 9 g


Vävnadsisoton, steril och pyrogenfri koksaltlösning utan tillsats av konserveringsmedel.

Elektrolytinnehåll: ca 154 mmol natrium och 154 mmol klorid per liter.

Osmolalitet: ca 290 mosm/kg

pH: ca 6

Beträffande hjälpämnen, se 6.1.

Läkemedelsform

Spädningsvätska för parenteral användning

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Natriumklorid Fresenius Kabi används som lösningsmedel, vid framställning av injektionsvätskor.

Dosering och administreringssätt

-

Kontraindikationer

Inga kontraindikationer är kända.

Varningar och försiktighetsmått

-

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktioner har observerats.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

-

Biverkningar

Som för alla intravenösa lösningar (inklusive isotona lösningar) finns en risk för tromboflebit.

Överdosering

-

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Tekniska hjälpmedel, vehiklar, ATC-kod: V07AB00

Farmakokinetiska uppgifter

-

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Natriumklorid 9 mg/ml kan användas som lösningsmedel för flertalet förekommande läkemedel och beredningar.

Hållbarhet

Ampull (Ovalia):

3 år

För engångsbruk.


Ampull (polyeten)

2 år


Injektionsflaska (Octavial):

3 år


Lösningarna är för engångsbruk och skall p.g.a. risk för mikrobiologisk kontamination administreras omedelbart efter beredning.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förpackningstyp och innehåll

Ampull, Ovalia (polypropen):

20 x 10 ml

20 x 20 ml


Ampull (polyeten)

1 x 5 ml

1 x 10 ml

20 x 5 ml

20 x 10 ml

20 x 20 ml

50 x 5 ml

50 x 10 ml


Injektionsflaska, Octavial (polypropen):

10 x 20 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Injektionslösningar skall beredas aseptiskt. Efter brytandet av ampullen friläggs en luerfattning som gör att lösningen kan dras upp i en spruta utan kanyl.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Nummer på godkännande för försäljning

8703

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1973-01-16 / 2009-01-01

Datum för Översyn av Produktresumén

2014-03-27